Регламент с нов пакет санкции за руски граждани и организации в сферата на права на индустриална собственост

интелектуална собственост в ЕС, руски гражданиНаскоро ЕС забеляза, че руското правителство и руските съдилища предприемат действия за незаконно отнемане на права върху интелектуална собственост от притежателите им в държавите членки. Това дава на руската промишленост несправедливо конкурентно предимство и увеличава приходите на Русия, които от своя страна подпомагат военните ѝ действия в Украйна. За да се противодейства на това, с Регламент (ЕС) № 2024/1745 от 24 юни 2024 г. се налагат ограничения за приемане на заявления за регистрация на интелектуална собственост в Съюза от руски граждани, пребиваващи лица и дружества. Регламент (ЕС) № 833/2014 „изменение относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия за дестабилизиране на положението в Украйна“.

Заявления за регистрация на права върху интелектуална собственост на руски заявители не се приемат

В член 5s от регламента се посочва, че службите за интелектуална собственост и други компетентни институции, създадени съгласно законодателството на държава членка или на Съюза, не приемат:

(а) нови заявления за регистрация на търговски марки, патенти, промишлени дизайни, полезни модели, защитени наименования за произход и географски указания, подадени от руски граждани или физически лица, пребиваващи в Русия, или от юридически лица, образувания или органи, установени в Русия, включително ако са подадени съвместно от руски гражданин или физически лица, пребиваващи в Русия, юридически лица, образувания или органи, установени в Русия, с едно или повече неруски физически или юридически лица, пребиваващи или установени извън Русия;

(б) всички искания или заявления, подадени от руски граждани или физически лица, пребиваващи в Русия, или от юридически лица, организации или органи, установени в Русия, по време на процедурите за регистрация пред тези служби за интелектуална собственост, свързани с някое от правата върху интелектуална собственост, посочени в буква а).

Тези ограничения не се прилагат за граждани на държава членка на ЕС, на Европейското икономическо пространство, или на Швейцария, или за физически лица, които имат разрешение за временно или постоянно пребиваване в държава членка на ЕС, на Европейското икономическо пространство, или в Швейцария.

Това означава, че службите за интелектуална собственост и други съответни институции не трябва да приемат такива заявления.

От службите обаче не се изисква официално да отхвърлят тези заявления, което дава възможност за повторното им подаване след отпадане на ограниченията. За да наложат това ограничение, службите следва да могат да изискват необходимата информация от заявителите, за да проверят дали те отговарят на условията за кандидатстване.

Освен това регламентът изисква от дружествата на ЕС да включат в договорните си споразумения с търговски страни от трети държави задължение, че прехвърлените от тях права върху интелектуална собственост, търговски тайни или защитени материали и информация няма да бъдат използвани от тях или техните подизпълнители във връзка с продукти с висок приоритет, продавани, доставяни или изнасяни в Русия или за употреба в Русия. Дружествата трябва да докладват за всички открити нарушения на националните компетентни органи. За договори, сключени преди 25 юни 2024 г., задължението се счита за прието, ако договорът съдържа обща клауза, забраняваща използването на посочената интелектуална собственост и търговски тайни, заедно с подходящи средства за защита при нарушения.

Прилагат ли се новите ограничения за висящи заявления и регистрации?

В регламента не се споменава изрично дали новите ограничения се прилагат за заявления или регистрации, подадени преди прилагането на тези правила. В текста се уточнява, че службите за интелектуална собственост и други компетентни институции:

  1. Не бива да приемат нови заявления за регистрация на различни видове интелектуална собственост (търговски марки, патенти, промишлени дизайни и др.), подадени от руски граждани или юридически лица след въвеждането на правилата.
  2. Не бива да приемат никакви молби или заявления от руски граждани или организации по време на процедурите за регистрация след влизането в сила на настоящите правила.

Акцентът е поставен върху „новите заявления“ и действията „по време на процедурите по регистрация“, което означава, че тези правила следва да се прилагат за заявления и молби, подадени след датата на влизане в сила. Съответно трябва да се тълкува, че съществуващите заявления или регистрации, подадени преди прилагането на тези правила, не са пряко засегнати от тези разпоредби.

С пълния текст на регламента можете да се запознаете ТУК.

Може да харесате още...