Изобретения

изобретениеКак да регистрирам патент?

Правната закрила на патентоспособното изобретение се предоставя с патент след експертиза от Патентно Ведомство. Патентът удостоверява изключителното право на притежателя върху изобретението. Патентът действа по отношение на трети лица от публикацията за издаването му в официалния бюлетин на Патентното ведомство.

Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.

Не се считат за изобретения: открития, научни теории и математически методи; резултати от художествено творчество; планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност и компютърни програми; представяне на информация. Човешкото тяло на различните етапи от неговото образуване и развитие, както и простото откриване на един от неговите елементи, включително последователността или частичната последователност на ген, не може да съставлява патентоспособно изобретение. Елемент, изолиран от човешкото тяло или получен по друг начин чрез технически процес, включително последователност или частична последователност на ген, може да съставлява патентоспособно изобретение, дори ако структурата на този елемент е идентична с тази на естествен елемент.

  1. Проучване за патентна чистота: прегледайте внимателно официалните патентни регистри и бази данни за да се уверите, че същият (или подобен) патент не е вече счетен за законно притежание на друго лице. За да осъществите успешно необходимите проучвания и преценки, съпътстващи процеса на регистрация, е препоръчително да използвате съдействието на патентен представител.
  2. Изготвяне на заявка за регистриране на патент
  3. Подаване на заявка за регистриране на патент
  4. След положителна експетиза, Патентно Ведомство ще регистрира патента
  5. За поддаржане регистрацията на патента трябва да се плаща такса за поддържане всяка година.
  6. Регистрацията на патент чрез Българското Патентно Ведомство е валидна само за територията на България.
  7. Срокът на действие на патента е двадесет години от датата на подаване на заявката.

За да регистрирате вашия патент и в други страни, трябва да предприемете отделна процедура, кандидатствайки в съответните национални и международни организации, а именно:

  • Подаване на заявка до националното патентно ведомство на страната в която искате да регистрирате патент;
  • Подаване на заявка до Европейското Патентно Ведомство за регистриране на патент с валидност в страните членки на Еврпейска Патентна Конвенция.
  • Подаване на заявка до Международната Организация по Интелектуална Собственост за регистриране на международен патент, съобразно приетите международни споразумения.
Кое изобретение е служебно?

Когато е създадено при изпълнение на задължения, произтичащи от трудови или други правоотношения на изобретателя, освен ако с договора не е предвидено друго. Изобретението е служебно, когато при създаването му: изобретателят е изпълнявал присъщите за длъжността му служебни задължения; изобретателят е изпълнявал задължения извън посочените по горе, но те специално са му били възложени и от това се е очаквало създаването на изобретение;изобретателят е използвал материални или финансови (парични) средства, осигурени от работодателя или възложителя, или знания и опит, придобити в резултат на работата.

Изобретателят, който е създал служебно изобретение, има право да бъде посочен и право на справедливо възнаграждение, ако такова не е било предвидено в съответния договор. При определяне на възнаграждението се вземат предвид: печалбата, реализирана от всички видове използване на изобретението по време на действието на патента; ценността на изобретението; приносът на работодателя, изразяващ се в инвестираните средства за създаване на изобретението, предоставеното оборудване, материали, знания, опит, персонал и друга помощ. Възнаграждението се дължи от работодателя, а когато той не е патентопритежател – от него и патентопритежателя солидарно.

Какъв е обхвата на патентната закрила?

Обхватът на правната закрила се определя от претенциите. Описанието и чертежите служат за тълкуване на претенциите. Претенциите покриват не само признаците, както са изразени, но и техните еквиваленти. Един признак се счита за еквивалентен на признак, както е изразен в претенциите, когато: изпълнява по същество една и съща функция по един и същ начин и постига по същество един и същ резултат; за специалист в областта е очевидно, че към датата на приоритета резултатът, постиган от признака, изразен в претенциите, може да бъде достигнат чрез еквивалентния признак. Тълкуването на претенциите не се ограничава от примерите за конкретно изпълнение, включени в описанието.

Временна закрила

През периода от публикацията за заявката до публикацията за издаване на патента се предоставя временна закрила, чийто обхват се определя от претенциите, така както са формулирани в заявката. Тази закрилата се предоставя с обратно действие от публикацията за издаване на патента, доколкото патентът не я разширява. Заявителят има право да получи справедливо обезщетение от всяко лице, което без негово разрешение е извършило някое от действията нарушашащи неговите права за периода на временната закрила при условие, че за това изобретение бъде издаден патент.

Какво е съдържание на изключителното право върху изобретението?

Изключителното право върху изобретението включва правото на използване на изобретението, забраната трети лица да го използват без съгласие на патентопритежателя и правото на разпореждане с патента.

Когато патентът е съпритежание на повече от едно лица и между тях не е уговорено друго, изобретението може да се използва от всеки съпритежател в пълен обем, а всички останали права по този закон се упражняват със съгласието на всички съпритежатели. Доколкото друго не е предвидено в този закон по отношение на съпритежанието на патент, прилагат се правилата за съсобственост съгласно Закона за собствеността.

Правото на използване на изобретението включва производството, предлагането за продажба, търговията с предмета на изобретението, включително внос, използването на предмета на изобретението, както и прилагането на патентования метод.

Когато предмет на патента е продукт (изделие, устройство, машина, съоръжение, вещество и др.), патентопритежателят има право да забрани на трети лица да извършват следните действия: произвеждане на продукта;предлагане за продажба, търговия с продукта, включително внос, използване или съхраняване на склад на продукта за предлагане, продажба или използването му.
Когато предмет на патента е метод, патентопритежателят има право да забрани на трети лица да извършват следните действия:прилагане на метода; извършване на всички действия, изброени по отношение на продукта, директно получен при използване на метода.

Предоставяната с патент закрила на биологичен материал, притежаващ специфични качества в резултат на изобретението, обхваща всеки биологичен материал, извлечен от този биологичен материал посредством размножаване или мултиплициране в идентична или различна форма и със същите качества.

Предоставяната с патент закрила на метод, позволяващ да се произвежда биологичен материал със специфични качества в резултат на изобретението, обхваща биологичен материал, директно получен чрез този метод, както и всеки друг биологичен материал, извлечен от директно получения биологичен материал посредством размножаване или мултиплициране с идентична или различна форма и със същите качества.

Предоставяната с патент закрила на продукт, съдържащ или състоящ се от генетична информация, обхваща всеки материал, в който е включен продуктът и в който се съдържа и функционира генетичната информация, с изключение на посоченото в чл. 6, ал. 4, изречение първо.