Европейската Комисия изготвя предложения за изменение на Директивата за защита на данните приета през 2006 г.

защита на даннитеПрез следващите месеци Комисията ще проведе консултация с правоприлагащите органи, съдебните органи, органите за защита на данните, стопанската общност и гражданското общество относно различните варианти за бъдеща правна рамка.

Измененията на директивата се налагат, тъй като транспонирането на директивата не е еднакво в законодателствата на държавите-членки на ЕС и създават трудности за доставчиците на телекомуникационни услуги. Освен това директивата не гарантира, че данните се съхраняват, извличат и използват при пълно зачитане на правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни.

Запазените телекомуникационни данни предоставят важни доказателства за разкриването на престъпления и за налагането на справедливи присъди, е изводът от доклад на Европейската комисия за поуките от приетата през 2006 година Директива за запазване на данни.
Докладът констатира, че използването на данни, свързани с телефонните номера, IP адреса или идентификаторите на мобилни телефони, като средства за разследване на престъпления, е довело до осъдителни присъди за нарушителите и оправдателни присъди за невинните лица.
Възстановяването на разходите, свързани със запазването на данни и предоставянето на достъп до тях, е различно в отделните страни на ЕС. Комисията ще разгледа възможните начини за установяването на по-уеднаквена практика за възстановяване на разходите, също така Комисията ще разгледа възможността за по-строго регулиране на съхранението, достъпа и използването на запазените данни.
Директивата за запазване на данни изисква от държавите-членки да гарантират, че тези оператори запазват определени категории данни за целите на разследването, разкриването и съдебното преследване на тежки престъпления според определенията за тях в националното законодателство. Данните трябва да бъдат запазени за период от най-малко шест месеца до най-много две години (решението се взема от държавата-членка при транспонирането на директивата в националното законодателство).

Може да харесате още...