Имитатор на ОМВ санкциониран

Имитатор на ОМВ санкциониран от Комисията за защита на конкуренцията КЗК omvИмитатор на ОМВ санкциониран от  Комисията за защита на конкуренцията КЗК

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК от страна на „ЦМВ“ ЕООД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 5820,00 лв.

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по преписка № КЗК-1178/2012 г. на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 94, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) по искане на „ОМВ България” ООД, гр. София за установяване на евентуално извършени нарушения от страна на „ЦМВ” ЕООД, гр. Самоков по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 29 от ЗЗК, постановяване прекратяване на нарушението и налагане на предвидените в закона санкции.

Проучването установи, че върху ценовата табела на бензиностанция в община Самоков в периода 30.07.2012-05.10.2012 г. ответното дружество е използвало логото „СMV“, визуално напълно идентично със запазения знак на бензиностанции „OMV“. Логото на молителя от своя страна е комбинация от защитени марки за характерните шрифт и цвят.

Поради голямата степен на сходство, която е в състояние да заблуди потребителите, КЗК счита, че ответното дружество е търсило спонтанна асоциация с наложената и утвърдена на пазара марка на бензиностанции „OMV“, с цел да бъдат извлечени ползи от познатото на пазара име на веригата. В този смисъл е и последователната практика на КЗК и ВАС, според която използването на търговска марка от конкурент е в нарушение на чл. 35, ал. 2 от ЗЗК, когато марката е придобила популярност и се разпознава от потребителите като символ на определено качество, тъй като ползвайки придобитата известност на имитираната марка, недобросъвестният конкурент извлича неправомерни стопански ползи.

Комисията за защита на конкуренцията УСТАНОВЯВА, ЧЕ Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК от страна на „ЦМВ“ ЕООД, ЕИК 201645041, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков и НАЛАГА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 5 820,00 (пет хиляди осемстотин и двадесет) лева за извършеното нарушение.
Комисията за защита на конкуренцията  УСТАНОВЯВА, ЧЕ НЕ Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ по чл. 35, ал. 1 и по чл. 29 от ЗЗК от страна на „ЦМВ“ ЕООД, ЕИК 201645041, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков.
Комисията за защита на конкуренцията ВЪЗЛАГА на „ЦМВ” ЕООД,  гр. Самоков, ДА ЗАПЛАТИ на „ОМВ България” ООД  гр. София, направените в производството разноски в размер на 5 515,53 лв. (пет хиляди петстотин и петнадесет лева и петдесет и три стотинки)

Може да харесате още...