ЕК с планове за европейска диплома

европейска диплома, IPBulgaria, портал за интелектуална собственостСъвсем наскоро, Европейската комисия представи три инициативи за напредък в транснационалното сътрудничество между висши училища, чиято крайна цел е създаването на европейска диплома. Доброволна европейска диплома би стимулирала пътуванията и престоя с учебна цел в рамките на ЕС и би подобрила трансверсалните умения на студентите. Счита се, че европейската диплома ще направи висшистите по-привлекателни за бъдещите работодатели, а освен това ще привлече студенти от цял свят и ще повиши европейската конкурентоспособност.

Трите инициативи целят преодоляването на правните и административните пречки пред университети партньори, които създават конкурентни програми за съвместни дипломи на ниво бакалавър, магистър или доктор. Предложенията се основават на институционалната автономност и академичната свобода на университетите. Те напълно зачитат компетентността на държавите членки и регионалните правителства в областта на висшето образование.

Подробен план за европейска диплома

С представения от ЕК подробен план за европейска диплома се проправя пътят за нов вид съвместна програма, която се реализира на доброволна основа на национално, регионално или институционално равнище и се основава на общ набор от критерии, договорени на европейско равнище.

Подобна европейска диплома би намалила бюрокрацията и би позволила на висши училища от различни държави да си сътрудничат безпроблемно през границите и да създават съвместни програми.

Предлага се конкретно сътрудничество между държавите — членки на ЕС, и сектора на висшето образование, което да доведе до създаването на новия вид диплома, признавана автоматично в целия ЕС. С оглед на многообразието на системите за висше образование в цяла Европа Комисията предлага за държавите членки постепенен подход към европейска диплома с възможни два входни пункта:

  • Подготвителен европейски знак: такъв знак би представлявал мощна европейска марка. Той ще се предоставя на програми за съвместни дипломи, които отговарят на предложените европейски критерии: заедно със своята съвместна диплома студентите ще получават сертификат със знак за европейска диплома.
  • Европейска диплома: този нов вид квалификация ще се основава на общите критерии и ще бъде заложен в националното законодателство. Тази диплома ще бъде предоставяна или съвместно от няколко университета от различни държави, или евентуално от европейско юридическо лице, учредено от такива университети: студентите получават „европейска диплома“, която се признава автоматично.

Какво предстои

ЕК ще улеснява и подкрепя държавите членки в работата за постигане на европейска диплома чрез редица конкретни действия, включително лаборатория за политиката относно европейска диплома, подкрепена от програма „Еразъм+“, която ще бъде създадена през 2025 г. с цел да се ангажират държавите членки и общността на висшето образование с разработването на насоки за европейска диплома.

През 2025 г. Комисията планира да стартира „проекти за пътя към европейска диплома“ в рамките на програма „Еразъм+“, за да предостави финансови стимули на държавите членки заедно с техните агенции за акредитация и осигуряване на качеството, университети, студенти, икономически и социални партньори, така че „да поемат“ по пътя към европейска диплома.

През следващите месеци пакета ще бъде обсъден със Съвета на ЕС и основните заинтересовани страни във висшето образование. Съвета, държавите членки, университетите, студентите и икономическите и социалните партньори са приканени да работят съвместно за реаллизирането на идеята.

Подробна информация по темата можете да намерите на сайта на Европейската комисия.

Може да харесате още...