Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за представителите по индустриална собственост

Изработен е проект на Постановление на Министерския съвет на Република България за изменение и допълнение на Наредба за представителите по индустриална собственост (НПИС). Проектът е изготвен с оглед необходимостта от привеждането на НПИС в съответствие с правото на Европейския съюз и по-конкретно с  чл.49 от Договора за функциониране на Европейския съюз и чл. 14, пар.1 на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар. Тези разпоредби съдържат забрана за дискриминационни изисквания към доставчиците на услуги, свързани с националност и местожителство в рамките на определена територия.
Европейската комисия (ЕК) e отправила запитване до българските власти относно прилагането на някои разпоредби от НПИС, и по-конкретно относно изискванията на чл.4, т.1 и 2, съгласно които, за да бъде вписано в Регистъра на представителите  по индустриална собственост, едно лице трябва да е български гражданин и да има постоянно местожителство на територията на Република България. Тези изисквания за националност и местожителство са дискриминационни и забранени по смисъла на Директива 2006/123/ЕО.
За да се приведе НПИС в съответствие с Европейското право са предложени съответните изменения и допълнения в една от разпоредбите й – в чл. 4, т.1 и т.2, който регламентира законовите изисквания за придобиване правоспособност на представител по индустриална собственост.
Предложеният проект на ПМС е коригираща мярка, с която се цели предотвратяване стартирането на процедура по нарушение срещу Република България.
Бележки и предложения по изготвения проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за представителите по индустриална собственост можете да изпращате до 09.03.2012 г. на следния e-mail адрес: mpenelova@bpo.bg.

Източник:http://www1.bpo.bg

Може да харесате още...