Икономическо въздействие на кризата с COVID-19 за отрасли, използващи права на интелектуална собственост

права на интелектуална собственостПроучване на Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO анализира икономическото въздействие на кризата с COVID-19 върху отраслите, които интензивно използват права на интелектуална собственост (ПИС) – търговски марки, промишлени дизайни, патенти и авторски права. Анализът се основава на краткосрочна бизнес статистика (STS) от Евростат и на предишни изследвания, извършени съвместно от EUIPO и Европейското патентно ведомство.

Въпреки че индустриите, използващи ПИС са претърпели по-тежки оследици от блокирането в ЕС от останалата част от икономиката, от друга страна те показват по-висока устойчивост на икономически спад. Следователно може да се очаква по-бързо възстановяване на тези индустрии, което оправдава внимателния мониторинг на икономическите им резултати през 2021 г. и след това.

Отраслите с интензивна употреба на права на интелектуална собственост са дефинирани от EUIPO и Европейското патентно ведомство като тези отраслии, които имат брой регистрирани ПИС на 1000 служители над средния за ЕС. Това е валидно за регистрирани ПИС като търговски марки, дизайни, патенти и права върху сортове растения.

Регистрите на авторски права съществуват в някои страни от ЕС, но тяхното използване не е задължително, така че индустриите с интензивно използване на авторско право се определят въз основа на методологията, разработена от Световната организация за интелектуална собственост. Географските указания обикновено се прилагат и управляват от асоциации на производители, а не от отделни компании. Изборът на отрасли, които интензивно използват географски указания се основава на данни от Европейската комисия (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“).

Производственият сектор има по-голямо представителство в индустриите с интензивно използване на патенти и промишлени дизайни, докато в сектора на услугите има по-висока концентрация на индустрии с интензивно използване на авторско право.

Заключения от проучването на EUIPO
  • Анализът на STS за индустриите с права на интелектуална собственост, показва, че производствения, минно-добивния и енергийния сектори са най-силно засегнати в резултат на блокирането на икономиките на ЕС по време на първата вълна на пандемията през март 2020 г.
  • Подновените ограничения на икономиките през последните месеци на 2020 г. (втора вълна) засяга предимно туризма и свързаните с пътуванията сектори.
  • Когато различните права на интелектуална собственост се анализират поотделно, отраслите с интензивно използване на патенти и промишлени дизайни са най-засегнати от март до юни, поради по-голямия дял на производствените индустрии. От юли до септември темповете на растеж се стабилизират на сходни нива в отраслите с интензивно използване на търговска марка, дизайн и патент, което води до годишен спад между 6% и 9%.
  • Отраслите с интензивно използване на ПИС са със спад на общия БВП в ЕС през 2020 г. Тези индустрии обаче са проциклични, така че се очакват по-високи колебания при рецесии, но също така и по време на фазите на възстановяване.

Може да харесате още...