Ефективно управление на КЗП

Изпълнение на проект „Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси” по ОПАК kzpИзпълнение на проект „Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси” по ОПАК

Комисията за защита на потребителите (КЗП) работи по проект „Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси” по Оперативна програма административен капацитет. Експерти в действие. Проектът е на стойност 195 858 лв., като 85% от тях се предоставят от Европейския социален фонд, а останалите 15% – от националния бюджет. Работата по него ще приключи в края на месец януари през 2014г.
Очакваният краен ефект от изпълнението му е оптимизиране структурата на КЗП и въвеждане на ефективни методи на управление, премахване на дублиращи се функции, постигане на ефективност и ефикасност на административното обслужване и повишаване удовлетвореността на потребителите.

Целта на проекта е създаване на условия за организационно развитие и повишаване ефективността и ефикасността на дейността на институцията за осигуряване качествено прилагане на държавната политика при защита на потребителите. Той допълва предприетите от Съвета за административна реформа (САР) усилия за оптимизиране на централната администрация и нейните териториални структури.

Две са специфичните цели на проекта. Първата е свързана с установяване съответствието на съществуващата функционална и организационна структура на КЗП и нейните териториални звена с нуждите за ефективно прилагане на държавната политика при защита на потребителите. Това става съгласно Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Идентифицират се силните и слабите страни при релевантността на функциите, ефективността и ефикасността от дейността на КЗП. В резултат се определят области за подобрение, включително предложения за промяна на нормативната уредба. Предвижда се възможност за оптимизиране структурата на контролния орган, подобряване ресурсната обезпеченост на работните процеси и повишаване ефикасността на работата на администрацията.
Втората цел на проекта преследва организационно развитие и подобряване на координацията в рамките на КЗП за оптимизиране изпълнението на основните й функции. В случай на необходимост, те могат да бъдат отразени в нормативните и вътрешните актове на административната структура, за което ще бъдат изготвени съответните предложения за промени или разработване на нови актове, както и план за действие за изпълнение на предложените мерки.

В момента КЗП работи по още два проекта на ОПАК „Ефективно и ефикасно обслужване на потребителите на административни услуги на КЗП чрез подобряване на знанията и уменията на служителите” и „Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите”.

Може да харесате още...