Имитация на локум

Имитация на локум е изтеглена от пазара lokum_cveten

Имитация на локум е изтеглена от пазара

Решение № АКТ-679-12.06.2013

На 12.06.2013 г. Комисията за защита на конкуренцията се произнесе по по преписка № КЗК-289/2013 г., по искане на „Локум цветен” АД, гр. Горна Оряховица срещу „Ивел 93” ЕООД, гр. Благоевград и „Корона” ООД, гр. Добрич за установяване на евентуално извършени нарушения по чл. 35, ал.1 и ал.2 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), постановяване прекратяване на нарушенията, както и налагане на предвидените в закона санкции.
Комисията установи извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция в размер на 16 600 лв. на „КОРОНА“ ООД.
От страна на „Захарни заводи” АД се посочва, че е дружество, извършващо стопанска дейност, свързана предимно с производството и търговията на захар и захарни изделия, като освен тях в обхвата на стопанската му дейност са и производството и търговията с етилов алкохол, печатане на опаковки и етикети.
„Захарни заводи” АД има сто годишна история, като през всичките години от съществуването си, е познато на потребителите като водещ производител на захарни изделия на територията на Република България. Повече от сто години дружеството произвежда и предлага на пазара традиционния локум, познат на потребителите като „Локумът с розоберачката”, както и „Локум цветен”, а повече от четиридесет години продуктът цветен локум се предлага в опаковка с отличителните за него червена и жълта българки рози. Молителят предлага описаните по-горе стоки на територията на цялата страна чрез дистрибуторска мрежа, която се осъществява в няколко канала (направления), включващи дистрибуторска мрежа за търговски вериги, такава на национално ниво и за износ.
По отношение на „Ивел 93”ЕООД, посочено на опаковката на предлагания на пазара продукт, имитиращ продукта на „Захарни заводи” АД, като производител, се уточнява, че извършва стопанска дейност, свързана с производството и продажбата на захарни изделия – както предназначени за магазинната мрежа, така и произвеждани за определени сладкари и производители, като сред произвежданите продукти е и локум.
За другия ответник – „Корона” ООД, молителят заявява, че част от вписания предмет на дейност на същото е покупка на стоки и други вещи с цел да ги продаде и др. и също търговия на едро със захар, захарни изделия и шоколад. Уточнява се, че в опаковката на имитиращия продукт е посочено, че „Ивел 93” ЕООД произвежда продукта по поръчка на „Корона” ООД.
Страните в настоящото производство се намират в конкурентни отношения помежду им, доколкото осъществяват дейност на едни и същи пазари – пазара на производство и пазара на разпространение на локуми.
В искането си, молителят „Захарни заводи” АД твърди извършени нарушения от страна на ответните дружества „Ивел 93”
ЕООД и „Корона” ООД, свързани с производство и продажба на локум с външен вид и по-специално опаковка, които са сходни с тези на „Локум цветен ” на „Захарни заводи” АД, до такава степен, че са в състояние да заблудят потребителите относно произхода и производителя на стоката. Също така твърди, че е използвано изображение, отпечатано върху опаковката на продукта, близко до регистрираната на името на „Захарни заводи” АД търговска марка, което е от естество да доведе до увреждане на интересите на конкурента.
В резултат на извършеното сравнение между изображението на рози на кутията на „Локум цветен” и регистрираната търговска марка на „Захарни Заводи” АД, Комисията счита, че е налице сходство в степен, която дава реална възможност за свързване с регистрираната марка и съответно се създава възможност за объркване със „Захарни заводи” АД в качеството му на конкурентно предприятие – производител на „Локум цветен”. Описаното сходство на двата продукта, по отношение на цялостната визия на техните опаковки, което основно се постига чрез имитацията на търговската марка на „Захарни заводи” АД създава риск за търговската дейност „Захарни заводи” АД (например пренасочване на потребителското търсене и по-добра реализация на продукта на „Корона” ООД на пазара, която води до извличане на по-големи печалби и в крайна сметка до неправомерно облагодетелстване за сметка на търговската дейност на молителя.
Производството на имитиращия продукт е преустановено на 05.03.2013г. с прекратяване на договора за производство, а предлагането в търговската мрежа – към 16.04.2013г., когато от продажба са изтеглени непродадени бройки от „Локум цветен”.

Може да харесате още...