Изменения при международната регистрация на търговски марки

регистрация на търговски маркиИзменения на правилника по Протокола, свързан с Мадридското спогодба относно международната регистрация на търговски марки, в сила от февруари 2021 г.

Съгласно измененията на Правила 3, 9, 25 и 36, от заявителите по международна заявка за регистрация на търговска марка, от нови притежатели, при искане за вписване на промяна в собствеността, и от представители по индустриална собственост, назначени като такива в международна заявка, вече се изисква да посочат адреса на своята електронна поща (e-mail).

Международното бюро на СОИС ще изпраща всички съобщения до заявители, притежатели или представители по електронен път на предоставения имейл адрес. Международното бюро ще продължи да изпраща съобщения чрез пощенски услуги до заявители, притежатели на търговски марки или представители по индустриална собственост, които не са посочили имейл адрес, тъй като не са били задължени преди влизането в сила на гореспоменатите изменения. По пощата ще се изпращат и съобщения, когато електронната комуникация не успее да достигне до желания получател.

Непосочването на имейл адреса на заявителя в заявки за международна регистрация на търговски марки ще доведе до нередност, която в съответствие с чл.11, пар.2 от Регламента заявителят може да отстрани в рамките на три месеца от датата на уведомлението. Международната заявка ще се счита за изоставена, ако заявителят не отстрани нередността в рамките на този срок. Ако бъде отстранена, тази нередност няма да засегне датата на международната регистрация. Новото изискване се прилага за международни заявления за регистрация на търговска марка, получени от Ведомството по произход на или след 1 февруари 2021 г.

Мадридска спогодба 

Системата за международна регистрация на търговски марки е уредена от Мадридската спогодба и от Протокол относно Мадридската спогодба, приет през 1989 г., в сила от 1 декември 1995 г. и започващ да действа от 1 април 1996 г. Всяка държава – член на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, може да стане член на Спогодбата или на Протокола, или и на двата договора.

Източник: Световна организация за интелектуална собственост

Може да харесате още...