Запазва ли правото си на обезщетение за вреди притежателят на търговска марка, чиито права върху нея са отменени поради неизползване?

установяване на нарушениеКасационният съд на Франция отправя преюдициално запитване към Съда на Европейския съюз за тълкуване на Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент. Запитването е във връзка със съдебен спор, в който жалбоподателят в главното производство предявява иск за установяване на нарушение за периода преди отмяната на неговата търговска марка.

Преюдициалното запитване е следното:

„Следва ли член 5, параграф 1, буква б) и членове 10 и 12 от Директива [2008/95] да се тълкуват в смисъл, че притежател на марка, който никога не я е използвал и която е била отменена след изтичане на петгодишния период след публикуването на нейната регистрация, може да получи обезщетение за вреди поради нарушение на правото върху марката, като се позове на засягане на нейната основна функция, причинено от това, че преди датата, на която отмяната е породила действие, трето лице е използвало сходен с [тази] марка знак, за да обозначи стоки или услуги, идентични или сходни с тези, за които тя е регистрирана?“

Ход на събитията:

Жалбоподателят предявява иск срещу три дружества за нарушение на правата върху търговска марка чрез възпроизвеждане, или, при условията на евентуалност, чрез имитация. В друго, успоредно развило се съдебно производство, се постановява частичната отмяна на марката на основание, на която е подаден иска. Въпреки частичната отмяна, жалбоподателят поддържа искането си за установяване на нарушение. Исканията са отхвърлени изцяло с решение на Окръжен съд, Париж, което е потвърдено и от Апелативен съд, Париж. В хода на обжалване на последното решение, Касационният съд подчертава, че искът за нарушение на права е бил подаден пред първата инстанция, когато марката все още е била валидна, докато към момента на обжалване тя вече е била отменена поради неизползване. В тази връзка е отправено и преюдициалното запитване.

Становището на Съда на Европейския съюз е, че по време на петгодишния гратисен период маркопритежателят може да се възползва от предоставените му права, без това да има отношение към използването на търговската марка. Следователно, притежателят на дадена марка запазва правото си да иска обезщетение за вреди върху нея за същия период, макар вече да е доказана липса на реално използване.

С пълния текст на решението можете да се запознаете ТУК .

Може да харесате още...