Етем България АД не е извършило нарушение

Етем България АД не е извършило нарушение на Закона за защита на конкуренцията кзкЕтем България АД не е извършило нарушение на Закона за защита на конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията установи, че не е извършено нарушение от „Етем България” АД, спрямо “ Кю Внт“ АД.

В искането си „Кю Вент” АД е изложило твърдения относно нарушение от страна на „Етем България” АД на общата забрана за нелоялна конкуренция чрез недобросъвестно подаване на заявка за регистрация на марка.

Следва да се има предвид в случая, че заявката за регистрация на марка е подадена на 19.10.2011 г., т.е. два месеца след регистрацията на „Кю Вент“ АД в ТР. От значение е и обстоятелството,че ответното дружество е използвало в дейността си обозначения на част от продуктите си с буквата Кю – „Q“ (т. 7 от установените факти) значително по- рано във времето – още от 2009г., а също така и учредителите на „Кю Вент” АД са били в трудови правоотношения с предприятието на „Етем България” АД. Освен това и част от наименованието на молителя, респ. част от наименованието на заявената от ответника марка – „вент“, се свързва с думата „ventilation“, предвид стопанската дейност, осъществявана от двете страни – проектиране и производство на профили и аксесоари за вентилируеми фасадни строителни системи. Предвид изложеното не може да се направи изобщо извод, че действията по подаване на заявката за марка от ответника са предприети, за да възпрепятстват по някакъв начин в дейността на подателя на искането, т.е. в случая не може да се приеме, че процесните действия на ответника са осъществени в противоречие с добросъвестната търговска практика и представляват нарушение по чл. 29 от ЗЗК”. В допълнение, предвид установените факти, следва да се отбележи, че в практиката е често срещано дружество като „Кю Вент” АД, учредено от бивши служители на друго предприятие, да започне да осъществява дейност конкурентна на тази на предприятието. Придобиването на права върху индустриална собственост е законопредвидена възможност както по отношение на молителя, така и по отношение на ответника, като в случая не се установи наличието на недобросъвестно поведение в тази връзка от страна на „Етем България“ АД. Възникналите в тази връзка спорове между страните следва да се решат от компетентните органи – ПВ и Службата за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM).

Предвид горното Комисията приема, че „Етем България” АД не е извършило нарушение на Закона за защита на конкуренцията.

Може да харесате още...