Eлектронни регистри на представителите по индустриална собственост и техните сдружения

електронни регистриПатентно ведомство на Република България на своята интернет страница съобщи, че от 23.01.2018г. въвежда електронни регистри на представителите по индустриална собственост и техните сдружения.

Предвижда се новите електронни регистри да са достъпни през портала за електронни услуги на ведомството https://portal.bpo.bg и ще заместят до сега поддържания списък в PDF формат.

От 01.02.2018г. предстои въвеждане и на 6 нови електронни услуги, предназначени за представителите по индустриална собственост, но не се съобщава кои и как ще облекчат работата на заявителите.

Заедно с въвеждането на новите услуги, предстои въвеждане за всички услуги, изискващи електронен подпис, на изцяло обновена система за електронно подписване, отговаряща на изискванията на Регламент ЕС 910/2014.

Представител по индустриална собственост

Право да упражнява професията „представител“ има всяко дееспособно лице, което:

1. е български гражданин или гражданин на друга държава –членка на Европейския съюз, на държава –страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. притежава диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“; представителите в областта на патентите и полезните модели трябва да са придобили изискуемата образователна степен в някое от професионалните направления от областите на висше образование „Природни науки, математикаи информатика“, „Технически науки“, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ или по професионалните направления „Медицина“, „Стоматология“, „Фармация“ или „Право“;

3. успешно е положило изпит за придобиване на професионална квалификация за представител в областта на патентите, полезните модели и/или в областта на марките, промишлените дизайни и географските означения или му е призната такава;

4. е вписано в регистъра.

Може да харесате още...