Патентно ведомство на Република България удължава крайните срокове

извънредното положениеВъв връзка с влезлия в сила Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (обн. ДВ бр. 28 от 24.03.2020г. в сила от 13.03.2020г.), Патентно ведомство на Република България обяви, че сроковете по отношение на процедурите пред Патентно ведомство за обектите по индустриална собственост, съгласно чл. 3, т.2 и т.3 от Закона спират да текат, считано от 13.03.2020г. до отмяна на извънредното положение в страната.

Всички регистрации на марки, полезни модели и промишлени дизайни, патенти, сертификати за допълнителна закрила и сертификати за нов сорт/порода, чийто срок на действие изтича по време на извънредното положение, се продължават с 1 месец от отмяната му (13.04.2020г.) на основание чл. 4, т. 2 от ЗМДВИП.

Крайната дата на спиране на сроковете ще бъде определена с края на извънредното положение, в което се намира страната в момента.

Според Закон за мерките и действията по време на извънредно положение:

„Чл. 3. За срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат:
1. процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда;
2. давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;“

 

Може да харесате още...