Ина Килева

Родена на 3 октомври 1959г. в гр. София.

Завършва френска филология в СУ „Св. Климент Охридски” с втора специалност английски език.

От 1985г. в продължение на 10 години е уредник и езиков редактор на списание „Bulgarian Historical Review” на института по история при БАН.

От 1995 г. до 2001 г. е началник направление „Международен обмен и контакти” в Асоциацията на търговските банки.

От 2001 г. до 2005 г. е главен експертен сътрудник в Кабинета на заместник-председателя на Народното събрание Камелия Касабова. Работила е като експерт към Временната комисия за промени в Конституцията на Република България.

Като заместник-министър на културата г-жа Килева работи активно за опазването на авторските права, за хармонизирането на българското законодателство с европейските стандарти и за издигането на международния престиж на Република България като страна, която уважава и защитава интелектуалния труд.

Г-жа Ина Килева бе предложена от Арсис Консултинг и тук прилагаме мотивите за номинацията:

През изминалата година г-жа Килева ръководи пряко работата на Съвета за защита на интелектуалната собственост към Министъра на културата, който успешно осъществяваше основните си цели по усъвършенстване законодателството в областта на интелектуалната собственост, провеждането на последователни мерки за борба срещу пиратските продукти и фалшификатите, преодоляване на проблема с Интернет пиратството, както и посредничество при разрешаването на някои емблематични спорове между правопритежатели и ползуватели. Следва да бъде отбелязано, че Съветът е първият действително работещ междуведомствен орган, който възстанови и систематично поддържаше интензивен диалог с частния сектор.

Благодарение на личното участие на г-жа Килева, Съветът за защита на интелектуалната собственост инициира и осъществи редица промени в законодателството, а именно в Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн, както и в чл. 172а и 172б от Наказателния кодекс на Р България, като по този начин нашата страна хармонизира изцяло своето законодателство с европейските норми в тази област.

Структурата и функциите на Съвета като междуведомствен координиращ орган, положително повлияха и върху работата на съдебната система. Участието на представители на прокуратурата в Съвета, проведените в рамките на неговите сесии, дискусии и последвалите срещи послужиха като катализатор на формирането на политика в съдебната власт, насочена към преодоляване на проблема с интелектуалното пиратство.

Структурните промени в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и новия сектор „Компютърни престъпления”, чийто представител е член на Съвета, доведоха до провеждането на методични и последователни мерки срещу престъпните посегателства в Интернет, в т.ч. и Интернет пиратството, в изпълнение на приоритетите, очертани от Съвета за защита на интелектуалната собственост.

Съветът играе решителна роля и в повишаване на общественото съзнание и култура на потребление на продукти на интелектуалната собственост, ярко доказателство за което е стартиралата през миналата година кампания „Пиратството ограбва” и широкият обществен отзвук, който тя намери.

В заключение, предвид горните постижения, нито едно от които не би било възможно и не би имало успешна реализация без личните усилия на г-жа Ина Килева, Мониторинговият доклад на Европейската комисия отчете високи резултати в областта на закрилата на интелектуалната собственост у нас, което допринесе за приемането на България в ЕС без предпазни клаузи. Във връзка с международния имидж на страната ни и икономическото партньорство с държавите от Северна Америка, г-жа Килева положи неоценими усилия за изваждането на България от Списъка за наблюдение на Търговския представител на САЩ.

Може да харесате още...