Изненадващи проверки в магазини за битова техника и електроника

kzpМинистерство на икономиката, Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършиха съвместни инспекции в три столични търговски обекта за битова техника и електроника.
Проверките на инспекторите на КЗП бяха насочени предимно към верността на  информацията, която търговецът предоставя на потребителя преди реализиране на сделката. Тази информация включва както крайната цена на стоките, така и техните основни характеристики, инструкция за употреба, комплектовка и поддръжка. Наличието на законова гаранция за съответствие на стоките с договора за продажба, както и на извънгаранционно обслужване и на търговски гаранции (ако такива са предоставени), и условията по тях също са част от задължителната информация, която потребителите следва да получат от търговеца преди да заплатят.
При извършените проверки не бяха констатирани нарушения по отношение на предварителната информация за потребителите, обявяването на цените и предоставянето на инструкции за употреба и гаранционни карти. Положително впечатление прави това, че проверените търговци са издавали на клиентите си, предявили рекламации, документ, в който е вписан номерът на рекламацията, видът на стоката, както и името и подписа на лицето, което я е приело. Това е изискване, което бе въведено с влизането в сила в средата на тази година на новата директива за правата на потребителите.

Проверено бе и спазват ли търговците изискванията за предоставяне на стандартна информация на потребителите за битови електроуреди (разход на енергия за един работен цикъл или годишно съобразно вида на уреда; консумацията на други ресурси като например вода за съдомиялни, перални; нивото на шум, когато съответният уред излъчва такъв и пр.), които се определят със специална правна уредба, включваща два подзаконови акта и 8 делегирани регламента на ЕС. Изисквания за специално етикетиране има за следните битови уреди: домашни хладилници, замразители; перални, сушилни и комбинирани перални/ сушилни машини; миялни машини, лампи и осветители, климатизатори, електрически фурни, прахосмукачки, телевизори. Нарушения във връзка с тези изисквания също не са констатирани.

В рамките на своите правомощия от началото на годината до края на ноември Комисията за защита на потребителите извърши 990 проверки в обекти, предлагащи домакински електроуреди и електроника и провери 1342 уреда от споменатите по-горе групи. При проверките е установено, че търговците предлагат за продажба на потребителите уреди, които са снабдени с етикети и информационни листове на български език, отговарящи на приложимите изисквания на делегираните регламенти. Тази продуктова група е обект на перманентен контрол, тъй като се извършват и проверки по постъпили в КЗП жалби за рекламации. За същия период са разгледани 872 жалби за рекламации на битови уреди и електроника, от които 670 са удовлетворени.

Може да харесате още...