Изисквания за защита на индустриални дизайни

Международна асоциация за защита на интелектуалната собственост

Конгрес Милано 2016 г.
Приета резолюция
20 Септември 2016 г.

Резолюция
2016 – Предмет на изследване (Дизайни)
Изисквания за защита на дизайни

Хронология:

1)   Настоящата Резолюция засяга дефинирането и изискванията за защита на дизайни с конкретен фокус върху ролята на функционалността. Защитата на “частични дизайни” (напр. част или части от цял продукт) остава извън обхвата на настоящата Резолюция.

2)   Съгласно Член 5 от Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост, индустриалните дизайни трябва да бъдат защитени във всички държави от Съюза. Член 25 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост (TRIPS) изисква членовете да предоставят за защита на независимо създадени индустриални дизайни, които са нови и оригинални.

3)   Обхватът на защитата на дизайна и ролята на функционалността по отношение на допустимост на тази защита са актуални и важни теми, съпътствани от значителна несигурност. Желателна е хармонизация в това отношение.

4)   Като се приема, че терминологията може да варира между различните юрисдикции, настоящата Резолюция се отнася до права за регистрирана или патентована интелектуална собственост (независимо дали е проучена или не), което защитава конкретно външния вид или декоративните елементи на даден предмет или промишлено изделие.

5)   Настоящата Резолюция не се отнася до това дали може да се цели независима защита на съставните визуални части на този цял продукт при регистрацията(те) на независим дизайн.

6)   За целите на настоящата Резолюция, термините функционален и функция се отнасят до техническата функционалност, не до “естетическата функционалност”, която произхожда от закона за търговските марки в някои юрисдикции.

7)   Получени са 43 доклада от Националните и регионални групи и от Независими членове на Международната асоциация за защита на интелектуалната собственост (AIPPI), които предоставят подробна информация и анализ относно националните и регионални закони, свързани с настоящата Резолюция. Тези доклади са разгледани от Главния докладчик на AIPPI и обобщени в Общ доклад.

8)   На Световния конгрес на AIPPI в Милано през септември 2016 г., предметът на настоящата Резолюция беше допълнително дискутиран в рамките на Комитет за проучване, а също и на цяла Пленарна сесия, което доведе до приемането на настоящата Резолюция от Изпълнителния комитет на AIPPI.

AIPPI взе следните решения:

1)   Защитата на дизайна трябва да е достъпна, посредством регистрация, за да защитава цялостния визуален вид (включително декоративни елементи) (Външен вид) на обект или промишлено изделие като цяло (Продукт).

2)   Предпочитаният термин за правото, посочено в параграф 1) е “Регистриран дизайн” и ще се използва по-долу.

3)   Като минимум, наличието на новост следва да бъде изискване за защита на Регистриран дизайн.

4)   Защита като Регистриран дизайн не слeдва да се дава за Външния вид на Продукт, който е продиктувана единствено от функционалните характеристики или функционалните атрибути на Продукта (Техническа функция). Защита като Регистриран дизайн следва да се дава за Външния вид на Продукт, дори и ако част от Външния вид е продиктувана единствено от Техническата функция на Продукта.

5)   Оценката на това дали Външният вид на даден Продукт трябва да се счита за продиктуван единствено от неговата Техническа функция, следва да включва като минимум:

а)           дали няма алтернативен Външен вид за Продукта, който би постигнал по същество същата Техническа функция, и по избор

б)          дали необходимостта от постигане на Техническата функция на Продукта е единственият релевантен фактор за постигане на Външния вид на Продукта.

6)   Регистрираният дизайн трябва да защитава Външния вид на даден Продукт, но не следва да защитава отделно или независимо никоя съставна визуална част от този Външен вид.

7)   При оценката на обхвата на защита на даден Регистриран дизайн, никакви визуални части от Външния вид на Продукта не следва да се изключват от разглеждане, дори и ако външният вид на такава част е продиктуван единствено от функционалните характеристики или функционалните атрибути на такава част от Продукта, но такива части може да бъдат с по-малка тежест при оценката. Докато функционалните характеристики или функционалните атрибути, на която и да е такава част не следва да бъдат защитени, всички визуални аспекти на тази част, включително нейния размер, позиция и пространствено съотношение, които се отнасят до Външния вид на Продукта, следва да бъдат взети предвид, когато се оценява обхвата на защита на Регистрирания дизайн.

 

Congress Milan 2016
Adopted Resolution
September 20, 2016

Resolution
2016 – Study Question (Designs)
Requirements for protection of designs

Background:

1) This Resolution concerns the definition of and the requirements for the protection of designs, with a particular focus on the role of functionality. The protection of „partial designs“ (i.e. a portion or portions of a whole product) is outside the scope of this Resolution.

2) Pursuant  to  Article  5 quinquies of  the  Paris  Convention  for  the  Protection  of Industrial Property, industrial designs shall be protected in all the countries of the Union.  Article  25  of  the  Agreement  on  Trade-related  aspects  of  Intellectual Property  Rights  (TRIPS)  requires  members  to  provide  for  the  protection  of independently created industrial designs that are new or original.

3) The scope of design protection, and the role of functionality in relation to eligibility for that protection, are current and important topics surrounded by considerable uncertainty. Harmonisation in these respects is desirable.

4) Recognising  that  terminology  may  differ  between  jurisdictions, this  Resolution addresses a  registered  or patented  intellectual  property  right (whether  or  not examined) that specifically protects the outward appearance or ornamentation of an object or article of manufacture.

5) This Resolution does not address whether independent protection for constituent visual portions of  that  whole  product may  be  pursued  in  independent design registration(s).

6) For the purposes of this Resolution, the terms functional and function refer to technical functionality,  not  „aesthetic  functionality“,  which  has  its  origins  in trademark law in certain jurisdictions.

7) 43 Reports were received  from  AIPPI’s  National  and  Regional  Groups  and Independent  Members  providing  detailed  information  and  analysis  regarding national  and  regional  laws  relating  to  this  Resolution.  These Reports  were  reviewed by the Reporter General of AIPPI and distilled into a Summary Report (See below links.)

8) At the AIPPI World Congress in Milan in September 2016, the subject matter of this Resolution was further discussed within a Study Committee and again in a full Plenary Session, which led to the adoption of the present Resolution by the Executive Committee of AIPPI.

AIPPI resolves that:

1) Design protection should be available, by way of registration, to protect the overall visual appearance (including ornamentation) (Appearance) of an object or article of manufacture as a whole (Product).

2) The preferred term for the  right  referred  to  under paragraph 1) is  „Registered Design“ and is used hereafter.

3) At a minimum, novelty should be a  requirement  for  protection of a  Registered Design.

4) Protection as a Registered Design should not be available for the Appearance of a Product that is dictated solely by the Product’s functional characteristics or functional attributes (Technical Function). Protection as a Registered Design should be available for the Appearance  of  a  Product  even  if a portion of the Appearance is dictated solely by the Product’s Technical Function.

5) The assessment of whether the Appearance of a Product should be considered dictated solely by its Technical Function should include at least:

a) whether there is no alternative Appearance for the Product that would obtain substantially the same Technical Function, and optionally

b) whether the need to achieve the Technical Function of the Product was the only relevant factor when the Appearance of the Product was arrived at.

6) A Registered Design should protect the Appearance of a Product, but should not protect separately or  independently  any  constituent  visual  portions  of  that Appearance.

7) In the assessment of the scope of protection of a Registered Design, no visual portion of the Appearance of the Product should be excluded from consideration, even if the appearance of any such portion is  dictated  solely  by  the functional characteristics or functional attributes of any such portion of the Product, but such portions  may  be  given less weight  in  the  assessment. While the functional characteristics or functional attributes of  any  such  portion should  not  be protected, all visual aspects of such portion, including its size, position and spatial relationship relative  to  the  Appearance  of  the  Product, should be  taken  into account when assessing the scope of protection of the Registered Design.

Може да харесате още...