Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистацията на полезни модели

Проект

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПАТЕНТИТЕ И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ

закон

(Обн., ДВ, бр. 27 от 1993 г., изм. и доп., бр. 83 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 45, 66 и 68 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 30 и 64 от 2006 г., бр. 31 и 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 58 от 2017 г.)

 • 1. В чл. 1, ал. 2 след думите „се прилагат“ се добавя „по отношение на български физически и юридически лица“.
 • 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Заявителят, притежателят на права по този закон, наричан по-нататък „притежателят“, и всяко лице, което съгласно този закон има правото да извършва действия пред Патентното ведомство, може да направи това лично, чрез адвокат или чрез представител по индустриална собственост.“.

 1. В ал. 2 думите „седалище в Република България“ се заменят с думите „не са установени в Република България или в друга държава членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария“, а след думите „Патентното ведомство“ се добавя „чрез адвокат или“.
 • 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1, изречение първо, след думите „сертификат за допълнителна закрила“ се добавя „и неговото удължаване“, а в изречение второ думите „на експертизния отдел“ се заменят с „във връзка с експертизата по заявката“.
 2. Създава се нова ал. 4:

„(4) За производството във връзка с уведомленията за прилагане на изключенията от защита със сертификат за допълнителна закрила по смисъла на Регламент (ЕС) 2019/933 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти (OB, L 153 от 11.6.2019), както и за публикация на това уведомление в Официалния бюлетин на Патентното ведомство, се заплащат такси съгласно тарифата по ал. 1.“

 1. Досегашната ал. 4, става ал. 5.
 • 4. В чл. 7, ал. 1, т. 4 след думата „животни“ се поставя запетая и се добавя „както и растения, и животни, произведени от такива методи“.
 • 5. В чл. 13, ал. 3 изречение второ след думите „върху изобретателя“ се поставя запетая и се добавя „освен ако с договор не е предвидено друго“.
 • 6. Алинея 10 на чл. 24 се отменя.
 • 7. В чл. 31, ал. 4 думите „регистъра на Патентното ведомство“ се заменят с „Държавния регистър на патентите“.
 • 8. Член 31а, ал. 4 се изменя така:

„(4) По отношение на заявителя, съответно притежателя на патента или лицензополучателя на изключителна лицензия, обезпечението има действие от датата на получаване на съобщението за налагането му, а по отношение на третите лица – от датата на вписване на обезпечението в Държавния регистър на патентите.“.

 • 9. В чл. 31б, ал. 3 думите „публикацията за“ се заменят с „датата на“, а думите „в Официалния бюлетин на Патентното ведомство“ се заличават.
 • 10. В чл. 35 се правят следните допълнения:
 1. В ал. 2 след думата „допустимост“ се добавя „за публикация за заявката, за проучване и експертиза” и се поставя запетая;
 2. В ал. 4 след думите „заявката чрез“ се добавя „адвокат или чрез“.
 • 11. В чл. 36 след думите „представителя по индустриална собственост“ се добавят думите „съответно адвоката, който го представлява,“.
 • 12. В чл. 41, ал. 1 се изменя така:

“Чл. 41 (1) При неспазване на изискванията по чл. 40 на заявителя се предлага в тримесечен срок от получаване на писменото предложение да раздели заявката. Ако в този срок за отделените части заявителят подаде самостоятелни заявки, съдържанието на които не излиза извън съдържанието на по-ранната заявка, както е подадена, за дата на подаване, съответно приоритет на тези заявки, се счита датата на подаване, съответно приоритета на първоначално подадената заявка, ако са спазени изискванията по чл. 34, ал. 2.”.

 • 13. В чл. 46а навсякъде думите „от експертизния отдел“ се заличават.
 • 14. Член 46б се отменя.
 • 15. В чл. 46в се правят следните изменения и допълнения:
 1. Основният текст на ал. 1 се изменя така:

“Чл. 46в (1) Патентното ведомство извършва публикация за заявката в Официалния бюлетин непосредствено след изтичането на 18-ия месец от датата на подаване, съответно от приоритета на първоначално подадената заявка, освен в случаите, когато:“.

 1. В ал. 2 след думите “и чертежите“ се поставя запетая и се добавя „като ги вписва в Държавния регистър на патентите.“.
 • 16. В чл. 47, ал. 1 се изменя така:

„Чл. 47 (1) По всяка заявка, която не е оттеглена или по която не е постановено решение по чл. 46 и чл. 46а, експерт проучва състоянието на техниката по чл. 8 и изготвя доклад за проучването, както и писмено становище относно патентоспособността на изобретението в съответствие с чл. 6, ал. 1 и чл. 7а във връзка с чл. 8, 9 и 10.“.

 • 17. Член 49 се изменя така:

„Чл. 49 (1) Срокове, пропуснати поради особени непредвидени обстоятелства, могат да бъдат възстановени еднократно по искане на лицето, което ги е пропуснало, към което се прилага документ за платена такса, ако плащането е по банков път.

 • Искането се подава до един месец след отпадането на причината за пропускане на срока, но не по-късно от три месеца от изтичане на пропуснатия срок.
 • В искането се посочват всички обстоятелства, които го обосновават и се представят всички доказателства за основателността му.
 • Решението за възстановяване се постановява от председателя на Патентното ведомство или от оправомощен от него заместник-председател.
 • Когато преди или едновременно с искането по ал. 1 е подадена и жалба по чл. 55, ал. 1, искането за възстановяване на срок се оставя без разглеждане.
 • Възстановяването на срок, съгласно ал. 1 не е допустимо по отношение на сроковете по ал. 2 и по чл. 48.“
 • 18. В чл. 51 след думите „чертежите към патента“ се добавя „в Държавния регистър на патентите“.
 • 19. В чл. 55 се правят следните изменения:
 1. В ал. 1 думите „отдела по спорове“ се заменят със „състави по спорове в Патентното ведомство“;
 2. В ал. 2 се правят следните изменения:

а)            В основния текст думата „Отделът“ се заменя със „Съставът“;

б)            В т. 1 думата „издаден“ се заличава.

 • 20. В чл. 56, ал. 1 думите „отдела по спорове“ се заменят с „Патентното ведомство“.
 • 21. В чл. 57, ал. 1 думите „на отдела“ се заличават.
 • 22. В чл. 58 се правят следните изменения:
 1. В заглавието думите „в отдела“ се заличават;
 2. В ал. 1 думите „Отделът по спорове образува производство“ се заменят с „Производство се образува“;
 3. В ал. 2 думата „отделът“ се заменя със „съставът“;
 4. В ал. 3, т. 1 и т. 2 думите „на експертизния отдел“ се заменят с „във връзка с експертизата по заявката“;
 5. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Решението, във връзка с експертизата по заявката, постановено при повторно разглеждане на заявката по ал. 3, т. 2, може да се обжалва по административен ред в срока по чл. 56, ал. 1, при което се взема решение по същество.“.

 • 23. В чл. 59 се правят следните изменения:
 1. В ал. 1 думата „отдела“ се заменя със „състава“;
 2. В ал. 2 думите „на експертизните отдели“ се заменят с „във връзка с експертизата по заявката“;
 • 24. Заглавието на Глава шеста „а“ се изменя така: „Европейски патент и европейски единен патент“
 • 25. В чл. 72а се правят следните изменения и допълнения:
 1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Заявките за европейски патент по смисъла на Европейската патентна конвенция, наричана по-нататък „конвенцията“ могат да се подават в Патентното ведомство на Република България или в Европейското патентно ведомство на един от езиците съгласно чл. 14 от конвенцията, при спазването на изискванията на чл. 25. Разделените заявки, както и международните заявки, влизащи в регионална фаза в Европейското патентно ведомство се подават само в Европейското патентно ведомство.“

 1. Създават се ал. 4 и ал. 5:

„(4) Европейската заявка, която е оттеглена, счита се за оттеглена или е отказана в процедурата пред Европейското патентно ведомство, се счита за такава и на територията на Република България. Когато посочването на Република България в заявката за европейски патент е оттеглено, заявката се счита за оттеглена в Република България.

(5) Решение на Европейското патентно ведомство за възстановяване на права на заявител на европейска патентна заявка или притежател на европейски патент има действие и на територията на Република България.“.

 • 26. В чл. 72б се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1 след думите „национална заявка“ се добавя „за патент“.
 2. В ал. 2 думата „три“ се заменя с „два“.
 • 27. В чл. 72в се правят следните изменения и допълнения:
 1. В заглавието на разпоредбата след думата „патент“ се добавя „и на патента с единно действие
 2. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Европейски патент, в който е посочена Република България, предоставя на патентопритежателя от датата на съобщението за издаването му в европейския патентен бюлетин правата по този закон, ако в тримесечен срок от тази дата или от датата на влизане в сила на решението за отказ или отмяна на единното действие на европейския патент, когато е искано такова по реда на Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 година за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила (ОВ, L 36 от 31.12.2012), се подаде в Патентното ведомство искане за признаване действието на европейския патент, придружено с превод на описанието и претенциите на български език и се плати такса за публикация.“.

 1. В ал. 2 думите „трябва да съдържа“ се заменят с „включва“, а думите „е необходимо“ се заменят със „са необходими“.
 2. В ал. 3 думите „Преводът се подава заедно с“ се заменят с „Искането по ал. 1 съдържа“, а след думите „издаване на патента“ се поставя запетая и се добавя „данни за упълномощен патентен представител или адвокат“.
 3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Патентното ведомство издава сертификат за действие на европейски патент на територията на Република България, прави съобщение в официалния бюлетин за получения превод и публикува превода на европейския патент на български език в Регистъра на европейските патенти по чл. 72и.“.

 1. В ал. 5 думите „чл. 102“ се заменят с „чл. 101“.
 2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Когато се установи, че към искането не е приложен превод и/или не е заплатена таксата за публикация, притежателят на европейския патент се уведомява за това, като му се предоставя възможност за отстраняване на нередовностите до изтичане на срока по ал. 1 или в 3-дневен срок от получаване на уведомлението, ако този срок изтича по-късно. Ако притежателят не отстрани констатираните нередовности в указания срок, държавен експерт по чл. 83, ал. 2 взема решение за отказ от признаване действието на европейския патент на територията на Република България.“.

 1. Създават се ал. 7 и ал. 8:

„(7) Когато се установи, че не са изпълнени изискванията на ал. 2 и ал. 3, притежателят на европейския патент се уведомява за това, като му се предоставя възможност за отстраняване на нередовностите в 14-дневен срок от получаване на уведомлението. Ако притежателят не отстрани констатираните нередовности в указания срок, държавен експерт по чл. 83, ал. 2 взема решение за отказ от признаване действието на европейския патент на територията на Република България.

(8) Когато се установи, че за европейски патент, за който е подадено искане за осигуряване на действие на територията на Република България, е подадено и искане за единно действие пред Европейското патентно ведомство, производството по искането пред Патентното ведомство се спира до влизане в сила на решението по искането за единно действие.“.

 • 28. В чл. 72ж се правят следните изменения:
 1. В ал. 1 думите „и европейски патент, в който е посочена Република България“ се заменят с „европейски патент, с действие на територията на Република България или по който е вписано единно действие,“;
 2. В ал. 2 думите „от датата, на която срокът за подаване на възражение срещу европейския патент е изтекъл, без да е подадено възражение, или от датата, на която влиза в сила решението за запазване на европейския патент в процедурата по възражение.“ се заменят със „с действие на територията на Република България или по който има вписано единно действие, от датата на публикуване на съобщението за издаване на този патент или за запазването му в Европейския патентен бюлетин.“;
 3. Създават се ал. 3, ал. 4 и ал. 5:

„(3) Заявката за национален патент за изобретение, за което е издаден европейски патент, който действа на територията на Република България, с една и съща дата на заявяване, съответно с една и съща приоритетна дата, на едно и също лице или негов правоприемник, се счита за оттеглена.

 • Национален патент за изобретение, за което е издаден европейски патент с единно действие, с една и съща дата на заявяване, съответно една и съща приоритетна дата, на едно и също лице или негов правоприемник, прекратява действието си.
 • Правата по този закон, произтичащи от чл. 72в, ал. 1 във връзка с европейския патент, за който има вписано единно действие, се прекратяват, считано от датата на публикуване на съобщението за издаването му в Европейския патентен бюлетин.“.
 • 29. В чл. 72к се правят следните изменения:
 1. В ал. 1 думите „Регламент 1768/92/ЕЕС“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 469/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти (OB, L 152 от 16.06.2009)“, а думите „Регламент 1610/96/ЕС на Европейския парламент и Съвета“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1610/1996 на Европейският парламент и на Съвета от 23 юли 1996 година относно създаването на сертификат за допълнителна защита на продуктите за растителна защита (OB, L 198 от 8.08.1996)“;
 2. В ал. 2 след думите „Заявката за сертификат“ се добавя „за допълнителна закрила или за удължаване действието на сертификат за допълнителна закрила“;
 3. В ал. 3 след думите „допълнителна закрила“ се добавя „и за удължаване на действието му“;
 4. В ал. 4 думите „чл. 55, ал. 1, чл. 56, ал. 1 и 4 и чл. 57-59“ се заменят с „чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 2, т. 1.“
 • 30. В глава шеста „б“ се създава чл. 72л:

„Изключения от закрилата, която предоставя сертификат за допълнителна закрила

Чл. 72л. (1) Сертификатът по чл. 72к за лекарствени продукти не осигурява закрила срещу определени действия, за които би се изисквало съгласието на притежателя на сертификата при условията, реда и сроковете, определени от Регламент (ЕС) 2019/933 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти.

 • Уведомлението по Приложение 1а от Регламент (ЕС) 2019/933 се подава в Патентното ведомство на Република България. Таксите по чл. 5, ал. 4 се заплащат едновременно с подаване на уведомлението.
 • Когато бъде установено, че уведомлението не съдържа информацията, предвидена в Приложение 1а и/или не са платени дължимите такси, Патентното ведомство уведомява заявителя за необходимостта да отстрани посочените нередовности в 3-дневен срок от съобщаването.
 • Ако нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, производството по уведомлението се прекратява с мотивирано решение на председателя на Патентното ведомство.
 • В 7 дневен срок от подаване на уведомлението по ал. 2 или от отстраняване на нередовностите по него, Патентното ведомство издава решение за съответствие и извършва публикация в Официалния бюлетин.“.
 • 31. В чл. 75, ал. 2, т. 1 след думите „по индустриална собственост“ се добавя „или чрез адвокат“.
 • 32. В чл. 75a, т. 1 след думите „полезния модел“ се добавя „разкриващо най- малко същността на полезния модел,“.
 • 33. В чл. 75б се правят следните изменения и допълнения:
 1. Досегашният текст става ал. 1, а в него думите „на експертизния отдел или на отдела по спорове“ се заличават;
 2. Създава се ал. 2:

„(2) Когато заявката за регистрация на полезен модел е подадена след изтичане на сроковете по ал. 1, производство по нея не се образува, за което заявителят се уведомява.“.

 • 34. В чл. 75в, ал. 1, т. 3 след думите „по индустриална собственост“ се добавя „или на адвокат“.
 • 35.В чл. 75д, ал. 5 се изменя така:

„(5) Когато в резултат на проверката не се констатират нередовности или нередовностите са отстранени, на заявителя се указва да заплати в тримесечен срок от получаване на съобщението такса за регистрация, такса за издаване на свидетелство за регистрация, такса за публикация в Държавния регистър на полезните модели на описанието, чертежите, претенциите и реферата, такса за публикация в Официалния бюлетин на Патентното ведомство на съобщение за регистрацията, заедно с независимите претенции по регистриран полезен модел. След изтичане на предоставения тримесечен срок, таксите могат да бъдат заплатени в срок от един месец, като се дължат в двоен размер. Ако таксите не бъдат заплатени, заявката се счита за оттеглена.“.

 • 36. В чл. 75ж думите „В тримесечен срок от“ се заменят с „Едновременно с“.
 • 37. В чл. 75з се правят следните изменения и допълнения:
 1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

„Чл. 75з (1) По искане на заявителя, подадено преди изтичането на срока по чл. 75г, ал. 2, изречение второ, се допуска еднократното му продължаване с един месец при заплащане на такса, с изключение на срока за документа за платени такси по чл. 75, ал.

 1. Създава се ал. 2:

„(2) По искане на заявителя, подадено преди изтичането на срока по чл. 75д, ал.

 • се допуска еднократното му продължаване с три месеца при заплащане на такса.“
 • 38. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1 след думите „Държавния регистър“ се добавя „на полезните модели“;
 2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В едномесечен срок от публикацията за регистрацията по ал. 1 се издава свидетелство за регистрация на полезния модел и се публикуват описанието, чертежите и претенциите към свидетелството в Държавния регистър на полезните модели.“.

 • 39. В чл. 82, ал. 1 се отменя.
 • 40. В чл. 83а думите „Регламент 1383/2003/ЕС на Съвета“ се заменят с „Регламент (ЕС) 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета (OB, L 181 от 29.06.2013).“.
 • 41. Създава се Глава осма „б“ „Представители по индустриална собственост“:

„Определения

Чл. 85. (1) Представителят по индустриална собственост, наричан по-долу „представителят“, е физическо лице, което отговаря на изискванията на чл. 86, придобило е или му е призната професионална квалификация за представител и е вписано в регистъра.

 • Представител е и лице с право да упражнява професията в друга държава членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и лице, вписано в регистъра на представителите по индустриална собственост на Европейското патентно ведомство, което предоставя временно и еднократно услуги на представител на територията на Република България.
 • Професията „представител“ може да се упражнява самостоятелно или в съдружие в съответствие с действащото законодателство.
 • Упражняването на професията „представител“ е дейност по съдействие и защита на правата и законните интереси на физическите и юридическите лица пред Патентното ведомство във връзка с обектите на индустриална собственост.

Условия за упражняване на професията „представител по индустриална собственост“

Чл. 86. (1) Лице, което се е установило на територията на Република България и е дееспособно, има право да упражнява професията „представител“, когато:

 1. е български гражданин или гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. притежава диплома за завършено висше образование с образователно- квалификационна степен „магистър“; представителите в областта на патентите и полезните модели трябва да са придобили изискуемата образователна степен в някое от професионалните направления от областите на висше образование „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ или по професионалните направления „Медицина“, „Стоматология“, „Фармация“ или „Право“;
 3. успешно е положило изпит за придобиване на професионална квалификация за представител в областта на патентите, полезните модели и/или в областта на марките, промишлените дизайни и географските означения или му е призната такава;
 4. е вписано в регистъра на представителите по индустриална собственост, воден от Патентното ведомство.
 • Не може да бъде представител лице, което:
 1. е държавен служител;
 2. работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;
 3. е осъдено с влязла в сила присъда като пълнолетен гражданин за умишлено престъпление от общ характер и не е реабилитирано;
 4. е поставено под запрещение.

Изпит за придобиване и на професионална квалификация

Чл. 87. (1) Професионална квалификация за представител по чл. 86, ал. 1 се придобива чрез полагане на изпит пред комисия, назначена със заповед на председателя на Патентното ведомство. Комисията се състои най-малко от 5 члена и включва поне един представител на академичната общност.

 • До изпит се допускат само кандидати, подали предварително искане до председателя на Патентното ведомство, съдържащо информация за извършване на служебна проверка за обстоятелствата по чл. 86, ал. 1, т. 1. Когато тези обстоятелства се удостоверяват с документ, издаден от орган или институция на друга държава и не е възможно да бъде извършена служебна проверка, към искането се прилагат и съответните доказателства за тези обстоятелствата.
 • Председателят на Патентното ведомство издава решение за допускане до изпит или мотивиран отказ.
 • Отказът по ал. 3 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не е пречка за провеждане на изпита по отношение на останалите кандидати.
 • Изпитът по ал. 1 е писмен и устен и се състои в проверка на нивото на теоретичните и практическите познания на кандидатите в областта на патентите, полезните модели и/или в областта на марките, промишлените дизайни и географските означения по отношение на българското и европейското законодателство и практика, както и на международните договори, по които Република България е страна.
 • Изпитът се провежда най-малко веднъж годишно.
 • На всеки кандидат, издържал изпита, се издава удостоверение за придобита професионална квалификация за професията „представител“.
 • Редът за провеждане на изпита и начинът на оценяване се определят с акт на председателя на Патентното ведомство и се обявяват на официалната интернет страница на ведомството.

Обучение за придобиване на професионална квалификация

Чл. 88. (1) Патентното ведомство организира обучение за придобиване на професионална квалификация за представител най-малко веднъж годишно. На преминалите обучението се издава удостоверение.

 • Минималните изисквания за обхвата на обучението се определят с акт на председателя на Патентното ведомство и се обявяват на официалната интернет страница на ведомството.

Признаване на професионална квалификация

Чл. 89. (1) Лицата, придобили право да упражняват професията „представител“ в друга държава членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и лица, вписани в регистъра на представителите по индустриална собственост на Европейското патентно ведомство, които са установени в страната и желаят да упражняват постоянно професията в Република България, подават искане за признаване на професионалната им квалификация до председателя на Патентното ведомство.

 • Искането по ал. 1 се подава на български език и съдържа:
 1. имената на лицето, датата и мястото на раждане, гражданството;
 2. постоянен адрес, телефон, електронен адрес и адрес за кореспонденция, когато е различен от постоянния;
 3. обектите на индустриална собственост, за които е придобил професионална квалификация и за които иска да му бъде призната такава в Република България;
 4. държавата, в която лицето е придобило професионална квалификация;
 5. специалността съгласно дипломата.
 • Към искането по ал. 1 лицето прилага следните документи:
 1. диплома за завършено образование;
 2. документ, удостоверяващ правото да упражнява професията в държавата, в която е придобита правоспособността, когато професията е регулирана в тази държава;
 3. доказателства, потвърждаващи упражняването на професията в продължение най-малко на една година през последните десет години – при пълно работно време, или

с равностойна продължителност – при непълно работно време, когато професията не е регулирана в държавата, в която я упражнява.

 • Документите по ал. 3 се представят в превод на български език.
 • В 7-дневен срок от получаване на искането по ал. 1 и на документите, приложени към него, Патентното ведомство уведомява лицето за получаването им и когато е необходимо, му предоставя едномесечен срок за отстраняване на непълноти в него или в приложените документи.
 • В 7-дневен срок от изтичането на срока за отговор по ал. 5 председателят на Патентното ведомство издава мотивирано решение за признаване на професионалната квалификация или за отказ и прекратяване на производството по признаване на професионалната квалификация.
 • Решенията по ал. 6 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 • При установяване на различия между придобитата квалификация от чуждестранния представител и квалификацията, изисквана по този закон, лицата по ал. 1 могат да избират между преминаване на стаж за приспособяване или полагане на изпит за правоспособност по чл. 87, ал. 1.
 • Стажът по ал. 8 се осъществява за период от 3 години при вписан представител по индустриална собственост.
 • За неуредените в този член въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за признаване на професионални квалификации.

Съдружия на представители

Чл. 90. (1) За упражняване на професията, представителите могат да се обединяват в съдружия, чрез договор за съдружие. Към отношенията между тях се прилагат правилата за дружество по чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите, доколкото разпоредбите на тази глава не предвиждат друго. В договора се посочват и пределите на обединението.

 • Съдружия на представители, установени в Република България, се вписват в регистъра.
 • Съдружия на представители, установени в друга държава членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, се вписват в регистъра, когато лицата, които представляват съдружието и действат постоянно като представители в Република България, отговарят на условията по чл. 86.
 • Съдружието извършва представителство само по отношение на обектите на индустриална собственост, за които лицата, упражняващи професията от името на съдружието, имат правоспособност.
 • Признаване на професионалната квалификация на чуждестранните представители, които ще упражняват професията от името на съдружието, става по реда на чл. 89.

Регистър на представителите по индустриална собственост и регистър на съдружия на представителите по индустриална собственост


Чл. 91. (1) В регистъра на представителите по индустриална собственост се вписват представителите по чл. 86 и свързаните с тях обстоятелства, посочени в този закон.

 • В регистъра на съдружията на представителите по индустриална собственост се вписват съдружията на представителите по чл. 90 и свързаните с тях обстоятелства, посочени в този закон.
 • В регистрите по ал. 1 и 2 не се вписват лица, които са вписани в регистрите на адвокатски колегии в Република България, съгласно Закона за адвокатурата и които извършват представителство пред Патентното ведомство, освен когато те поискат вписване и отговарят на условията на чл. 86.
 • Регистрите по ал. 1 и ал. 2 са публични и се публикуват на официалната интернет страница на Патентното ведомство.
 • Регистрите се поддържат съгласно Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Особени правила в производството по вписване в регистрите

Чл. 92. (1) В регистъра на представителите по индустриална собственост се вписва всяко лице, което отговаря на изискванията на чл. 86.

 • За да бъде вписано в регистъра е необходимо лицето да подаде писмено искане до председателя на Патентното ведомство, съдържащо информация, необходима за извършване на служебна проверка на обстоятелствата по чл. 86, ал. 1 и ал. 2, т. 3 и датата, на която е положило изпит за придобиване на професионална квалификация. Искането съдържа и данните по чл. 93, ал. 1, т. 1 и към него се прилага декларация за липса на обстоятелствата по чл. 86, ал. 2, т. 1, 2 и 4.
 • Когато обстоятелствата се удостоверяват с документ, издаден от орган или институция на друга държава и не е възможно да бъде извършена служебна проверка, лицето предоставя към искането си следните доказателства за спазване на изискванията на чл. 86, ал. 1: копие от документ за самоличност, копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, копие от удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на професионална квалификация и свидетелство за съдимост.
 • При вписване в регистъра представителят предоставя и подписана от него клетвена декларация със следния текст: „Заклевам се, че ще изпълнявам добросъвестно задълженията си на представител по индустриална собственост в съответствие с Конституцията, законите на страната и морала, ще защитавам с усърдие и честност поверените ми интереси, няма да издавам тайните на своите доверители и точно ще следвам всички норми, произтичащи от професионалните ми задължения“.
 • Вписването в регистъра на съдружията на представителите по индустриална собственост се извършва по искане на представляващия съдружието. Искането съдържа данните по чл. 93, ал. 2 и е придружено от копие на договора, с който съдружието е създадено съгласно българското законодателство или законодателството на държавата по произход.
 • Искането и документите се подават на български език.
 • Всички вписвания в регистъра се извършват въз основа на мотивирано решение на председателя на Патентното ведомство, издадено след извършване на проверка на обстоятелствата, подлежащи на вписване.
 • Когато искането не отговаря на съответните изисквания, в 7-дневен срок от постъпването му, на подателя се изпраща писмо, с указание за отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация.
 • Нередовностите и/или предоставянето на допълнителна информация следва да бъде извършено в срок от 30 дни от получаване на писмото по ал. 8.
 • При неотстраняване на нередовностите или непредоставяне на исканата допълнителна информация в срока по ал. 9, както и при установено несъответствие на лицето, съответно лицата, членове на съдружието, с изискването да са представители по индустриална собственост по смисъла на чл. 85, с решението по ал. 7 се отказва вписване в регистъра.
 • Решението може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния

кодекс.

 • На регистрирания представител и на регистрираното съдружие се издава удостоверение за вписване в регистъра, а на представителя – и идентификационна карта.

Данни, подлежащи на вписване в регистрите

Чл. 93. (1) В регистъра на представителите по индустриална собственост се вписват следните обстоятелства:

 1. името на представителя;
 2. държавата, в която е придобита правоспособността – за чуждестранните представители;
 3. адресът, на който представителят упражнява дейността си, телефон, електронен адрес и адрес за кореспонденция, когато е различен от адреса на упражняване на дейността;
 4. специалността съгласно дипломата;
 5. обектите на индустриална собственост, за които е придобита или призната професионална квалификация в Република България;
 6. временното преустановяване на дейността и нейното възобновяване;
 7. отписването от регистъра;
 • В регистъра на съдружията на представителите по индустриална собственост са вписват следните обстоятелства:
 1. наименованието и правноорганизационната форма;
 2. държавата по произход ;
 3. адресът, на който съдружието упражнява дейността си, телефон, електронен адрес и адрес за кореспонденция, когато е различен от адреса на упражняване на дейността;
 4. имената на съдружниците, действащи от името на съдружието и вписани в регистъра;
 5. обектите по индустриална собственост, за които е придобита или е призната професионална квалификация на съдружниците по буква „г”;
 6. имената на лицата, имащи право да представляват съдружието в държавата на произход – за чуждестранните съдружия;
 7. отписването от регистъра.
 • Лице или съдружие, вписано в регистрите, следва да заяви в Патентното ведомство всяка промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване по ал. 1 и 2, в 7- дневен срок от настъпването им.
 • Повторно вписване в регистъра се извършва след подаване на искане до председателя на Патентното ведомство и ако не са налице обстоятелствата по чл. 95.
 • Всички документи, въз основа на които е извършено вписване в регистрите по чл. 91, се съхраняват в Патентното ведомство като на всеки представител и на всяко съдружие на представители се съставя отделно досие.
 • Промените в името и/или адреса на вписан представител по индустриална собственост или съдружие се извършват след писмено искане и резолюция на председателя на Патентното ведомство или упълномощено от него длъжностно лице.

Еднократно или временно предоставяне на услуги от чуждестранни представители

Чл. 94. (1) Представители или съдружия на представители, упражняващи професията в друга държава членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и лица, вписани в регистъра на представителите по индустриална собственост на Европейското патентно ведомство, могат да предоставят услуги еднократно или временно в Република България, ако в срок от три дни преди предоставянето на услугата уведомят председателя на Патентното ведомство, когато са:

 1. придобили право да упражняват професията „представител“ или са регистрирани като съдружия, в някоя от посочените в ал. 1 държави или в Европейското патентно ведомство;
 2. упражнявали са професията в продължение най-малко на една година през последните десет години – при пълно работно време, или с равностойна продължителност – при непълно работно време, когато професията не е регулирана в държавата, в която я упражнява.
 • Уведомлението следва да съдържа данни за:
 1. име, дата и място на раждане, и гражданство, когато са физически лица;
 2. държава, по законодателството на която съдружието е учредено и където е установено;
 3. адрес за кореспонденция в държавата, в която упражняват професията;
 4. данни за обектите на индустриална собственост, за които са придобили правоспособност в държавата по произход;
 5. данни за периода на предоставяне на услугите и за обектите на индустриална собственост, във връзка с които ще бъдат предоставяни услугите.
 • Към уведомлението по ал. 1 се прилага:
 1. документ за гражданство за физическите лица или справка от съответния регистър на държавата по произход на съдружието или от регистъра на Европейското патентно ведомство;
 2. документ, удостоверяващ правото да упражнява професията в държавата, в която е придобита правоспособността, когато професията е регулирана в тази държава;
 3. когато професията не е регулирана в държавата, в която се упражнява, се представят доказателства, потвърждаващи упражняването на професията в продължение най-малко на една година през последните десет години – при пълно работно време, или с равностойна продължителност – при непълно работно време,.
 • Представителят уведомява Патентното ведомство за всяка промяна в обстоятелствата по ал. 1 и 2 в 7-дневен срок от настъпването им.
 • Уведомлението и приложените към него документи се представят в превод на български език.
 • Представителите и съдружията по ал. 1 не се вписват в регистъра. За тях се води списък, който съдържа името на представителя, съответно наименованието на съдружието и лицата, които го представляват и данните по ал. 2. Списъкът е публичен и се публикува на официалната интернет страница на Патентното ведомство.
 • Еднократният или временният характер на предоставянето на услугите на територията на Република България подлежи на преценка от председателя на Патентното ведомство за всеки конкретен случай по отношение на срока, честотата, редовността и непрекъснатостта на предоставянето на услугите, за което се уведомява лицето по ал. 1.
 • Представители или съдружия на представители, упражняващи професията временно или еднократно, могат да предоставят услуги само за обекти на индустриална собственост, за които са придобили правоспособност.
 • Уведомлението за временно или еднократно предоставяне на услуги от чуждестранни представители има действие от датата на подаването му.
 • За неуредените в този член въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за дейностите по предоставяне на услуги и Закона за признаване на професионалната квалификация.

Преустановяване упражняването на професията и отписване от регистъра

Чл. 95. (1) Представителят се отписва от регистъра:

 1. по негово искане;
 2. когато не отговаря на условията по чл. 86, ал. 1 или при настъпване на обстоятелство, което представлява пречка по чл. 86, ал. 2;
 3. при смърт.
 • Съдружието се отписва от регистъра:
 1. по негово искане, направено от лицето, което го представлява;
 2. когато съдружието се прекрати на някое от основанията, посочени в чл. 363 от Закона за задълженията и договорите;
 3. когато членовете на съдружието станат по-малко от двама, например поради оттегляне на част от членовете, поради смърт или поради настъпване на някои от обстоятелствата по чл. 86, ал. 2.
 • В случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 представителят се отписва в 7-дневен срок от получаването на искането.
 • В случаите по ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 представителят, съответно представляващия съдружието, уведомява писмено Патентното ведомство в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелствата. В случай, че Патентното ведомство служебно установи настъпването на тези обстоятелства, образува производство по отписване на съответния представител по своя инициатива, като му предоставя двуседмичен срок за становище.
 • В случаите по ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 3 Патентното ведомство отписва съответния представител или съдружие служебно след справка от съответната служба ГРАО или след получаване на уведомително писмо от представляващия съдружието, което трябва да бъде подадено в Патентното ведомство в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
 • Отписването от регистъра се извършва с мотивирано решение на председателя на Патентното ведомство, което подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Права и задължения на представителите

Чл. 96. Представителят предоставя специализирана помощ и услуги в областта на индустриалната собственост и представлява български и чуждестранни физически и юридически лица в производствата пред Патентното ведомство, пред чуждестранни компетентни органи и пред международни и европейски организации при условията на приложимите за тях разпоредби.

Чл. 97. (1) Представителят извършва действия от името на своя клиент въз основа на писмено пълномощно.

 • Представителят има право да преупълномощава друг представител с предоставените му права само със съгласието на клиента.
 • Упълномощаването на съдружието на представители се смята за упълномощаване на всеки един от представителите – членове на съдружието, при условие че членовете на съдружието притежават професионална квалификация за обекта, за който са упълномощени.

Чл. 98. Представителят има право на достъп до досието на обекта на индустриална собственост, за който е упълномощен, и има право да получи копие на документите от досието, което се съхранява в Патентното ведомство по реда и при условията на инструкция, приета от председателя на Патентното ведомство.

Чл. 99. При упражняване на професията си представителят има право да заверява копия от документи, които са му предоставени във връзка или по повод на защитата на правата върху обектите на индустриална собственост на негов клиент, които имат силата на официални документи пред Патентното ведомство.

Чл. 100. Представителят има право на възнаграждение за своя труд, което се определя по споразумение между него и клиента.

Чл. 101 . (1) Паричните средства, които клиентът предоставя за разходване от представителя, могат да се внесат в банка по клиентска сметка. Сумите по клиентската сметка не са част от имуществото на представителя и не подлежат на запориране.

 • По клиентската сметка се превеждат суми за заплащане на:
 1. разноски и държавни такси;
 2. възнаграждения на трети лица, различни от представителя.
 • Представителят е длъжен да представи на клиента си отчет в писмен вид за изразходваните средства.

Чл. 102. (1) В своята дейност представителят е длъжен:

 1. да се ръководи от върховенството на закона и добрите нрави;
 2. да упражнява добросъвестно професията и да не уронва престижа и;
 3. да действа с оглед на поръчката и интереса на клиента;
 4. да уведомява клиента при наличие на конфликт на интереси;
 5. да пази в тайна информацията, която е узнал във връзка с упражняване на професията; задължението се прилага и в случаите, когато представителят временно е преустановил упражняването на професията или когато е отписан от регистъра.

(2) Представителят няма право:

 1. да използва способи за привличане на клиенти, несъвместими с професионалната етика;
 2. да поема работа, за изпълнението на която знае, че не притежава необходимите знания и подготовка;
 3. да поема представителство, ако за същия обект е представлявал или представлява друго лице, чиито интереси са в конфликт с интересите на лицето, което иска представителство.

Чл. 103. (1) Представителят може да се откаже от поетото представителство, ако доверието между него и клиента е нарушено, ако клиентът не съдейства или не плати уговорено възнаграждение или е налице друга основателна причина.

 • Представителството се счита за прекратено от датата на писмено уведомяване на клиента.
 • По отношение на Патентното ведомство, представителството се счита за прекратено от датата, на която е постъпило писменото уведомление в Патентното ведомство.
 • В едномесечен срок от датата на прекратяване на представителството по ал. 2, представителят е длъжен:
 1. да информира клиента за получена кореспонденция по обекта на индустриална собственост, по който е осъществено представителство;
 2. да върне на клиента или на посочено от него лице оригиналите на всички документи, които са му били поверени. Представителят има право да задържи за себе си само копия на тези документи.

Чл. 104. Представителят е длъжен в едномесечен срок от датата на отписването от регистъра:

 1. да уведоми всички свои клиенти, които са го упълномощили да ги представлява;
 2. да предаде на клиента или на посочено от него лице оригиналите на всички документи, които са му били поверени;
 3. да предприеме всички необходими действия, за да бъдат опазени интересите на клиента.

Застраховане и имуществена отговорност на представителите и съдружията

Чл. 105. (1) За времето на своята професионална дейност лицата, упражняващи дейност по представителство по индустриална собственост, включително като членове на съдружие, са длъжни да се застраховат за покриване на отговорността за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на задълженията им.

 • Когато представителят упражнява и адвокатска или друга съвместима дейност, застраховката може да бъде обща, осигуряваща покритие за цялостната дейност на лицето.
 • На лицата по чл. 94, ал. 1 се признава застраховка „Професионална отговорност”, издадена в друга държава членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, когато застраховката има действие, покриващо дейността му на територията на Република България.

Чл. 106. (1) Представителят или съдружията на представители, извършващи дейност на територията на Република България, носят имуществена отговорност за вредите, причинени от виновно неизпълнение на своите професионални задължения.

(2) Отговорността по ал. 1 се осъществява по реда на Закона за задълженията и договорите.“

 • 42. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създават т. 9 – 12:

„9. „Еднократно или временно предоставяне на услуги“ е предоставяне на услуги на територията на Република България от представители или съдружия по чл. 93, ал. 1 за период до една година.

 1. „Правоспособност“ е признато притежаване на професионална квалификация за представител по индустриална собственост с вписването в регистъра.

11 . „Професионална квалификация“ е квалификацията, удостоверена с доказателството по чл. 87, ал. 7 или с доказателствата по чл. 89, ал. 8.

 1. „Стаж за приспособяване“ е стажът, придобит при вписан в Република България представител по индустриална собственост и се удостоверява с декларация от обучаващия представител.“

Преходни и заключителни разпоредби

 • 43. (1) Лицата, вписани в регистъра до влизането в сила на този закон, запазват правото си да упражняват професията, както и номера си на вписване в регистъра.
 • Лицата, издържали изпита за представители по реда на Наредбата за представителите по индустриална собственост, приета с Постановление № 161 на Министерския съвет от 2017 г. (Обн., ДВ., бр. 64 от 2017 г.), които не са били вписани в регистъра до влизането в сила на този закон, не полагат нов изпит при вписването си в регистъра.
 • Лицата, които преди влизането в сила на този закон са били надлежно вписани в регистъра, но са отписани поради наличието на някои от обстоятелствата по чл. 86, ал. 2, могат да бъдат вписани като представители по реда на този закон, без да полагат изпит за професионална квалификация, ако обстоятелствата по чл. 86, ал. 2 са отпаднали.
 • 44. Навсякъде в закона думата „молба“ се заменя с „искане“.
 • 45. Навсякъде в закона думите „експертизния отдел“ се заменят със „звеното по чл. 82, ал. 1, т. 1“.
 • 46. Навсякъде в закона думите “недостатъци” и „несъответствия“ се заменят с “нередовности“.
 • 47. Навсякъде в закона думите „представител по индустриална собственост“ се заменят с „представител“, а думите „представителят им по индустриална собственост“ се заменят с „представителят им“.
 • 48. В Закона за марките и географските означения (Обн., ДВ., бр. 81 от 1999 г., попр., бр. 82 от 1999 г., изм. и доп, бр. 28, 43, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 73 и 96 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 19 и 80 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр.58 от 2016 г., бр.58 и 85 от 2017 г. и бр.61 от 2018 г.) се правят следните изменения:
 1. Член 3 се изменя така:

„Чл. 3. (1) Заявителят, притежателят на права по този закон, наричан по-нататък „притежателят“, и всяко лице, което съгласно този закон има правото да извършва действия пред Патентното ведомство, може да направи това лично, чрез адвокат или чрез представител по индустриална собственост.

(2) Лицата по ал. 1, които нямат постоянен адрес или не са установени в Република България или в друга държава членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, извършват действия пред Патентното ведомство чрез адвокат или чрез представител по индустриална собственост.“.

 1. Навсякъде в закона думите „“представителя по индустриална собственост“ се заменят с думата „представител“.
 2. В § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби думата „Местен“ се заличава, а думите „чл. 3, ал. 2“ се заменят с „чл. 85, ал. 1 и ал. 2“ .
 • 49. В Закона за промишления дизайн (Обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г., изм. и доп., бр. 17 от 2003 г., бр. 43 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 73 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 12 от 2009 г., бр. 35 от 2010 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) се правят следните изменения:
 1. Член 5 се изменя така:

„Чл. 5. (1) Заявителят, притежателят на права по този закон, наричан по-нататък „притежателят“, и всяко лице, което съгласно този закон има правото да извършва действия пред Патентното ведомство, може да направи това лично, чрез адвокат или чрез представител по индустриална собственост.

(2) Лицата по ал. 1, които нямат постоянен адрес или не са установени в Република България или в друга държава членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, извършват действия пред Патентното ведомство чрез адвокат или чрез представител по индустриална собственост.“.

 1. В чл. 8, т. 11, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 2 думите „представителя по индустриална собственост“ се заменят с „представителя“.
 2. В чл. 54а, ал. 4 думите „представители по индустриална собственост“ се заменят с „представители“.
 3. В § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на закона думата „Местен“ се заличава, а думите „чл. 3, ал. 2“ се заменят с „чл. 85, ал. 1 и ал. 2“ .
 • 50. В Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (Обн., ДВ. бр. 84 от 1996 г., изм., ДВ., бр. 27 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 86 от 2000 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения:
 1. Член 5 се изменя така:

„Чл. 5. (1) Заявителят, притежателят на права по този закон, наричан по-нататък „притежателят“, и всяко лице, което съгласно този закон има правото да извършва действия пред Патентното ведомство, може да направи това лично, чрез адвокат или чрез представител по индустриална собственост.

(2) Лицата по ал. 1, които нямат постоянен адрес или не са установени в Република България или в друга държава членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, извършват действия пред Патентното ведомство чрез адвокат или чрез представител по индустриална собственост.“.

 1. В чл. 32, ал. 5 думите „представител по индустриална собственост“ се заменят с „представител“.
 • 51. В Закона за топологията на интегралните схеми (Обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г., изм., бр. 30 от 2006 г.) се правят следните изменения:
 1. Член 4 се изменя така:

„Чл. 4. (1) Заявителят, притежателят на права по този закон, наричан по-нататък „притежателят“, и всяко лице, което съгласно този закон има правото да извършва действия пред Патентното ведомство, може да направи това лично, чрез адвокат или чрез представител по индустриална собственост.

(2) Лицата по ал. 1, които нямат постоянен адрес или не са установени в Република България или в друга държава членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, извършват действия пред Патентното ведомство чрез адвокат или чрез представител по индустриална собственост.

 1. В чл. 26, ал. 1, т. 2 думите „представителя по индустриална собственост“ се заменят с „представителя“.
 2. В § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби думата „Местен“ се заличава, а думите „чл. 3, ал. 2“ се заменят с „чл. 85, ал. 1 и ал. 2“.

Може да харесате още...