Близо 70% от жалбите в Комисията за защита на потребителите са удовлетворени

kzpНад 35 000 проверки извърши ведомството през 2013 година.

Близо 70% от постъпилите 17 834 жалби в Комисията за защита на потребителите (КЗП) през 2013г. са решени в полза на гражданите. Оплакванията са свързани предимно с дефектна комуникационна и аудиовизуална техника, битови уреди и услуги, обувки и мебели. Потребителите са се оплаквали във ведомството и за качеството при предоставяне на туристически продукти.

През годината са забранени 243 вида опасни стоки с рискове за здравето и живота на потребителите. По-голямата част от тях са продукти, предназначени за деца като облекла с връзки или с дребни и лесно отделящи се елементи по тях, които могат да бъдат погълнати от детето и да доведат до задавяне и в по-тежки случаи до задушаване. Спрени от продажба са и няколко вида детски обувки, за които лабораторните изпитвания сочат, че не отговарят на изискванията за безопасност. Забранени за продажба са и други продукти като запалки с необичаен външен вид, стоки, имитиращи храни, лазерни показалки, електроуреди и оборудване.

При извършените 8990 проверки в туристически обекти са съставени 1034 акта. Най-често констатираните нарушения в заведения за хранене и развлечения са непоставяне на видно място на удостоверението за категоризация, липса на лист- и карт-меню с цени и грамажи и предоставяне на услуга в некатегоризиран обект. Надписите на някои от проверените заведения са заблуждавали посетителите за техния вид, наименование и категория. Необявяване цените на нощувките и другите предлагани услуги, неподдържане на регистър на настанените туристи и реализираните от тях нощувки, както и предоставяне на услуга в некатегоризиран обект са сред установените от инспекторите на КЗП нарушения в средства за подслон и места за настаняване. Проверки в офисите на туроператори са установили липса на реквизити в договори, в предварителната информация за организирани пътувания и в издаваните ваучери, както и извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност без удостоверение за регистрация.
Временно са затворени 169 туристически обекта, които са предоставяли услуги без категоризация или удостоверение за регистрация. 148 от тях са заведения за хранене и развлечения, 15 – средства за подслон и места за настаняване и 6 – туроператори.

Експертите на КЗП извършиха и 1456 проверки на търговци, предлагащи договори за продажба от разстояние. В резултат на това са съставени 130 акта за нарушения, свързани с липса на задължителната информация за името и адреса на доставчика, цената на стоките или услугите с всички включени данъци и такси, стойността на невключените пощенски или транспортни разходи за доставката, начина на плащане, доставка и изпълнение на договора. Други констатирани нарушения са неуведомяване на потребителя за възможността му да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от седем работни дни, както и за периода, в който е в сила направеното предложение.

Забранени са 106 практики на некоректни търговци, които са нарушавали правата на потребителите. Нелоялността им се изразява в предоставяне на невярна или заблуждаваща информация или в упражняване на дейността в противоречие с изискването за добросъвестност и професионална компетентност.

През годината експертите на КЗП анализираха също договорите и общите условия към тях на банкови и небанкови финансови институции, лизингодатели, застрахователи, топлофикации, електроразпределителни и електроснабдителни дружества, ВиК оператори и предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги. Разгледани са и договорите на търговци, предоставящи туристически и транспортни услуги и др. При прегледа им са установени 478 неравноправни клаузи, като са дадени препоръки за отстраняването им. Повечето от търговците се съобразиха с тях, а срещу останалите са заведени 21 колективни иска за прогласяване на клаузите за нищожни.

Общият брой на извършените от Комисията за защита на потребителите инспекции през изминалата година е 35 397. За установените административни нарушения са съставени 3629 акта.

Може да харесате още...