Солидарна отговорност между наемателите и собствениците

Изискването за поемане на солидарна отговорност между наемателите и собствениците на водоснабдени имоти към ВиК операторите противоречи на конкуренцията кзкИзискването за поемане на солидарна отговорност между наемателите и собствениците на водоснабдени имоти към ВиК операторите противоречи на конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията прие с решение становище за съответствието с правилата на конкуренцията на Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (Наредба № 4), както и Общите условия за предоставяне на ВиК услуги от „Софийска вода” АД. Производството пред КЗК е образувано след получен сигнал за отказ от страна на „Софийска вода” АД за вписването на наемател като титуляр на партида за ВиК услуги на имот без предоставянето на подписана от собственика на имота „Декларация за солидарна отговорност”, с която той се съгласява да отговаря за дължимите от наемателя суми към ВиК оператора.

При анализа на действащата правна уредба КЗК установи, че солидарната отговорност на наемодателя и наемателя не възниква нито по силата на закон, нито по силата на договор. Според КЗК, т.нар. „декларация-съгласие“ на собственика на водоснабдения имот не може да породи по правно валиден начин солидарна отговорност между наемателя и наемодателя на водоснабден имот. Ето защо, КЗК счита, че изискването за поемане на солидарна отговорност е необосновано въведено в противоречие с общите правила за юридическата отговорност на гражданско-правните субекти. Това изискване дава възможност на ВиК операторите да осъществяват пазарно поведение в противоречие с „добросъвестната търговска практика“, като препятстват прехвърлянето на партиди на наематели във водоснабдени имоти. Предвиденото в правната уредба изискване за поемане на солидарна отговорност между собствениците на водоснабдени имоти и техните наематели поражда конкурентноправен проблем, изразяващ се в необосновано ограничаване на възможността на потребителите на ВиК услуги да оказват дисциплиниращо пазарно въздействие върху ВиК операторите.

КЗК установи също така, че няма данни за прилагане на възможността за отклонение от Общите условия на ВиК оператора, чрез сключването на индивидуални договори с ВиК оператора. КЗК счита, че на потребителите, било то собственици или наематели на водоснабдени имоти, следва да се предостави възможност да сключват индивидуални договори с ВиК операторите. Правото на избор е едно от основните права на всеки потребител, чрез което той упражнява пазарната сила на търсенето. Ограничаването на потребителите, ползващи ВиК услуги по силата на облигационно правоотношение, да влязат в самостоятелни пазарни отношения с ВиК операторите, както и липсата на действащи правни възможности за сключване на индивидуални договори за доставка на ВиК услуги, в които да се предвидят отклонения от общите условия на ВиК операторите, противоречи на модела на конкурентния пазар.

КЗК предлага на компетентните органи да изменят или отменят съответните разпоредби в Наредба № 4 и на Общите условия на „Софийска вода” АД, касаещи изискването за солидарна отговорност на собственика и наемателя на водоснабдения имот по отношение на дължимите пред ВиК оператора суми за предоставените от него услуги, като условие за прехвърляне на партидата на последния.

Може да харесате още...