Национална стратегия за интелектуалната собственост в България

Автори: Иван Иванов и Доц. д-р Иван Чалъков

защита на интелектуалната собственостИван Иванов е представител по индустриална собственост, Европейски патентен представител, Европейски представител по марки и дизайни, независим оценител на ИС, консултант по индустриална собственост в IP Consulting. Интереси в сферата на защитата и управлението на индустриалната собственост на предприятия, изготвяне на бизнес стратегии в сферата на ИС. Автор на редица публикации в страната и чужбина в областта на патентите и търговските марки.

Ivan TchalakovДоц. д-р Иван Чалъков е ръководител на катедра „Социология“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. От 1985г. до 2004г. работи в БАН – 1988г защитава докторска дисертация по социология на научното познание, а в периода 1995г. до 1999г. е заместник директор на Института по социология. Хонорован преповател в СУ „Климент Охридски”. Ръководи изследванията „Икономически принос на авторско-правните индустрии в България“ и „Картографиране на творческите индустрии в България“ в периода 07.2006г. – 07.2007г.

Настоящата разработка, създадена през февруари – март 2014г. е била използвана от Правителството на Република България при вземане на решение за стартиране работата по национална стратегия за интелектуалната собственост в България.

Въведение
Национална стратегия за интелектуална собственост (НСИС) ще съдейства за капитализиране на иновациите и творчеството в България, като даде ясен знак на бизнеса да разпознае и реализира икономическия потенциал на творчеството и иновациите на основа на ефективна защита на интелектуалната собственост (ИС). Очакван резултат от нейното прилагане е пълноценно използване на българския интелектуален и творчески потенциал за икономическото развитие на страната чрез създаване на нови работни места, разширен вътрешен пазар с качествени стоки и услуги, нараснал износ, увеличени данъчни постъпления, както и чрез утвърждаване на българската култура. Стратегията е насочена към създаване на реални предпоставки за развитието на иновациите и творчеството в пазарни условия чрез поощряване на предприемачеството и изграждане на балансирана система за защита на интелектуалната собственост.
Визия
Национална стратегия за интелектуална собственост (НСИС) цели превръщането на иновациите и творчеството в значим ресурс за развитие на българската икономика и отделните региони. Към 2020 г. в иновативните и творческите предприятия ще работят 25% от заетите, създавайки около 40% от брутния вътрешен продукт. Изисквайки професионална квалификация и умения над средните за страната, тези стопански субекти ще се превърнат в престижна и предпочитана сфера за професионална реализация на младото поколение и ще създадат устойчиво конкурентно предимство на България на световния пазар.
Предпоставки
Водещите икономически развити страни в света осъзнават необходимостта от систематичен и цялостен подход към ИС като са разработили и приели свои национални стратегии за интелектуална собственост. Сред тях са САЩ, Великобритания, Германия, Канада, Япония, Финландия, Швеция, Дания и Нова Зеландия. Световната организация за интелектуална собственост оказва подкрепа за осъществяването и поддържането на ефективни национални системи за интелектуална собственост като е подкрепила разработването на таки стратегии в Чехия, Унгария, Румъния, Хърватска, Македония и Армения, а в момента прави това в Сърбия, Черна гора, Малта и Албания.
Опитът на редица държави показва, че непълноценното и неправилното използване на ИС има възпиращ ефект за тяхното икономическо развитие. Националните стратегия за ИС обаче не могат да бъдат изготвяни или прилагани „отвън“ – за това е необходим широк обществен консенсус и съвместна работа на максимално широк кръг от заинтересовани дейци, координирана на достатъчно високо правителствено ниво. Тук трябва да се включат Патентно ведомство, Министерство на културата, Министерство на външните работи, Министерство на финансите, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката, Министерство на земеделието, както и представители на бизнеса и научната общноста като адресант на стратегията. Сред тях особено важни са представителите на производствения инженеринг, високите технологии, услугите и творческите индустрии, използващи уникални за България продукти на ИС.
Българската стратегия за ИС трябва да отдели особено внимание на неотложната нужда за създаване на гаранции и механизми, чрез които академичните научни изследвания да бъдат обективирани като икономически продукт. В тази връзка важен аспект на стратегията е създаването на условия за ефективен трансфер на знания и технологии. Тя ще допринесе за повишаване на авторитета на страната в чужбина чрез подкрепа на усилията за създаване на национален бранд, обединявайки усилията на правителството и частния сектор.
Цели на НСИС
Разработването и приемането на Национална стратегия за интелектуална собственост (НСИС) ще бъде силен знак, че българското Правителство признава важността на интелектуалната собственост за постигането основан върху иновации и използване на знанията растеж на националната икономика. Стратегията ще покаже, че правителството се ангажирало със създаване на условия за ефективното правоприлагане и правоналагане в областта на интелектуалната собственост, както и за провеждане и изпълнение на целенасочена технологична и иновационна политика, включително в областта на творческите индустрии и авторските права. НСИС ще изведе творчеството и иновациите като основен национален ресурс и ги превърне в национално конкурентно предимство.
Създаването на НСИС е реална предпоставки за ускорено развитие на иновациите и творчеството в пазарни условия. Ключът към нейния успех е ефективната защита на правата на интелектуална собственост и насърчаване на прилагането на продуктите на научното, инженерно и художествено творчество в икономиката.
Основните цели, които решава НСИС и които изцяло кореспондират на визията на Правителството за основано върху иновации и използване на знанието икономическо развитие са:
Осигуряване на ефективна защита на интелектуалната собственост

  • Подобряване на бизнес практиките и мениджмънта във фирмите и стимулиране на иновациите в тях
  • Утвърждаване на притежаваната или лицензирана интелектуална собственост като икономически актив с цел улесняване на достъпа до финансиране на иновативните предприятия и пълноценно използване на фондовете на ЕС
  • Усилване на творческото начало и уважението към интелектуалната собственост в образованието и развитие на предприемачески умения сред студентите, с акцент върху тези от естествено-научните, инженерни, икономически и творчески специалности
  • Развитие на клъстери (регионални комплекси) на иновативни индустрии

Очаквани резултати

  • Последователна и балансирана правителствената политика, отчитаща аспектите  на ИС,  отговаряща на нуждите на титулярите на ИС и на обществото;
  • Развитие на конкурентна българска индустрия и създаване на нови работни места;
  • Разширяване на вътрешния пазар с качествени стоки и услуги, нарастване на износа и увеличаване на фиска;
  • Качествена промяна в начина на възприемане и използването на обектите на ИС сред българските фирми, които:

– ценят ИС и притежават висока информираност за  начините за използване на правата си в тази област;
– уважават правата по ИС на другите и признават тяхния ефект върху собствената им дейност;
– изграждат партньорства с изследователи от  университети и изследователски институции на база на ИС.

  • Качествена промяна в начина на възприемане и използването на обектите на ИС сред българската наука и висше образование, където:

– изследователите познават основаните на ИС бизнес модели, притежават необходимите технически умения в областта на ИС и умеят да извличат дивиденти от партньорството си с бизнеса;
– студентите притежават базисни представи за ИС и осъзнават значението на ИС в бъдещата  им работа.

  • Ново ниво на нормативната и институционална среда в областта на ИС

–  достъпна и рентабилна правна система за разрешаване на спорове
– достъпна и рентабилна правна система за справяне със свързаните с ИС престъпления;
– професионални и достъпни правни и технически консултанти за бизнеса и изследователите;
– леснодостъпна техническа и правна информация за обществеността, изследователите и бизнеса;
– добре обучен професионален персонал в ПВ, който да  работи с други заинтересовани организации, за да увеличи ползите от тяхната работа.

Организация на работата
Работата по изготвянето на стратегията би следвало да се структурира в следните етапи:
1) оценка на актуалното състояние на ИС в страната;
2) преглед на функционирането на институционалната архитектура в областта на ИС;
3) очертаване на насоките за развитие на страната в областта на ИС.

Международен контекст
Създаването на НСИС ще утвърди участието на България в международните договори и институции, както и в Европейското патентно ведомство, Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар и Офисът за нови сортове растения в ЕС. Приетата стратегия за защита на интелектуалната собственост ще бъда сериозен аргумент за излизане на България от негативния списък ”Special 301”.

Може да харесате още...