Единна патентна система на ЕС

Единна патентна система на ЕС

Съобщение на Европейския съвет

На 29 юни Европейският съвет приключи преговорите относно бъдещата единна патентна система на ЕС. Дългоочакваното решение проправя пътя за създаване на по-евтина, опростена и ефикасна патентна защита за стопанските субекти в ЕС, и по-специално за малките и средни предприятия.

След тридесет години преговори вече имаме споразумение относно европейския патент. След като приключим работата по това споразумение, европейските предприятия ще могат вместо в 27 държави членки да кандидатстват за патент на едно място. А това е от полза за растежа и стопанската дейност в Европа, каза г‑жа Хеле Торнинг-Шмит, министър-председател на Дания.

Ръководителите трябваше да решат последния висящ въпрос: този за седалището на централното отделение на Първоинстанционния съд на Единния съд за патентите. Те постигнаха съгласие, че то ще бъде в Париж и че ще има две специализирани подразделения — едното в Лондон, а другото в Мюнхен.

Службата на председателя на Съда също ще бъде в Париж. Първият председател на Съда следва да бъде от държавата членка, домакин на централното отделение.

Единна система на патентно съдопроизводство

Единният съд за патентите ще има изключителна компетентност по отношение на исковете, свързани с валидността или нарушаването на единния европейски патент.

Това ще премахне риска от множество патентни дела в различни държави членки във връзка с един и същ патент, както и риска от различни съдебни решения по един и същ спор в различните държави членки.

Освен това единната система ще намали значително разходите на предприятията при патентно съдопроизводство. Европейската комисия е изчислила, че с единния съд разходите за съдопроизводство, които правят европейските дружества, могат да бъдат намалени с приблизително 289 млн. евро ежегодно.

Опростено валидиране и опростен езиков режим

Единният съд за патентите е част от бъдещата единна патентна система в ЕС. Останалите два елемента са регламент относно самия единен патент и регламент относно договореностите за превод във връзка с патента. Държавите членки и Европейският парламент постигнаха съгласие по двата регламента през декември 2011 г.

Бъдещият единен патент ще бъде валиден във всички участващи държави членки и ще се получава с едно-единствено заявление. По отношение на езиковият режим ще бъде заимствана сега действащата система, управлявана от Европейското патентно ведомство, където работните езици са английски, френски и немски, и това ще намали разходите за придобиване на патентна защита.

Получаването на патент, който да е валиден в 13 държави членки, днес може да струва до 20 000 евро, като приблизително 14 000 евро от тази сума се изразходват само за преводи. За сравнение — разходите за получаване на американски патент възлизат на приблизително 1 850 евро.

Следващи стъпки

Европейският парламент ще гласува по „пакета“ за единния патент през юли 2012 г. Скоро след това Съветът ще приеме двата регламента.

Държавите членки ще подпишат споразумението относно Единния съд за патентите през втората половина на 2012 г. След като бъде ратифицирано от достатъчен брой държави членки (най-малко 13), то ще влезе в сила. Очаква се това да стане в началото на 2014 г. Двата регламента ще влязат в сила едновременно.

 

Може да харесате още...