За нас

Националният портал за интелектуална собственост ipbulgaria.bg е уеб-базирано пространство в България за обмен на актуална информация и осъществяване на дискусии в сферата на интелектуалната собственост.

Редакционна колегия:

за нас проф. д-р Виолета Цакова

Специалист в областта на Авторското право и сродните му права, уважаван преподавател в катедра “Интелектуална собственост”, Университет за национално и световно стопанство. Доц. Цакова е автор на редица публикации в областта на авторското право и сродните му права. Нейни основни монографични изследвания са: „Права на артисти изпълнители, продуценти на записи и излъчващи организации“, „Управление на правата на артисти изпълнители“, „Произведенията на науката като обект на интелектуална собственост“, както има и много други публикации в областта.

доц. д-р Иван Чалъков

Доц. д-р Иван Чалъков е ръководител на катедра „Социология“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. От 1985г. до 2004г. работи в БАН – 1988г защитава докторска дисертация по социология на научното познание, а в периода 1995г. до 1999г. заместник директор на Института по социология. Хонорован преповател в СУ „Климент Охридски”, чете лекции по социология на познанието, технологични иновации и човешки ресурси. Ръководи изследванията „Икономически принос на авторско-правните индустрии в България“ и „Картографиране на творческите индустрии в България“ в периода 07.2006г. – 07.2007г.

адв. Аглика Иванова

Консултант в IP Consulting. Работи в сферите на Интелектуална собственост, Авторско право, Нелоялна конкуренция, Защита на потребителите, Франчайзинг, Медийно право, Процесуално представителство. Изпълнителен секретар на Асоциацията на собствениците на марки в България. Член е на Международна Асоциация на Юристите (IBA), член на „ANTI-counterfeiting committee“ на MARQUES и „classification subcommittee“ на INTA. Автор на публикации в сферата на ИС в българия и чужбина сред които: “Building and Enforcing Intellectual property in Bulgaria”; IP Value, WhiteHouse publication, 2006; “Customs seizures: An understood weapon in your armory?; FloraCultura; January 2010;

Иван Иванов

Представител по индустриална собственост, Европейски патентен представител, Европейски представител по марки и дизайни, независим оценител на ИС, консултант по индустриална собственост в IP Consulting. Интереси в сферата на защитата и управлението на индустриалната собственост на предприятия, изготвяне на бизнес стратегии в сферата на ИС. Автор на книгите „Особености при патентоването на лекарства”, ‘Патентни анализи“, “Защита на новите сортове растения като интелектуална собственост”, както и на редица публикации в страната и чужбина в областта на патентите и търговските марки.

Надежда ДрагомироваНадежда Драгомирова

Завършила Връзки с обществеността във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и успешно защитила магистърска степен по Управление на човешките ресурси в Университет за Национално и Световно Стопанство, София. Работи като редактор на Националния портал за интелектуална собственост ipbulgaria.bg и навлиза в интелектуалната собственост през 2006г., когато се присъединява към екипа на IP Consulting.

Контакти

София 1164
ул. „Митрополит Кирил Видински“6-8, вх.8 етаж 2, офис 2
тел. +359 2 8162072
факс: +359 2 9633061
e-mail: moc.airaglubpinull@rotide

Националният портал ipbulgaria.bg полага усилия, за да предоставя информация, която е коректна и актуална, като не носи отговорност за фактологически грешки, допуснати при източника на публикуваната информация.

Националният портал ipbulgaria.bg не поема отговорност за последствията, предизвикани от действия, предприети въз основа на предоставената информация на страниците на портала.

Националният портал ipbulgaria.bg не носи отговорност за авторството и съдържанието на материали, предоставени му за публикация от кореспонденти и автори на портала. Всякакви претенции следва да бъдат отправяни само и единствено към посочените автори на публикуваните материали.

Материалите, публикувани на страниците на ipbulgaria.bg , са обект на авторско право. Използването им, частично или в цялост, за печат, електронно или по друг начин, не е позволено, освен с писменото съгласие на ipbulgaria.bg.

Включването на връзки към материали на ipbulgaria.bg е свободно, ако порталът бъде уведомен предварително.