Наредба № 16 от 14 септември 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица (загл.изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.)

Издадена от Министерството на земеделието и продоволствието

Обн. ДВ. бр.79 от 2 Октомври 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 20 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат:

1.     съставът и (функциите на Постоянната междуведомствена консултативна комисия по географски означения и храни с традиционно специфичен характер;

2.   условията и редът за:

а)   (изм. и доп. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) подготовка и представяне на искания до Европейската комисия за вписване, изменение, възражение и заличаване на вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания;

б)   (изм. и доп. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) подготовка и представяне на искания до Европейската комисия за вписване, изменение, възражение и заличаване на вписване в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер;

3.  редът за:

а) даване на разрешение и надзор върху контролиращите лица;

б)  осъществяване на контрол за съответствие на земеделските продукти и на храните с географски означения и с традиционно специфичен характер с тяхната спецификация;

в)   (изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г .) поддържане на база данни на производителите на земеделски продукти и храни с географски означения;

г)   (изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) поддържане на база данни на производителите на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер;

д)  (изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) поддържане на база данни на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на продуктите и храните с географски означения и с традиционно специфичен характер.

Глава втора.
СЪСТАВ И ФУНКЦИИ НА ПОСТОЯННАТА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ХРАНИ С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР

Чл. 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) В Постоянната междуведомствена консултативна комисия по географски означения и храни с традиционно специфичен характер, наричана по нататък „комисията“, се включват представители на Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и енергетиката и Патентното ведомство.

(2) Членовете на комисията са официални представители на министерствата и ведомствата по ал. 1 и са длъжни да представят по служебен път информацията, необходима за изпълнение на дейността на комисията.

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Съставът на комисията се определя със заповед на министъра на земеделието и храните по предложение на ръководителите на министерствата и ведомствата по а. 1.

(2)      За участие в заседанията на комисията могат да се канят представители на неправителствени организации, които дават становище по отделни точки от дневния ред.

(3)    (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Министърът на земеделието и храните утвърждава правилата за работа на комисията.

Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Комисията:

1.   (изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) разглежда исканията до Европейската комисия за вписване, изменение, възражение и заличаване на вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания, свързани с този регистър, и предлага на министъра на земеделието и храните решение за одобрение или за мотивиран отказ;

2.   (изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г . , изм. и доп. – ДВ, бр. 69 от 2014 г . ) р азглежда исканията до Европейската комисия за вписване, изменение, възражение и заличаване на вписване в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер и предлага на министъра на земеделието и храните решение за одобрение или за мотивиран отказ;

3.     (изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) разглежда заявления за даване на разрешение на контролиращите лица и предлага на министъра на земеделието и храните решение за даване на разрешение или за мотивиран отказ.

(2) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2014 г . ) Комисията р азглежда исканията и заявленията по ал. 1 на заседание или неприсъствено чрез изготвяне на писмено становище от всеки от нейните членове.

Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) При необходимост комисията изготвя доклад за дейността си и го представя на министъра на земеделието и храните.

Глава трета.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Заявление за вписване и изменение на вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания и Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер могат да подават групи от производители на земеделските продукти и храни.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Индивидуални производители на земеделските продукти и храни могат да подават заявление за вписване и изменение на вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и

защитените географски указания и Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер само при спазване на условията на чл. 49 на Регламент № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (обн., ОВ, серия L, бр. 343 от 14.12.2012 г.), наричан по-нататък „Регламент № 1151/2012.“

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Група от производители на земеделските продукти и храни по чл. 6, ал. 1 е дружество по Търговския закон (ТЗ) или Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), кооперация по Закона за кооперациите (ЗК) или сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). В групата от производители могат да членуват и други заинтересовани лица.

(2)       Групата от производители не може да се учреди като еднолично търговско дружество.

(3)      Групата от производители, която не е юридическо лице, подава заявлението за вписване или изменение на вписване чрез специално упълномощен представител. Пълномощното на представителя е с нотариално заверени подписи на упълномощителите.

Глава четвърта.

РЕД ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ВПИСВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ВЪЗРАЖЕНИЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВПИСВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЗАЩИТЕНИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЗА ПРОИЗХОД И ЗАЩИТЕНИТЕ ГЕОГРАФСКИ УКАЗАНИЯ И НА ДРУГИ ИСКАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ РЕГИСТЪР (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 69 от 2014 Г.)

Раздел I.

Ред за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия за вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски

указания (Загл. изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.)

Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Групата от производители подава в Министерството на земеделието и храните заявление-спецификация съгласно приложение № 1 и единен документ съгласно Приложение № I от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (обн., ОВ, серия L, бр. 179 от 19.06.2014 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014“, и отговарящ на условията на чл. 6, параграф 1 на същия регламент.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Към заявлението-спецификация се прилагат:

1.  списък на членовете на групата от производители;

2.      данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от търговския регистър или копие от съдебното решение за регистрация по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел на групата от производители;

3.      данни з а Единния идентификационен код от търговския регистър или копие от съдебното решение за регистрация по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел на членовете на групата от производители, когато са търговци или сдружения;

4.   удостоверения от съответната общинска служба „Земеделие“, че членовете на групата, които са производители на земеделския продукт или храна, извършват дейности, свързани с добив или производство, или преработка на продукта или храната в посоченото географско място, а когато опаковката представлява съществена част от спецификата на продукта – че опаковането се осъществява в посоченото географско място;

5.   правила, регламентиращи спазването на продуктовите спецификации;

6.      декларации от всеки член на групата, че земеделският продукт или храна се произвежда в посоченото географско място;

7.      декларации от всеки член на групата, че земеделският продукт или храна се произвежда в съответствие с подадената спецификация;

8.   декларации за обема на производство на земеделския продукт или храна от всеки член на групата от производители за предходните три календарни години; при необходимост компетентното звено в МЗХ може да изиска допълнителни доказателства, че продуктът е произвеждан за пазарни цели;

9.     (изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) кратко описание на помещенията и техническото оборудване;

10.   (отм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.)

11.    доказателства за връзката между притежаваните характеристики на земеделския или хранителния продукт и географската област, включваща природни и човешки фактори;

12.    доказателства за добро име, качество, известност или друга характеристика, която се дължи на географския произход;

13.   опис на всички подадени документи с посочен брой на страниците.

Чл. 9. (1) Индивидуален производител подава заявление-спецификация и единен документ по реда на чл. 8.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Към заявлението-спецификация се прилагат съответно документите по чл. 8, ал. 2 без тези по т. 1 и т. 2.

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Компетентното звено в МЗХ проверява пълнотата на подадените документи съгласно чл. 8 или чл. 9. Когато се установят непълноти, заявителят се уведомява писмено и му се предоставя едномесечен срок за отстраняването им. Срокът започва да тече от датата на получаване на уведомлението.

(2)    Когато в предоставения срок заявителят не отстрани непълнотите, процедурата се прекратява.

(3)   Процедурата по вписване се прекратява и по молба на заявителя.

(4)    (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Процедурата по вписване се прекратява със заповед на министъра на земеделието и храните.

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Компетентното звено в МЗХ извършва документална проверка и проверка на място дали са изпълнени условията за вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012, делегиран Регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби (обн., ОВ, серия L, бр. 179 от 19.06.2014 г.), наричан по-нататък „делегиран Регламент (ЕС) № 664/2014“, и Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 и изготвя доклад до комисията по чл. 2. При необходимост в проверките могат да участват и други длъжностни лица.

(2)    (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед определя лицата, които извършват проверка на място на производството и/или преработката на земеделския продукт или храна.

(3)     Длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват обстоятелства от дейността на проверяваните лица, станали им известни при извършване на проверките.

Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Информация за подадено заявление-спецификация се публикува на интернет страницата на МЗХ и в един централен ежедневник в срок 14 дни от приключване на проверката по чл. 11. Информацията включва наименованието на заявителя, наименованието на земеделския продукт или храна и указание за право на възражение и срока за упражняването му.

(2)   (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г . ) Пълният текст на подаденото з аявление-спецификация съгласно чл. 8, ал. 1 се публикува на интернет страницата на МЗХ.

(3)   (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Всяко лице с постоянен адрес или седалище в България, което има правен интерес, може в срок до един месец от датата на публикуването по ал. 1 да изпрати до Министерството на земеделието и храните възражение по образец съгласно Приложение № 3.

(4)   (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Компетентното звено в МЗХ извършва проверка на допустимостта на постъпилите възражения въз основа на чл. 10 от Регламент №1151/2012.

(5)      (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Когато постъпилите възражения са допустими, компетентното звено в МЗХ писмено съобщава на заявителя и му изпраща копия от тях и указания за провеждане на преговори с възразилите лица за постигане на споразумение. Преговорите се провеждат с цел постигане на съгласие по всички обстоятелства, по които е направено допустимо възражение.

(6)     (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) В двумесечен срок от получаване на копията на възраженията заявителят изпраща писмено становище по тях до компетентното звено в МЗХ, като прилага постигнатото споразумение и ново заявление-спецификация и единен документ, когато това се налага. Когато не е постигнато споразумение, заявителят обяснява в становището си и причините за това.

(7)   Възраженията, по които страните са постигнали съгласие, се считат за оттеглени от възразилата страна. По възраженията, по които страните не са постигнали съгласие, се произнася комисията по реда на чл. 13.

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Компетентното звено в МЗХ изготвя доклад за постъпилите възражения и постигнатото споразумение, съответно липсата на такова, до комисията по чл. 2.

(2)    (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Комисията по чл. 2 разглежда заявлението заедно с приложените към н его д окументи и д окладите на компетентното з вено в МЗХ п о чл. 11, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 и предлага на министъра на земеделието и храните решение за одобрение или за мотивиран отказ.

(3)   Когато има възражения, по които страните не са постигнали съгласие по чл. 12, ал. 5, комисията се произнася по тях, като мотивира тяхното приемане или отхвърляне. При необходимост комисията може да поиска писмено становище от възразилите лица или да ги изслуша на свое заседание.

Чл. 14. (1) Когато по реда на чл. 11 или 13 се установи, че представените доказателства не са достатъчни, на заявителя се предоставя възможност да представи допълнителни доказателства и му се дават указания за това.

(Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Допълнителните доказателства се представят в МЗХ в срок до два месеца от уведомяването на заявителя. Срокът може да бъде удължен от директора на компетентното звено в МЗХ въз основа на мотивирано искане от заявителя.

Когато заявителят не представи допълнителни доказателства по ал. 2, процедурата по вписване се прекратява по реда на чл. 10, ал. 4.

Чл. 15. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Въз основа на решението на комисията министърът на земеделието и храните с мотивирана заповед одобрява изпращането на заявлението до Европейската комисия или прави мотивиран отказ.

(2)   (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Заповедта за одобряване или отказ заедно с мотивите се съобщава в 10-дневен срок на заявителя и всички заинтересовани лица, вкл. тези по чл. 12, ал. 3.

(3)        (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Заповедта за одобряване и одобреното заявление-спецификация се публикуват на интернет страницата на МЗХ в 10-дневен срок.

(4)   Одобрено по реда на ал. 1 заявление се изпраща до Европейската комисия за вписване в Европейския регистър на защитените географски означения на земеделски продукти и храни, след като заповедта за одобрение влезе в сила и е одобрено контролиращото лице по реда на глава шеста.

Раздел II.

Ред за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия за изменение на вписано географско означение

Чл. 16. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Група от производители, съответно индивидуален производител, които имат правен интерес, може да подават в Министерството на земеделието и храните писмени искания за изменение на спецификацията на географско означение, вписано в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания, в съответствие с чл. 6 на делегиран Регламент (ЕС) № 664/2014.

(2)      Искането съдържа данни за групата производители, съответно индивидуалния производител, описание на изменението и на причините, които го налагат.

(3)   Искането се придружава от следните документи:

1.    (изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) заявление за изменение съгласно Приложение № V от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014, когато изменението не е несъществено, или заявление за изменение съгласно Приложение № VII от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014, когато изменението е несъществено;

2.   (доп. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) изменената спецификация на земеделския продукт или храна, както и единния документ в случай на изменение в него;

3.   (изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от търговския регистър или копие от съдебното решение за регистрация по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел на групата от производители, съответно на индивидуалния производител;

4. удостоверения от съответната община или общини, че членовете на групата, които са производители на земеделския продукт или храна, съответно индивидуалния производител, извършват дейности, свързани с добив или производство, или преработка на продукта или храната в посоченото географско място, а когато опаковката представлява съществена част от спецификата на продукта – че опаковането се осъществява в посоченото географско място.

Чл. 17. Искането за изменение на спецификацията на географско означение, вписано в Европейския регистър на защитените географски означения на земеделски продукти и храни, се разглежда съответно по реда на чл. 11 – 15.

Раздел III.

Ред за подготовка и представяне на възражения до Европейската комисия

Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Всяко заинтересовано лице с постоянен адрес или седалище в България, което има правен интерес, може да подаде уведомление за възражение по смисъла на чл. 51, параграф 1 от Регламент № 1151/2012.

Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) (1) Уведомлението за възражението се подава в Министерството на земеделието и храните в 2-месечен срок от публикацията в „Официален вестник“ на Европейския съюз по чл. 50, параграф 2, буква „а“ от Регламент № 1151/2012.

(2)   Уведомлението се изпраща от Министерството на земеделието и храните в ЕК.

(3)        Лицето, подало уведомлението, трябва да представи в Министерството на земеделието и храните мотивирано възражение съгласно Приложение № III от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 в срок 14 дни от датата на уведомлението.

Чл. 20. (1) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Мотивираното възражение се разглежда от комисията по чл. 2.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Въз основа на решението на комисията министърът на земеделието и храните със заповед одобрява възражението за изпращането до Европейската комисия или прави мотивиран отказ и уведомява писмено лицето в 10-дневен срок.

Раздел IV.

Ред за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия за заличаване на вписване на защитено географско означение

Чл. 21. (1) Всяко заинтересовано лице с постоянен адрес или седалище в България може да подаде мотивирано искане до Европейската комисия за заличаване на вписване на защитено географско означение.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Искането се подава чрез Министерството на земеделието и храните по образец съгласно Приложение № IX от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014.

Чл. 22. (1) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Искането се разглежда от комисията по чл. 2. (2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Въз основа на решението на комисията министърът на

земеделието и храните със заповед одобрява искането за изпращането до Европейската комисия или прави мотивиран отказ и уведомява писмено лицето в 10-дневен срок.

Глава пета.

РЕД ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ВПИСВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ВЪЗРАЖЕНИЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВПИСВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ХРАНИТЕ С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 69 от 2014 Г.)

Раздел I.

Ред за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия за вписване в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер (Загл. изм. – ДВ, бр.

69 от 2014 г.)

Чл. 23. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Групата от производители подава в Министерството на земеделието и храните заявление за регистрация на храна с традиционно специфичен характер в съответствие с чл. 20 на Регламент № 1151/2012 и продуктова спецификация съгласно Приложение № II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014, отговаряща на изискванията на чл. 3 на делегиран Регламент (ЕС) № 664/2014.

(2)   (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Към заявлението се прилагат:

1.  списък на членовете на групата от производители;

2.     данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от търговския регистър или копие от съдебното решение за регистрация по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел на групата от производители;

3.     данни з а Единния идентификационен код от търговския регистър или копие от съдебното решение за регистрация по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел на членовете на групата от производители, когато са търговци или сдружения;

4.  удостоверения от съответната общинска служба „Земеделие“, че членовете на групата, които са производители на земеделския продукт или храна, извършват дейности, свързани с добив или производство, или преработка на продукта или храната в района на общината;

5.  правила, регламентиращи спазването на продуктовите спецификации;

6.      декларации от всеки член на групата, че земеделският продукт или храна се произвежда в съответствие с подадената спецификация;

7.   декларации за обема на производство на земеделския продукт или храна от всеки член на групата от производители за предходните три календарни години; при необходимост компетентното звено в МЗХ може да изиска допълнителни доказателства, че продуктът е произвеждан за пазарни цели;

8.     (изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) кратко описание на помещенията и техническото оборудване;

9.   (отм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.)

10.     доказателства за традиционния характер на суровините, традиционния състав на храните и/или традиционния начин на производство или преработка;

11.  опис на всички подадени документи с посочен брой на страниците.

(3)   (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) В случай на съвместно заявление по чл. 49, параграф 1 от Регламент № 1151/2012 условията по предходните алинеи се отнасят само до групата производители със седалище в България.

Чл. 23а. (Нов – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) (1) Индивидуален производител подава заявление за регистрация и продуктова спецификация по реда на чл. 23.

(2) Към заявлението се прилагат съответно документите по чл. 23, ал. 2, т. 3 – 11.

Чл. 23б. (Нов – ДВ, бр. 31 от 2012 г., предишен чл. 23а – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) (1) Компетентното звено в МЗХ проверява пълнотата на подадените документи съгласно чл. 23. Когато се установят непълноти, заявителят се уведомява писмено и му се предоставя едномесечен срок за отстраняването им. Срокът започва да тече от датата на получаване на уведомлението.

(2)    Когато в предоставения срок заявителят не отстрани непълнотите, процедурата се прекратява.

(3)   Процедурата по вписване се прекратява и по молба на заявителя.

(4)    Процедурата по вписване се прекратява със заповед на министъра на земеделието и храните.

Чл. 24. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Компетентното звено в МЗХ извършва документална проверка и проверка на място дали са изпълнени условията за вписване в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер съгласно регламенти 1151/2012, 664/2014 и 668/2014 и изготвя доклад до комисията по чл. 2. При необходимост в проверките могат да участват и други длъжностни лица.

(2)   Министърът на земеделието и храните със заповед определя лицата, които извършват проверка на място на производството и/или преработката на земеделския продукт или храна.

(3)     Длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват обстоятелства от дейността на проверяваните лица, станали им известни при извършване на проверките.

Чл. 24а. (Нов – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) (1) Информация за подадено заявление-спецификация се публикува на интернет страницата на МЗХ и в един централен ежедневник в срок 14 дни от приключване на проверката по чл. 24. Информацията включва наименованието на заявителя, наименованието на земеделския продукт или храна и указание за право на възражение и срока за упражняването му.

(2)     Пълният текст на подадено заявление-спецификация съгласно чл. 23, ал. 1 се публикува на интернет страницата на МЗХ.

(3)    Всяко лице с постоянен адрес или седалище в България, което има правен интерес, може в срок до един месец от датата на публикуването по ал. 1 да изпрати до Министерството на земеделието и храните възражение по образец съгласно приложение № 4.

(4)    (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Компетентното звено в МЗХ извършва проверка на допустимостта на постъпилите възражения въз основа на чл. 21 от Регламент № 1151/2012.

(5)   Когато постъпилите възражения са допустими, компетентното звено в МЗХ писмено съобщава на заявителя и му изпраща копия от тях и указания за провеждане на преговори с възразилите лица за постигане на споразумение. Преговорите се провеждат с цел постигане на съгласие по всички обстоятелства, по които е направено допустимо възражение.

(6)    В двумесечен срок от получаване на копията на възраженията заявителят изпраща писмено становище по тях до компетентното звено в МЗХ, като прилага постигнатото споразумение и ново заявление-спецификация, когато това се налага. Когато не е постигнато споразумение, заявителят обяснява в становището си и причините за това.

(7) Възраженията, по които страните са постигнали съгласие, се считат за оттеглени от възразилата страна. По възраженията, по които страните не са постигнали съгласие, се произнася комисията по реда на чл. 24б.

Чл. 24б. (Нов – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) (1) Компетентното звено в МЗХ изготвя доклад за постъпилите възражения и постигнатото споразумение, съответно липсата на такова, до комисията по чл. 2.

(2)    Комисията по чл. 2 разглежда заявлението заедно с приложените към него документи и докладите на компетентното звено в МЗХ по чл. 24, ал. 1 и чл. 24б, ал. 1 и предлага на министъра на земеделието и храните решение за одобрение или за мотивиран отказ.

(3)    Когато има възражения, по които страните не са постигнали съгласие по чл. 24а, ал. 5, комисията се произнася по тях, като мотивира тяхното приемане или отхвърляне. При необходимост комисията може да поиска писмено становище от възразилите лица или да ги изслуша на свое заседание.

Чл. 24в. (Нов – ДВ, бр. 31 от 2012 г . ) (1) Когато по р еда на чл. 24 или чл. 24б с е установи, че представените доказателства не са достатъчни, на заявителя се предоставя възможност да представи допълнителни доказателства и му се дават указания за това.

(2)       Допълнителните доказателства се представят в МЗХ в срок до два месеца от уведомяването на заявителя. Срокът може да бъде удължен от директора на компетентното звено в МЗХ въз основа на мотивирано искане от заявителя.

(3)      Когато заявителят не представи допълнителни доказателства в срока по ал. 2, процедурата по вписване се прекратява по реда на чл. 23а, ал. 4.

Чл. 24г. (Нов – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) (1) Въз основа на решението на комисията министърът на земеделието и храните с мотивирана заповед одобрява изпращането на заявлението до Европейската комисия или прави мотивиран отказ.

(2)    Заповедта за одобряване или отказ заедно с мотивите се съобщава в 10-дневен срок на заявителя и всички заинтересовани лица, вкл. тези по чл. 24а, ал. 3.

(3)      Заповедта за одобряване и одобреното заявление-спецификация се публикуват на интернет страницата на МЗХ в 10-дневен срок.

(4)     (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г . ) Одобреното по р еда на ал. 1 з аявление се изпраща до Европейската комисия за вписване в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер, след като заповедта за одобрение влезе в сила и е одобрено контролиращото лице по реда на глава шеста.

Раздел II.

Ред за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия за изменение на вписване в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер (Загл. изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.)

Чл. 25. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Групата от производители, съответно индивидуален производител, подава в Министерството на земеделието и храните заявление за изменение на спецификация по образец съгласно Приложение № VI от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014, когато изменението не е несъществено, или заявление за изменение съгласно Приложение № VII от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014, когато изменението е несъществено, като се спазват изискванията на чл. 6 на делегиран Регламент (ЕС) № 664/2014.

(2) Към заявлението се прилагат:

1.   (изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от търговския регистър или копие от съдебното решение за регистрация по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел на групата от производители;

2.    (доп. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) декларации за обема на производство на земеделския продукт или храна на всеки член на групата от производители, съответно индивидуален производител, за предходните три календарни години;

3.   (изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) данни за Единния идентификационен код от търговския регистър или копие от съдебното решение за регистрация по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел на членовете на групата от производители, когато са търговци или сдружения;

4.   изменената спецификация на земеделския продукт или храна;

5.   доказателства за налагането на задължителни санитарни или фитосанитарни мерки от съответните държавни органи в случай на временни изменения на спецификацията.

Чл. 26. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г . ) З аявлението се р азглежда съответно по р еда на чл.

24 – 24г.

Раздел III.

Ред за подготовка и представяне на възражения до Европейската комисия

Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Всяко заинтересовано лице с постоянен адрес или седалище в България, което има правен интерес, може да подаде уведомление за възражение по смисъла на чл. 51, параграф 1 от Регламент № 1151/2012.

Чл. 28. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) (1) Уведомлението за възражението се подава в Министерството на земеделието и храните в 2-месечен срок от публикацията в „Официален вестник“ на Европейския съюз по чл. 50, параграф 2, буква „б“ от Регламент № 1151/2012.

(2)   Уведомлението се изпраща от Министерството на земеделието и храните в ЕК.

(3)   Лицето, подало уведомлението, трябва да представи в Министерство на земеделието и храните мотивирано възражение съгласно Приложение № III от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 в срок 14 дни от датата на уведомлението.

Чл. 29. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Мотивираното възражение се разглежда от комисията по чл. 2.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Въз основа на решението на комисията министърът на земеделието и храните със заповед одобрява възражението за изпращането до Европейската комисия или прави мотивиран отказ и уведомява писмено лицето в 10-дневен срок.

Раздел IV.

Ред за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия за заличаване на вписване на храна с традиционно специфичен характер (Нов – ДВ, бр. 69 от 2014 г.)

Чл. 29а. (Нов – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) (1) Всяко заинтересовано лице с постоянен адрес или седалище в България може да подаде мотивирано искане до Европейската комисия за заличаване на вписване на храна с традиционно специфичен характер.

(2) Искането се подава чрез МЗХ по образец съгласно Приложение № IX от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014.

Чл. 29б. (Нов – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) (1) Искането се разглежда от комисията по чл. 2.

(2) Въз основа на решението на комисията министърът на земеделието и храните със заповед одобрява искането за изпращането до Европейската комисия или прави мотивиран отказ и уведомява писмено лицето в 10-дневен срок.

Глава шеста.
РЕД ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ И НАДЗОР ВЪРХУ КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЛИЦА

Чл. 30. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Лицата по чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) подават заявление за разрешение в 3 0-дневен срок от подаване на заявление от група производители по реда на чл. 8 или 23.

(2)     (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Длъжностни лица от компетентното звено в МЗХ извършват проверка на представените документи и проверка на място за фактическо съответствие с представените документи съгласно чл. 21, ал. 1 ЗПООПЗПЕС.

(3)     (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) При необходимост в проверките могат да участват и други длъжностни лица, определени от министъра на земеделието и храните.

(4)      Длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват обстоятелства от дейността на проверяваните лица, станали им известни при извършване на проверките.

Чл. 31. (Отм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.)

Чл. 32. (1) Резултатите от проверката се обобщават в доклад, който се представя на комисията по чл. 2.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г . ) Комисията р азглежда представеното заявление з а д аване на разрешение, документите по чл. 19 или 20 ЗПООПЗПЕС и доклада по ал. 1 и се произнася с мотивирано решение. При вземане на решението комисията изслушва представител на кандидата.

Чл. 33. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Въз основа на решението на комисията министърът на земеделието и храните със заповед издава разрешение или прави мотивиран отказ.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) База данни на контролиращите лица за всеки регистриран продукт се публикува на интернет страницата на МЗХ.

Глава седма.
КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ И НА ХРАНИТЕ С ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР С ТЯХНАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Чл. 34. Контролът за съответствие на земеделските продукти и на храните със защитени географски означения и с традиционно специфичен характер с тяхната спецификация се състои в контрол за съответствие с метода на производство и контрол за съответствие на произведения продукт със спецификацията.

Чл. 35. Контролът за съответствие се осъществява въз основа на договор между производителя на земеделските продукти и на храните с географски означения и с традиционно специфичен характер и контролиращото лице.

Чл. 36. (1) Контролиращото лице извършва цялостна първоначална проверка на производителя за готовността му да изпълнява спецификацията на земеделския продукт или храна с географско означение и с традиционно специфичен характер.

(Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) За резултатите от проверката се изготвя протокол в три екземпляра, който се подписва от контролиращото лице и от производителя. Контролиращото лице и производителят получават по един екземпляр, а третият екземпляр се изпраща на компетентното звено в МЗХ в 10-дневен срок.

Протоколът съдържа:

1.  индивидуализиращи данни за производителя;

2.   индивидуализиращи данни за контролиращото лице;

3.      описание на производствените площи и/или помещения и на помещенията за съхранение, опаковане и обработка на суровините за производство и на произведения земеделски продукт или храна;

4.     описание на технологичните съоръжения, човешките ресурси и другите условия, необходими за спазване на продуктовата спецификация;

5.   оценка на производствения капацитет за спазване на продуктовата спецификация;

6.  (изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) описание на процедурата за проследяване на произхода на суровините и реализация на произведения продукт или храна, която производителят прилага в съответствие със спецификацията на продукта и чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014;

7.   оценка на процедурата по т. 5 и на прилагането й от производителя;

8.    информация за извършен износ към датата на проверката, съдържаща номерата и датите на фактурите и на митническите декларации, имената на търговците и продадените количества;

9.  резултати от направените лабораторни анализи;

10.  установени нарушения и предписаните мерки и срока за тяхното изпълнение;

11.  други данни по преценка на контролиращото лице.

Чл. 37. (1) Контролиращото лице извършва задължителна годишна проверка на всички производители на земеделския продукт или храна със защитено географско означение и с традиционно специфичен характер.

(2)     (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) За резултатите от всяка проверка се изготвя протокол в три екземпляра, който се подписва от контролиращото лице и от производителя. Един екземпляр се изпраща на компетентното звено в МЗХ в 10-дневен срок. Протоколът съдържа данните по чл. 36, ал. 3.

(3)      При завишаване на годишния обем на производство в размер над 10 % спрямо предходната година контролиращото лице има правото да изиска от производителя обяснения за причините за това и ги прилага към протокола.

Чл. 38. (1) Контролиращото лице може да извършва допълнителни планови или внезапни проверки, когато са установени нарушения при извършване на годишната проверка, съответно при наличие на данни за извършени нарушения от страна на производителя.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) За резултатите от всяка проверка се изготвя протокол в три екземпляра, който се подписва от контролиращото лице и от производителя. Един екземпляр се изпраща на компетентното звено в МЗХ в 10-дневен срок.

Чл. 39. (1) Проверките по чл. 36, 37 и 38 се извършват в съответствие с етапа на производствения процес:

1.  по документи;

2.   визуално;

3.   чрез измервания;

4.   чрез вземане на проби и анализи;

5.   по друг начин, избран от контролиращото лице.

(2)    Контролиращото лице посочва в протоколите по чл. 36, ал. 3, чл. 37, ал. 2 и чл. 38, ал. 2 начина, по който е извършило проверката съгласно ал. 1.

(3)      (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Контролиращото лице изготвя годишен доклад за цялостната си контролна дейност и го представя в компетентното звено в МЗХ до 31 януари на следващата година.

(4)      (Нова – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Годишният доклад следва да включва обобщена информация от извършените проверки, техните резултати, предписани мерки и срокове за тяхното изпълнение.

Чл. 40. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Надзорът върху контролиращите лица по чл. 18, ал. 2 ЗПООПЗПЕС се възлага от министъра на земеделието и храните на длъжностни лица от компетентното звено в МЗХ. При необходимост в надзора могат да участват и други длъжностни лица, определени от министъра на земеделието и храните.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., доп. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Надзорът се осъществява чрез документални проверки и чрез проверки на място при производителите и контролиращите лица. За извършените проверки на място длъжностните лица изготвят протокол. Копие от протокола се изпраща на поднадзорното лице.

Глава осма.
БАЗИ ДАННИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 31 ОТ 2012 Г.)

Раздел I.

База данни на производителите на земеделски продукти и храни с географски означения

(Загл. изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.)

Чл. 41. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) В Министерството на земеделието и храните се създава и поддържа база данни на производителите на земеделски продукти и храни със защитени географски означения.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Базата данни по ал. 1 се състои от единна компютърна база данни. Компютърната база данни се поддържа и съхранява по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу разрушение, неправомерно изменение или ползване.

Чл. 42. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Производителите на земеделски продукти и храни със защитени географски означения, които са членове на група производители, подала заявление за вписване, се вписват служебно в базата данни.

(2)     (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Производител на земеделски продукти и храни със защитени географски означения, който не членува в организация на производители по ал. 1, е длъжен да подаде писмено заявление за вписване до компетентното звено в МЗХ.

(3)        Заявлението се подава в едномесечен срок от момента на започване на производствената дейност.

(4)   Заявлението съдържа:

1.      (изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) данни за правния статус на лицето: Единен идентификационен код, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление) в Република България и място на производствена дейност;

2.   земеделския продукт или храна и защитеното географско означение;

3.      серия, номер и дата на Официалния вестник на Европейския съюз, в който е публикувано вписването на защитеното географско означение.

(5)    (Доп. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Заявлението се придружава от копие на договора за контрол на съответствие и протокола от първоначалната проверка съгласно чл. 36, ал. 3 и документите по чл. 8, ал. 2, т. 4 – 10 и т. 13.

(6)   (Нова – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Заявлението се разглежда по реда на чл. 11.

(7)    (Нова – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) След приключване на проверката на място се изготвя доклад до комисията по чл. 2, която разглежда заявлението и доклада и предлага решение за вписване или мотивиран отказ.

(8)    (Нова – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Вписването в базата данни се извършва въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните.

Чл. 43. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) В базата данни се вписват:

1.  (изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г . ) номер и д атата на з аповед на министъра на з емеделието и

храните;

2.   наименованието на производителя;

3.     (изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) седалището, адресът на управление и Единният идентификационен код от търговския регистър на заявителя;

4.   мястото на производствена дейност;

5.   контролиращото лице;

6.     (нова – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) серия, номер и дата на Официалния вестник на Европейския съюз, в който е публикуван регламентът за вписване на защитеното географско означение;

7.   (предишна т. 6 – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) промените във вписаните обстоятелства.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Информацията от базата данни се публикува на интернет

страницата на МЗ>.

Чл. 44. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Базата данни се поддържа от компетентното звено, което има следните функции:

1.  извършва вписванията;

2.   (изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) поддържа в актуално състояние базата данни;

3.  дава справки за вписваните обстоятелства.

(2) Промените във вписаните обстоятелства се отразяват, без да се заличава информацията по предходните вписвания.

Чл. 45. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Всеки вписан производител е длъжен да информира МЗХ за промените, настъпили във вписаните обстоятелства, в 14-дневен срок от настъпването на промяната.

Раздел II.

База данни па производителите на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен

характер (Загл. изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.)

Чл. 46. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) В Министерството на земеделието и храните се създава и поддържа база данни на производителите на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Базата данни по ал. 1 се състои от единна компютърна база данни. Компютърната база данни се поддържа и съхранява по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу разрушение, неправомерно изменение или ползване.

Чл. 47. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) (1) Производителите на земеделски продукт или храна с традиционно специфичен характер, които са членове на група производители, подала заявление за вписване, се вписват служебно в регистъра.

(2)   Производител на земеделски продукт или храна с традиционно специфичен характер, който не членува в група производители по ал. 1, е длъжен да подаде писмено заявление за вписване до компетентното звено в МЗХ.

(3)   Заявлението съдържа:

1.    данни за правния статус на лицето – Единен идентификационен код, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление) в Република България и място на производствена дейност;

2.   земеделския продукт или храна с традиционно специфичен характер;

3.     серия, номер и дата на Официалния вестник на Европейския съюз, в който е публикуван регламентът за вписване на храната с традиционно специфичен характер.

(4)     Заявлението се придружава от копие на договора за контрол на съответствие и протокола от първоначалната проверка съгласно чл. 36, ал. 3 и документите по чл. 23, ал. 2, т. 4 – 9 и т. 11.

(5)   Заявлението се разглежда по реда на чл. 24.

(6)   След приключване на проверката на място се изготвя доклад до комисията по чл. 2, която разглежда заявлението и доклада и предлага решение за вписване или мотивиран отказ.

(7)     Вписването в базата данни се извършва въз основа на заповед на министъра на

земеделието и храните.

(8) Производител на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер има право да произвежда продукта или храната, след като е вписан по реда на този член.

Чл. 48. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) 13 базата данни се вписват:

1.   (изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) номер и дата на заповед на министъра на земеделието и

храните;

2.   наименованието на производителя;

3.     (изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) седалището, адресът на управление и Единният идентификационен код от търговския регистър на заявителя;

4.   мястото на производствена дейност;

5.   контролиращото лице;

6.     (нова – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) серия, номер и дата на Официалния вестник на Европейския съюз, в който е публикуван регламентът за вписване на храната с традиционно специфичен характер;

7.   (предишна т. 6 – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) промените във вписаните обстоятелства.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Информацията от базата данни се публикува на интернет страницата на МЗ>.

Чл. 49. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Базата данни се поддържа от компетентното длъжностно лице, което има следните задължения:

извършва вписванията;

(изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) поддържа в актуално състояние базата данни;

дава справки за вписваните обстоятелства.

(2) Промените във вписаните обстоятелства се отразяват, без да се заличава информацията по предходните вписвания.

Чл. 50. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Всеки вписан производител е длъжен да информира МЗХ за промените, настъпили във вписаните обстоятелства, в 14-дневен срок от настъпването на промяната.

Раздел III.

База данни па контролиращите лица (Загл. изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.)

Чл. 51. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Контролиращите лица, които имат издадено разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за съответствие на земеделските продукти и на храните с географски означения и с традиционно специфичен характер с тяхната спецификация, се вписват служебно в база данни на контролиращите лица.

(2)     (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г .) Базата д анни по ал. 1 с е създава и поддържа като компютърна база данни. Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу разрушение, неправомерно изменение или ползване.

(3)    (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Базата данни се създава и поддържа от компетентното звено в МЗХ.

Чл. 52. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) В базата данни се вписват:

1.    номерът и датата на разрешението за осъществяване на контрол за съответствие на земеделските продукти и на храните с географски означения и с традиционно специфичен характер с тяхната спецификация;

2.   наименованието на контролиращото лице;

3.     (изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) седалището, адресът на управление и Единният идентификационен код от търговския регистър на контролиращото лице;

4.   производителите, които контролира;

5.  промените във вписаните обстоятелства.

(2)   (Отм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.)

(3)   (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Информацията от базата данни се публикува на интернет страницата на МЗ>.

Чл. 53. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Базата данни се поддържа от компетентното звено, което има следните функции:

1.  извършва вписванията;

2.   (изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) поддържа в актуално състояние базата данни;

3.  дава справки за вписваните обстоятелства.

(2) Промените във вписаните обстоятелства се отразяват, без да се заличава информацията по предходните вписвания.

Чл. 54. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Заявителят е длъжен да информира МЗХ за промените, настъпили във вписаните обстоятелства, в 14-дневен срок от настъпването на промяната.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1.   (изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) „Земеделски продукти и храни със защитени географски означения“ са земеделски продукти и храни с наименование за произход или с географско указание по смисъла на чл. 2, параграф 1 и чл. 5 от Регламент № 1151/2012.

2.     (изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) „Земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер“ са земеделските продукти и храни, които отговарят на условията на чл. 2, ал. 1 и чл. 18 от Регламент № 1151/2012.

3.    (изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) „Компетентното звено в МЗХ“ е дирекцията, която съгласно Устройствения правилник на МЗХ осъществява функции на национален компетентен орган за прилагане на европейското законодателство за земеделски продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер по прилагане на политиката на качество.

4.    „Споразумение“ е договор между заявителя, от една страна, и възразилите лица, от друга страна, за постигане на съгласие по представените възражения.

§ 2. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г . ) Като д оказателства по чл. 8, ал. 2, т . 12 и чл. 23, ал. 2, т. 10 могат да бъдат представени анализи, изследвания, публикации, исторически документи, легенди, произведения на художествената литература, справочници, търговски и счетоводни документи, регистри и други подобни източници.

§ 3. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Декларацията по чл. 8, пар. 2, буква (в) от Регламент № 1151/2012 и по чл. 20, пар. 2, буква (б) от Регламент № 1151/2012 се подписва от министъра на земеделието и храните.

§ 4. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Всички документи по тази наредба се подават от лицата освен на хартиен носител и в електронна форма на компактдиск. При поискване от компетентното звено в МЗХ лицата изпращат документите и на посочен им електронен адрес.

§ 5. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Тази наредба осигурява прилагането на:

1.   Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни;

2.     Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1152/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни;

3.     Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби.

§ 5 а. (Нов – ДВ, бр. 69 от 2014 г . ) Д окументацията по чл. 15, ал. 4, чл. 17, чл. 19, ал. 2, чл. 20, ал. 2, чл. 22, ал. 2, чл. 24г, ал. 4, чл. 26, чл. 29, ал. 2 и чл. 29б, ал. 2 се изпраща на ЕК по електронен път в съответствие с чл. 12 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014.

§ 5б. (Нов – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Членовете на комисията по чл. 2, ал. 1 могат да изпращат становищата по чл. 4, ал. 2 и по електронен път.

Заключителни разпоредби

§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 16, ал. 4 и чл. 17, ал. 2 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

§ 7. С наредбата се отменят Наредба № 4 от 2005 г. за реда за приемане на заявления, комплектоване на досиета и водене на регистър на досиетата на храни с традиционно специфичен характер (ДВ, бр. 23 от 2005 г.) и Наредба № 13 от 2005 г. за условията и реда за подаване на досиета и упражняване на контрол на съответствието на географски означения на земеделски и хранителни продукти (ДВ, бр. 88 от 2005 г.).

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2007 Г. ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ И ХРАНИ СЪС ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР, ЗА КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЛИЦА

(ОБН. – ДВ, БР. 31 ОТ 2012 Г.)

§ 44. Навсякъде в наредбата:

1.     Думите „министърът на земеделието и продоволствието“ и „министъра на земеделието и продоволствието“ се з аменят съответно с ‘ ‘ министърът на з емеделието и храните“ и ‘ ‘ министъра на земеделието и храните“.

2.       Думите „Министерство на земеделието и продоволствието“ и „Министерството на земеделието и продоволствието“ се заменят с „Министерство на земеделието и храните“ и „Министерството на земеделието и храните“.

3.   Абревиатурата „МЗП“ се заменя с „МЗХ“.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2007 Г. ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ И ХРАНИ СЪС ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР, ЗА КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БАЗА ДАННИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЛИЦА

(ОБН. – ДВ, БР. 69 ОТ 2014 Г.)

§ 36. Навсякъде в наредбата:

1.        Думите ‘ ‘ Европейския регистър на з емеделските продукти и храни със з ащитени географски означения“ се заменят с „Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания“.

2.       Думите „Европейския регистър на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер“ се заменят с „Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер“.

3.   Съкращението „ЗПООЗПЕС“ се заменя с думите „на ЗПООПЗПЕС

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1

(Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Заявление-спецификация за вписване на наименование за произход или географско указание в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания

1.1. Данни за заявителя

Име на представителя на групата от производители: Наименование на групата от производители:

Седалище и адрес на управление на групата от производители или адрес на представителя в

случай на гражданско дружество:

Пощенски код:

Телефон: факс:

Електронен адрес:

444

1.1. Данни за заявителя, когато е единствен производител Име на производителя:

Седалище и адрес на управление/местожителство и постоянен адрес: Пощенски код: Телефон: факс: Електронен адрес:

2.   Предмет на заявлението

2.1. Моля посочете дали желаете: J вписване на защитено географско указание J вписване на защитено наименование за произход

3.  Продуктова спецификация

Наименование на продукта:

Вид на продукта съгласно Приложение № XI от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.

Суровини

Списък на суровините                                                                           Моля посочете

географското място, от което произхождат суровините

Моля продължете на отделен лист, ако е необходимо.

Опишете основните характеристики на продукта Описание

Външен вид: Форма: Размер: Цвят:

Консистенция: Вкус:

Микробиологични/химични показатели, например съдържание на млечни мазнини/киселинност: Допълнително описание, което желаете да прибавите:

Метод на производство

Опишете всеки етап от метода на производство, включително местни и традиционни умения – място на производство, преработка и т. н.

Етап Етап _ Етап _ Етап _

Моля, продължете на отделен лист, ако е необходимо.

Начин на опаковане и етикетиране – подробности по вида на опаковане, размери и вид опаковка. Изисквания към данните, които се включват в етикетите:

Допълнително описание, което желаете да прибавите.

Описание на границите на географската област – очертаване на географската област на производство на административен или географски принцип – специфични природно-климатични условия:

3.7.1. Посочете характеристиките на определената географска област, които я отличават от съседните географски области (попълва се само когато заявителят е единствен производител):

Доказателства, че продуктът или храната произхожда от посочената географска област:

а) Производството се извършва в посочената географска област

б) Преработката се извършва в посочената географска област

в) Заготовката се извършва в посочената географска област

г) Живите животни, месото или млякото, влагани като суровини, произхождат от посочената географска област.

Обяснение на връзката между притежаваните характеристики на продукта или храната и географската област, включваща природни и човешки фактори:

Други характеристики – добро име, качество, известност или друга характеристика на земеделския продукт или храна, които могат да се отдадат на този географски произход:

Моля,   ако е приложена илюстрираща информация, отбележете: Да ?/Не ? Избройте приложените материали:

Имало ли е важни технологични промени в спецификацията през последните години? Да?/Не?

Ако отговорът е „Да“, моля, пояснете накратко:

Контролиращо лице – име, адрес, тел., факс, ел. адрес:

Процедура/и за проследяемост на произхода на суровините и реализацията на готовия продукт съгласно чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014.

Дата:                                                                                                                                                Подпис:

Приложение № 2 към чл. 23, ал. 1 (Отм.-ДВ, бр. 31 от 2012 г.)

Приложение № 3 към чл. 12, ал. 3

(Ново – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЪЗРАЖЕНИЕ

1.  НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

2.   ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Лице за контакт: титла (г-н, г-жа): Име:

Група/организация/физическо лице:

Адрес:

Телефон +

e-mail адрес:

3.   ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗРАЖЕНИЕТО:

–  • Неспазване на условията, установени в член 5 и член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012

–   • Р егистрацията на наименованието би била в противоречие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 (сорт растения или порода животни)

–   • Регистрацията на наименованието би била в противоречие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 (наименованието е пълен или частичен омоним)

–   • Регистрацията на наименованието би била в противоречие с член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 (съществуваща търговска марка)

–  • Регистрацията би застрашила съществуването на наименования, търговски марки или продукти, посочени в член 10, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012

–     • Наименованието, предложено за регистрация, е родово; необходимо е да се предоставят данни съгласно член 10, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

4.   ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ВЪЗРАЖЕНИЕТО

Посочете причините и основанието за възражението. Също така обяснете в какво се състои легитимният интерес на подаващия възражение. Тази декларация трябва да бъде подписана и датирана.

Приложение № 4 към чл. 24а, ал. 3

(Ново – ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЪЗРАЖЕНИЕ

1.  Наименование на продукта

2.   Информация за контакт

Лице за контакт: | Обръщение (г-н, г-жа и др.): | Име: |

Група/организация/лице:

Адрес:

Телефон: +

Електронен адрес:

3.  Причини за възражението:

–   □ Неспазване на условията, установени в член 18 от Регламент (ЕС) № 1151/2012

–   • Регистрацията на наименованието би била несъвместима с условията на Регламент (ЕС) № 1151/2012 (член 21, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012)

–   • Наименованието, предлагано за регистрация, е законно, известно и икономически значимо за сходни селскостопански продукти или храни (член 21, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012).

4.   Подробности за възражението

Представете изложение, което съдържа причините и обосновката на възражението. Представете и изложение, обосноваващо законния интерес на възразяващия. Изложението на възражението трябва да е подписано и с поставена дата.

Може да харесате още...