Европейската комисия прие многостранна стратегия за изменение на правната рамка, уреждаща права върху интелектуална собственост

интелектуална собственостЦелта е да се позволи на изобретателите, творците и потребителите да се приспособят към настъпилите промени и да създадат условия за нови бизнес възможности. С новите правила ще се постигне оптимално равновесие между насърчаване на творчеството и новаторството (това отчасти ще бъде гарантирано, чрез материалното възнаграждение за авторите и съответните инвестиции) и осигуряване на възможно най-широк достъп до стоки и услуги, защитени от права върху интелектуална собственост.

Ще се започне от независимите автори и ще се стигне до големите фармацевтични компании. Това ще окаже положително влияние върху растежа и конкурентоспособността на ЕС, функционираща в условията на единния пазар, докато потребителите ще спечелят от по-широкия и лесен достъп до информация и културно съдържание.) На 24.05.2011г. бе представено и предложение, целящо засилване на действията срещу фалшифицирането и пиратството. В стратегията са застъпени редица въпроси, посредством които правата върху интелектуална собственост са обхванати възможно най-комплексно — от конкретния патент, с който дадено предприятие защитава свое изобретение, до борбата срещу неправомерната употреба на такива изобретения. Сред първите резултати от тази цялостна стратегия, посветена на правата върху интелектуалната собственост, могат да бъдат посочени предложенията за олекотена лицензионна система от същата дата за т.нар. „осиротели произведения“, позволяваща онлайн достъп до множество произведения на културата, както и нов регламент, който да засили действията на митническите органи по отношение на търговията със стоки, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост.

Според комисар Мишел Барние „Гарантирането на оптимална защита на правата върху интелектуалната собственост в рамките на единния пазар е от основно значение за европейската икономика. Напредъкът зависи от новите идеи и новото знание“ и добавя „Ако правата не са защитени, няма да се инвестира в иновациите. От друга страна, за да се развиват новите бизнес модели и културното многообразие, потребителите трябва да имат достъп до културно съдържание —например музика, разпространявана по интернет. Днешната ни задача е да постигнем оптимално равновесие между тези две цели, което да облагодетелства всички заинтересовани страни, както и да гарантираме, че европейската рамка за интелектуална собственост работи за бизнеса и гражданите и че е подходяща за интернет средата и глобалната конкуренция на идеи.“

От своя страна комисарят, отговарящ за митническия съюз Алдиргас Шемета заяви, че „Митническите органи — които имат преимуществото да действат по границите, така че да защитават гражданите и законния бизнес — оказват ценен принос в борбата срещу фалшификатите и пиратството“. Комисарят добави: „Убеден съм, че солидната правна система, уреждаща интелектуалната собственост, е от първостепенно значение за цялата икономика на ЕС. С днешното предложение митническите органи ще могат да предоставят по-добра защита на правата върху интелектуалната собственост и да се борят по-успешно срещу търговията със стоки, нарушаващи тези права.“

Стратегията за правата върху интелектуална собственост набелязва поредица от основни действия на политиката в средно- и дългосрочен план в следните области:

Патенти

През април Комисията представи предложения за единна патентна защита в условията на засилено сътрудничество. Междувременно продължава работата по изготвяне на предложения, свързани със създаването на единен и специализиран патентен съд за традиционните европейски патенти и бъдещите европейски патенти с единно действие. Това ще доведе до значително намаляване на разходите по съдебни производства и на времето, необходимо за разрешаването на патентни спорове. Тази мярка ще засили също така правната сигурност за фирмите.

Търговски марки

През 2011 г. Комисията възнамерява да представи предложения за модернизиране на системата на търговските марки както на европейско, така и на национално равнище, и да я адаптира към епохата на интернет.

Географски указания

Няма валидна за целия ЕС система, която да защитава продуктите от неселскостопански произход, което води до неравнопоставеност на общия пазар. През 2011г. и 2012г. Комисията ще проведе задълбочен анализ на съществуващата правна рамка в държавите-членки и на потенциалното икономическо въздействие от защитата на географски указания за неселскостопански продукти. В зависимост от резултатите от оценката на въздействието е възможно да последват законодателни предложения.

В областта на авторското право

Лицензирането на правата все още се извършва на национално равнище. В условията на цифровия единен пазар опростяването на процедурата за лицензиране на авторски права и разпределянето на печалбата са сред най-съществените предизвикателства. През втората половина на 2011г. Комисията ще представи предложение за създаване на правна рамка за ефективно колективно управление на авторски права за много територии, и най-вече на правата в музикалния сектор. Ще бъдат създадени и общи правила за прозрачно управление и разпределяне на печалбата. Пак през втората половина на 2011г. Комисията ще започне консултации по въпросите, свързани с онлайн разпространението на аудиовизуални произведения.

Цифрови библиотеки

Комисията представи за обсъждане законодателно предложение, което ще позволи цифровизацията и онлайн публикуването на така наречените „осиротели произведения“ (книги и публицистични статии, които все още са защитени от авторско право, но неговите титуляри са неизвестни или не могат да бъдат открити за получаване на разрешение за публикуване). Заедно с това Комисията очаква сключването на меморандум за разбирателство между библиотеки, издатели, автори и колекционерски организации, с който да се улеснят процедурите за лицензиране, цифровизиране и публикуване на книги, представляващи библиографска рядкост.

Нарушения на правата върху интелектуална собственост

Броят на регистрираните по европейските граници случаи на задържани стоки, заподозрени в нарушаване на правата върху интелектуалната собственост от 2005 г. и 2009 , е нараснал от 26704 на 43572. През 2008 г. пиратството е струвало на европейската музикална, филмова, телевизионна и софтуерна индустрия 10 милиарда евро и над 185 000 работни места. Изготвен е проект за регламент, насочен към укрепване на учредената през 2009 г. Европейска обсерватория за фалшифицирането и пиратството, като нейните задачи ще бъдат поверени на Службата за хармонизация във вътрешния пазар. Това ще позволи на обсерваторията да се възползва от опита на службата в областта на интелектуалната собственост и ефективната ѝ работа по отношение на търговските марки и дизайните. Предложението е изпратено за разглеждане в Европейския парламент и Съвета. Също така през пролетта на 2012г. Комисията ще предложи за преразглеждане Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост. В нея се предвиждат гражданскоправни мерки, позволяващи на титулярите на правата да налагат тяхното упражняване, но тези мерки трябва да бъдат адаптирани към конкретните предизвикателства на цифровата среда.

Прилагане на правата върху интелектуална собственост от страна на митническите органи

През 2009 г. тези органи са заловили над 40 000 подозрителни пратки, съдържащи 118 милиона артикули. Освен, че спомагат за залавянето на фалшиви или пиратски стоки, митническите органи имат приоритетното разположение по границите на Съюза, което им позволява да прилагат широка гама от права върху интелектуалната собственост. В рамките на представената днес многостранна стратегия Комисията предлага и нов регламент в областта на митническия контрол, с който да се заздрави правната рамка за митнически действия. Друга цел на предложението е да намери разрешение за проблема с единичните пощенски пратки, съдържащи фалшиви стоки, огромна част от които са продадени по интернет.

Може да харесате още...