Производители на икони от Сандански спорят за имитация

имитация

През 2011 г. в Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство  по искане на „ФЕБ” ООД срещу ЕТ „Галерия – 53 – Румен Божинов” за установяване на евентуално извършени нарушения, и налагане на предвидените в закона санкции.

В искането се твърди, че „ФЕБ” ООД осъществява стопанска дейност, свързана с изработването на икони чрез дърворезба и създаването на отливки от изготвените модели от керамопластична смес по предварително изготвен калъп, като на гърба се добавя шперплатова лента, имитация на дърво. Готовите отливки се рисуват и обработват с всички средства (бои, лакове глазури), приложими в класическата иконопис. Изработените икони се предлагат за продажба на пазара чрез дистрибутор за цялата страна – ЕТ „Пантократор – Първан Петров”, който е в преки търговски отношения с ЕТ „Галерия – 53 – Румен Божинов”, гр. Сандански. Разпространителят отдава на консигнация произведените от „ФЕБ” ООД икони на ЕТ „Галерия – 53 – Румен Божинов”, гр. Сандански, който от своя страна ги излага в стопанисваната от него Арт галерия „LIKIN”, находяща се на адрес гр. Сандански, ул. „Македония” № 53.

Подателят на искането е регистрирал изработваните от него изделия (икони), като промишлен дизайн, в това число и икони на Св. Георги, Св. Иван Рилски и Св. Богородица в два варианта.

С оглед необходимостта да бъдат изяснени констатираните от  противоречиви твърдения на страните, във връзка с отправеното от „ФЕБ” ООД искане, и съобразно дадените от съда мотиви, Комисията възложи на основание на външен експерт изготвянето на експертиза със задача поставена от ВАС която да изследва сходството или различието на материалите, от които са изработени и с които са изрисувани процесните две икони на Св. Георги.
Видно от установените факти „Феб“ ООД изработва и предлага за продажба икони, копия на икони (от керамопластична смес по предварително изготвен калъп, като на гърба им се добавя шпертплатова лента) и други произведения на изкуството от 1990 г.
ЕТ „Галерия – 53 – Румен Божинов” осъществява стопанска дейност, свързана с изработване и продажба на стоки – произведения на изкуството. Въпреки, че ответната страна повдига възражение за наличието на конкурентни отношения в случая, в хода на проучването е установено, че и двете страни по настоящата преписка произвеждат и разпространяват икони на територията на гр. Сандански.
Предвид гореизложеното следва да се приеме, че ЕТ „Галерия – 53 – Румен Божинов” също е предприятие, което извършва стопанска дейност на пазара на търсенето и предлагането на икони в гр. Сандански. Следователно ЕТ „Галерия – 53 – Румен Божинов” и „Феб“ ООД оперират на един и същ пазар и са конкуренти по смисъла на ЗЗК.
Във връзка с твърдяното от подателя на искането извършено нарушение от страна на ЕТ „Галерия – 53 – Румен Божинов”, изразяващо се в изработване и предлагане на идентични на молителя икони без отстъпено право за производство и разпространение, Комисията приема за процесен периода от месец октомври 2010 г. до септември 2011 г. (до приключване на производството по преписка КЗК-670/2011 г. с постановяване на решение № 1289/27.09.2011 г.).
В своето искане до Комисията, въз основа на което е образувана преписката, дружеството твърди, че е налице сходство до степен идентичност между неговата икона и тази закупена от ответника както във външния вид, така и в материалите на изработването им. Указаният от съда предмет на изследване на експертизата не може да установи по безспорен начин дали производителят на процесните икони е един и същ или различен, защото материалите и боите не са уникални и използвани единствено и само от „Феб” ООД, напротив – поради разпространението им на пазара и всеобщата достъпност, те могат да бъдат използвани както от „Феб” ООД, така и от всеки друг производител (не само за икони).
В случая от съществено значение са също и спецификата и характеристиките на продуктите, относно които се твърди наличието на имитация.
Комисията счита, че поради обективно предпоставеното сходство при иконите, дължащо се на утвърдените в далечното минало начини на изобразяването им, на които съответстват и изработваните и разпространявани от „ФЕБ” ООД икони, както и предвид обстоятелството, че иконите, произведени от ФЕБ, според твърденията на самото дружество, поставяни върху етикетите им, в действителност представляват копие на икона от Средновековието, т.е. първообразът на видимия им външен вид не е създаден от молителя, а е създаден от друг субект, е невъзможно установяването на наличието на имитация по отношение на този тип продукти. Символите, които са характерни за иконите на „ФЕБ” ООД (марката и буквите на дружеството), са изобразени по начин, трудно забележим за потребителя (молителят сам ги определя като „скрити”, видими „под лупа”), и на тях не може да им се вмени ролята да придават отличителност на продукта, която насочва потребителя към автора. Ето защо Комисията не приема твърдението, че продуктите на молителя са силно разпознаваеми поради особеностите на линиите, рисунъка и релефа и потребителят свързва техния произход с производителя им, въпреки наличието на регистрирани промишлени дизайни по ЗПрД.

С оглед на изложеното Комисията приема, че от страна на ЕТ „Галерия-53-Румен Божинов” не е извършено нарушение.

Може да харесате още...