IP Consulting заличава Европейска марка поради липса на отличителност

заличаване на Европейска марка

Елби 70 АД, представлявано от IP Consulting ЕООД (професионален представител), подава искане за обявяване на недействителност на европейска марка № 1 755 511 COCOCARE (словна марка), заявена на 13.07.2000 г. и регистрирана на 30.04.2002 г.

Основанията за подаденото искане за заличаване са: 

АБСОЛЮТНИ ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ 

Съгласно член 59, параграф 1, буква а) и параграф 3 от Регламента за марката на Европейския съюз марката на Европейския съюз се обявява за недействителна, когато е била регистрирана в нарушение на разпоредбите на член 7 от Регламента за марката на Европейския съюз и е основание за заличаване на Европейска марка.

ОПИСАТЕЛНОСТ

Член 7, параграф 1, буква в) от Регламента за марката на ЕС забранява регистрацията на „марки, които се състоят изключително от знаци или указания, които могат да послужат в търговията за обозначаване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или времето на производство на стоките или на извършване на услугата, или други характеристики на стоките или услугите”. 

ЗАБЛУЖДАВАЩ ХАРАКТЕР 

Член 7, параграф 1, буква ж) от Регламента за марката на ЕС забранява регистрацията на марки, които биха могли да заблудят обществеността по отношение на естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите. 

ЛИПСА НА ОТЛИЧИТЕЛЕН ХАРАКТЕР

Притежателят на процесната европейска марка твърди, че марката е придобила отличителен характер в резултат на нейното продължително и интензивно използване. 

Оспорваната марка е призната за описателна и без отличителен характер съгласно член 7, параграф 1, букви в) и б) от Регламента за марката на Европейския съюз по отношение на стоки от клас 3 и клас 5, към момента на подаване на заявката.

Прочетете цялата статия за практическия казус за заличаване на Европейска марка.

———

IPConsulting® е българска консултантска агенция с голям опит в процедурите пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), за регистрация на марка на Европейския съюз (EUTM), опозиция на марка на Европейския съюз (EUTM), възражения срещу марка на Европейския съюз (EUTM), заличавания и подновявания на марка на Европейския съюз (EUTM) и регистрация, заличаване и подновяване на дизайн на Общността (RCD).

Може да харесате още...