Намаляват подадените заявки за промишлен дизайн и търговски марки, а се увеличават заявките за сертификати за нови сортове растения и породи животни.Това сочат данните от годишния отчет на Патентно Ведомство за 2010 г.

Според данните от отчета заявителската активност при изобретенията за 2010 г. е малко по- слаба от предходната година. През 2010 г. са постъпили 260 заявки за изобретения със седем заявки по – малко отколкото през 2009 г. най- голяма е активността при българските заявители- 242 и най- малка при чужди заявители едва 18. В процентно съотношение 93 % са български  заявители, 7% чужди. Oт всички подадени заявки е предоставена закрила само на 200, прекратени и отказа ни са 385 заявки. Правна закрила е предоставена на 1493 европейски патента – с 444 повече в сравнение с 2009 г.

Подадените заявки за полезни модели са 178, като 3 от тях са подадени чрез Договора за патентно коопериране. 10 от заявките за полезен модел са трансформирани в заявки за изобретения и 10 от заявките за изобретения са трансформирани в заявки за полезен модел. Съотношението между подадени заявки за изобретения и заявките за полезен модел са 59 към 41.

Патентно ведомство е предоставило закрила на 131 полезни модели, а прекратени и отказани са 40.

Поради неплащане на годишни патентни такси и изтичане на срока на действие, през годината е прекратено действието и са угаснали 575 патента за изобретения и полезни. Възстановени са 10 патента за изобретения и 1 полезен модел.

Данните от отчета за промишлен дизайн показват, че има значителен спад в заявителката активност за 2010 г. През 2010 г. са постъпили 202 заявки за регистрация на промишлени дизайни, с 93 по-малко от тези през 2009 г. от всички подадени заявки само 2 са чужди или само 1%.

Данните сочат, че за 2010 г. подадените заявки са с най- ниско равнище за периода 2004 – 2010 г. Само 11% от заявките са подадени по Хагската спогодба.

Регистрирани са 181 промишлени дизайна, а оттеглени или отказани са 114 или повече от половината заявени промишлени дизайни.

Подадените заявки за Марки и географски означения са 4860 или с 5 % по- малко в сравнение с предходната година. 4335 са от български заявители и 525 – от чужди. 112% от постъпилите заявки са на чужди заявители. По национален ред са подадени 68% от заявките,а по реда ма Мадридската спогодба и Мадридския протокол  32%.

През 2010 г. са подадени 9 заявки за географски означения за сравнение през 2009г. е подадена само една. Регистрирани са общо 6465 марки, а оттеглени или отказани са 2488.

През 2010 г. са постъпили 29 искания за признаване на марки за общоизвестни и ползващи се с известност на територията на Република България. Комисията е постановила 22, 19 са признати и 3 отхвърлени.

За 2010 г заявителската активност е най- висока при нови сортове растения и породи животни за периода от 2004-2010 г. През 2009 г. във Ведомството са постъпили общо 85, на 59 от тях е издаден сертификат, а отказани или оттеглени са 26 заявки.

Издадени са 2 сертификата за породи животни.

Може да харесате още...