hfhfhfhfhfh

Единен патент на Европейския съюз

Проект: Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) НА СЪВЕТА относно разпоредбите за превод за патента на Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
Брюксел, 30.6.2010
COM(2010) 350 окончателен 2010/0198 (CNS)
Предложение за
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) НА СЪВЕТА
относно разпоредбите за превод за патента на Европейския съюз
{SEC(2010) 796} {SEC(2010) 797}

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ
1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
Понастоящем в Европейския съюз (ЕС) патентна защита се предоставя чрез национални патенти, издавани от държавите-членки, или от европейски патенти, издавани от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) съгласно Европейската патентна конвенция (ЕПК). Когато се издаде европейски патент, той трябва да бъде валидиран в държавата-членка, за която се иска закрила.
За валидирането на европейски патент на територията на дадена държава-членка националното законодателство може inter alia да изисква патентопритежателят да представи превод на европейския патент на официалния език на въпросната държава- членка. За намаляване на разходите, причинени от изискванията за валидиране, през 2000 г. договарящите страни по ЕПК приеха така нареченото „Лондонско споразумение“[1], което понастоящем е в сила в десет държави-членки на ЕС.
Лондонското споразумение представлява незадължителна схема, вследствие на което води до различия в режимите за превод в държавите-членки на ЕС. Седемнадесет държави-членки не са страни по Лондонското споразумение и все още изискват превод
на целия патент на своя официален език. Само Франция, Германия, Люксембург и Обединеното кралство (притежаващи официален език, който съвпада с един от официалните езици на ЕПВ) се съгласиха да се откажат изцяло от изискванията за превод. Шест други държави-членки на ЕС, които ратифицираха Лондонското споразумение (но не притежават официален език, съвпадащ с един от официалните езици на ЕПВ) се съгласиха само отчасти да се откажат от изискванията за превод. Те все още изискват превод на патентните претенции на своя официален език, а в някои държави-членки — също и превод на описанието на английски език, когато
европейският патент е издаден на френски или немски.
Поради това сегашната патентна система в ЕС е много скъпоструваща и сложна, особено по отношение на изискванията за превод. Разходите за европейски патент, валидиран в 13 държави, възлизат на цели 20 000 EUR, от които почти 14 000 EUR са само за превода на различните езици. Поради това разходите по един европейски патент са над 10 пъти повече отколкото по патент на САЩ, който струва около 1 850 EUR[2]. Големите разходи биха се намалили значително с патент на ЕС със съответни азходоефективни, сигурни в правно отношение и опростени разпоредби относно превода. Съгласно това предложение таксите по процедурата за издаване на патент на ЕС, валиден във всички 27 държави-членки, ще бъдат по-малко от 6 200 EUR, от които само 10 % ще се дължат на превода. Чрез улесняване на достъпа до патентна закрила особено на малки и средни предприятия (МСП), както и на публични научноизследователски организации, поносимият по цена патент на ЕС следва да е важен елемент за стимулиране на иновациите и конкурентоспособността в ЕС.
През август 2000 г. Комисията прие предложение за Регламент на Съвета относно патент на Общността въз основа на член 308 от Договора за Европейската общност[3]. С него се целеше създаването на единен патент на Общността, който да е достъпен по отношение на разходите за превод. След издаване на патента от ЕПВ на един от официалните езици на ЕПВ (английски, френски или немски) и публикуването му на този език заедно с превод на претенциите на останалите два официални езика на ЕПВ, патентът на Общността би придобил валидност в целия ЕС. През 2002 г. Европейският парламент прие в тази връзка законодателна резолюция[4]. През 2003 г. въз основа на общ политически подход[5] Съветът започна обсъждане на различно решение, изискващо превод на патентните претенции на всички езици на ЕС. Не се постигна обаче окончателно споразумение по него, тъй като този подход бе отхвърлен от ползвателите на патентната система като прекалено скъп и твърде сложен.
Дискусиите по предложението бяха възобновени в Съвета след приемането от Комисията на съобщението „Усъвършенстване на патентната система в Европа“ през април 2007 година[6]. В съобщението бе потвърден ангажиментът за създаване на единен патент на Общността. В него се предложи също така заедно с държавите-членки да се потърси подходящ подход за разпоредбите относно превода с оглед да се намалят разходите за превод, като и да се улесни разпространението на патентна информация на всички официални езици на ЕС.
През декември 2009 г. Съветът прие заключения за „Усъвършенстване на патентната система в Европа“[7] и общ подход по редложението за Регламент относно патента на ЕС[8]. Поради промяната на правното основание за създаването на патент на ЕС вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон, разпоредбите относно превода за патента на ЕС, включени първоначално в предложението на Комисията от 2000 г., сега трябва да станат предмет на отделно предложение. Настоящото предложение до голяма степен отразява системата за превод в първоначалното предложение на Комисията, но се основава и на напредъка, постигнат в Съвета след възобновяване на дискусиите през 2007 г.
В заключенията на Съвета се потвърждава необходимостта от регламент, обхващащ разпоредбите относно превода, който следва да влезе в сила заедно с Регламента относно патента на ЕС. В заключенията на Съвета се потвърждава също така, че за влизането в действие на патента на ЕС в необходимия размер може да се наложат изменения в ЕПК. Съветът постигна съгласие и по основните характеристики на обединения патентен съд, който представлява друг важен елемент за подобряване на патентната система в Европа. Заключенията не предрешават обаче очакваното становище на Съда на Европейския съюз относно съвместимостта на проекта на споразумение за създаване на единния патентен съд с договорите за ЕС.
Освен това в стратегията „Европа 2020“[9] Комисията, като част от водещата инициатива „Съюз за иновации“,  потвърждава своите ангажименти да работи за създаването на единен патент на ЕС и на специализиран патентен съд с цел да се подобрят рамковите условия за иновациите като двигател за бъдещ растеж. На 25—26 март 2010 г.
Европейският съвет постигна съгласие по основните елементи на тази стратегия[10].
Необходимостта предприятията и новаторите — особено МСП, да имат достъп до привлекателен и разходоефективен единен патентен режим беше изтъкната и в доклада на Марио Монти до председателя на Комисията[11]. В посочения доклад се препоръчва спешното създаване както на единния патент, така и на единния патентен съд, заявява се, че въпросният патент е показателен за сериозността на ангажимента за рестартиране на единния пазар, и се призовава Комисията да не намалява усилията си в тази област.
В планираното за есента на 2010 г. съобщение на Комисията „Рестартиране на единния пазар“ реформата на патентната система следва да бъде препотвърдена като един от приоритетите за това рестартиране. Поради това настоящото предложение, обхващащо разпоредбите относно превода на патента на ЕС, е важна стъпка към постигането на тази цел.
2. КОНСУЛТАЦИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
През януари 2006 г. Комисията започна широка консултация относно бъдещата патентна политика в Европа[12]. Бяха получени повече от 2500 отговора от разнообразни заинтересовани страни, включително предприятия от всички сектори на икономиката, промишлени сдружения, сдружения на МСП, специалисти по патентно дело, публични органи и академични институции. Отговорите ясно показаха разочарование от липсата на напредък по патента на Общността. По-специално силно бяха критикувани разпоредбите относно превода, предложени в общия политически подход на Съвета от 3 март 2003 година[13]. Почти всички заинтересовани страни отхвърлиха това решение като незадоволително поради големите разходи и практическите трудности за патентопритежателите, както и поради правната несигурност за всички ползватели на патентната система в резултат на правното действие, което би се придало на преводите.
Подкрепата за другите варианти варираше значително; някои заинтересовани страни поискаха режим единствено на английски език, докато други предпочетоха разнообразни многоезични разпоредби. Въпреки тази критика заинтересованите страни изразиха обаче продължаваща подкрепа за единен, достъпен по цена и конкурентен патент на Общността. Тези послания бяха потвърдени на публично изслушване на 12 юли 2006 г.
Обсъждането със заинтересованите страни продължи след приемането на съобщението през април 2007 г. На 16—17 октомври 2008 г. Комисията организира съвместно с френското председателство конференция относно правата върху индустриалната собственост[14]. Участниците повториха, че патентът на ЕС „следва да бъде разходоефективен, сигурен в правно отношение и опростен“, и изразиха широка подкрепа за нови инициативи за разработване на специализирана система за машинен превод на патентни документи с цел разпространение на патентната информация[15].
Разпоредбите относно превода за патента на ЕС бяха разгледани обстойно и в рамките на консултацията относно Small Business Act през 2008 г. Заинтересованите страни отново посочиха големите разходи за патентоване като основна пречка за патентната закрила в ЕС и поискаха създаването на единен патент на ЕС възможно най-скоро[16]. В своите становища по консултацията предприятията като цяло и особено представителите на МСП категорично поискаха съществено намаляване на разходите за патентоване (включително разходите за превод) за бъдещия патент на ЕС[17]. Въпросът за превода на патента на ЕС се повдига и в други по-нови документи с позицията на заинтересовани страни. Общо взето се приветства един нов подход въз основа на специализиран машинен превод, но се изтъква, че този машинен превод трябва да е без никакви правни последици и да се използва само с цел информиране.
3. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Настоящото предложение се придружава от оценка на въздействието, при която се сравнява икономическото въздействие за четири варианта:
1) патентна система на ЕС само на английски език;
2) разглеждане на заявлението за патент на ЕС, издаване и публикуване на съответния патент на един от трите официални езика на Европейското патентно ведомство, като претенциите се превеждат на двата други официални езика;
3) разглеждане на заявлението за патент на ЕС, издаване и публикуване на съответния патент както при вариант 2, но с превод на претенциите на четирите други най-разпространени официални езици на ЕС; и
4) разглеждане на заявлението за патент на ЕС, издаване и публикуване на съответния патент както при варианти 2 и 3, но с превод на претенциите на всички езици на ЕС.
Анализът, извършен при оценката на въздействието, показа, че вариант 2 е предпочитаният, тъй като при него се запазва езиковият режим на добре функциониращата система на ЕПВ и той предполага само минимални разходи за превод.
4. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
С Договора от Лисабон се въведе ново правно основание — член 118 от ДФЕС — за създаването на европейски права на интелектуална собственост, осигуряващи единна защита в целия Европейски съюз. Първата алинея на посочения член предоставя основанието за установяване на мерки за създаване на тези права в съответствие с обикновената законодателна процедура На основание посочения член патентът на ЕС ще бъде създаден с Регламент xx/xx относно патента на Европейския съюз. Както следва от Регламент xx/xx, патентът на Европейския съюз ще представлява европейски патент, издаван от ЕПВ.
Член 118, втора алинея предоставя основанието за установяване на езикови разпоредби, приложими към европейските права на интелектуална собственост, осигуряващи единна защита посредством регламенти, приети по специална законодателна процедура, като Съветът действа с единодушие след консултация с Европейския парламент.
Проблемите с големите разходи и сложността, произтичащи от сегашната разпокъсана система и по-специално от въведените от държавите-членки изисквания за превод, могат да бъдат решени единствено чрез единен патент, създаден на нивото на ЕС.
5. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА
В предложението се посочва необходимостта inter alia от разпоредби относно изпълнението на програмата на ЕПВ за автоматизиран машинен превод.
Предложението не оказва въздействие върху бюджета на ЕС.

6. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
6.1. Коментари по членовете
Член 1 — Предмет
Този член определя предмета на настоящия регламент.
Член 2 — Определения
Този член съдържа определения на основните термини, използвани в настоящия регламент.
Член 3 — Публикуване на патент на ЕС
Този член предвижда, че не се изискват допълнителни преводи, след като веднъж се публикува патент на ЕС в съответствие с член 14, параграф 6 от ЕПК. Член 14, параграф 6 от ЕПК постановява, че описанията на европейски патенти се публикуват на езика на съответното производство (един от трите официални езика на ЕПВ, на който е подадено заявлението за патента — английски, френски или немски) и включват превод на претенциите на двата други официални езика на ЕПВ. Това минимално изискване, установено в ЕПК, ще се прилага и към патенти на ЕС, но без да се изискват допълнителни преводи след издаването на патента на ЕС. В този член се посочва също така, че в съответствие с ЕПК описанието на патента на ЕС на езика на съответното производство ще се счита за автентичния текст.
Това изискване съвпада с първоначалното предложение на Комисията през август 2000 г. за Регламент относно патент на Общността и се основава на съществуващата система на официални езици в ЕВП и използването на езици от мнозинството заявители[18] Това решение вероятно ще има положителен ефект за всички ползватели на патентната система в Европа чрез постигане на значително намаление на разходите за превод.
Член 4 — Превод в случай на спор
Този член предвижда, че в случай на правен спор патентопритежателят предоставя по искане и избор на предполагаемия нарушител пълен превод на патента на ЕС на официален език на държавата-членка, в която или е извършено предполагаемото
нарушение или е местожителството на предполагаемия нарушител.
Патентопритежателят трябва също така да предостави на компетентния съд в Европейския съюз по негово искане пълен превод на патента на ЕС на езика на съответното производство. Разходите за тези преводи се поемат от патентопритежателя.
Член 5 — Доклад за прилагането на настоящия регламент
Този член предвижда оценяване, включително доклад за прилагането на регламента. Не по-късно от пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент Комисията представя на Съвета доклад за действието на разпоредбите относно превода
за патента на ЕС и, при необходимост, прави предложения за изменение на настоящия регламент.
Член 6 — Влизане в сила
Този член предвижда, че настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, но се прилага от датата на влизането в сила на Регламента относно патента на Европейския съюз. Тъй като съществените правни разпоредби, приложими за патента на ЕС като европейско право на интелектуална собственост, се предвижда да бъдат уредени с Регламента относно патента на ЕС, а приложимите за въпросния патент разпоредби относно превода — с настоящото предложение, би трябвало двата законодателни инструмента да се прилагат съвместно.
6.2. Съпътстващи мерки, подлежащи на въвеждане заедно със създаването на патента на ЕС
Преводи за предоставянето на патентна информация
Необходимо е съответно споразумение между Европейския съюз и ЕПВ за предоставяне на машинни преводи на патентните заявления и патентните описания на всички официални езици на Европейския съюз без допълнителни разходи за заявителите. Тези преводи следва да се предоставят при поискване, онлайн и безплатно при публикуването на заявлението за патента. Те биха се предоставяли с цел
разпространение на патентна информация, без да имат правни последици. Това ще се пояснява на ползвателите чрез подходяща забележка за отказ от отговорност. За разлика от сегашната практика преводите да се предоставят няколко месеца след издаването на патента, когато те са по-малко необходими и рядко се прибягва към тях, по-ранното им предоставяне би могло значително да увеличи разпространението на патентната информация — особено сред отделните изобретатели, изследователи и иновативни МСП. С програмата за машинен превод ще се цели предоставянето на висококачествени преводи въз основа на технически стандарти, включително електронни речници, обвързани с международната патентна класификационна система.
ЕПВ вече е разработило система за висококачествен машинен превод за ограничен брой езици. Комисията също така подкрепя проект за машинен превод на патенти (Patent Language Translations Online — PLuTO)[19], който включва разработването през следващите пет години на съответен софтуер въз основа на патентна документация на всички официални езици на държавите-членки на ЕС. Създаването на патент на ЕС би наложило ускоряване на разработването и на пускането в действие на такава програма, обхващаща всички езици на ЕС. Правилата за прилагане на системата за машинен превод би трябвало да се определят от специалния комитет към Административния съвет на Европейската патентна организация, съставен от представители на ЕС и на всички държави-членки.
Възстановяване на разходи
Съгласно член 14, параграф 2 от ЕПК европейски патент може да бъде заявен на всякакъв език. Когато езикът на заявлението не съвпада с официален език на ЕПВ, в определен срок трябва да се предостави превод на заявлението на един от официалните езици на ЕПВ, така че ЕПВ да може да разгледа заявлението. Съгласно сегашния Правилник за прилагане на ЕПК[20] заявителите, чието заявление не съвпада с официален език на ЕПВ, имат право на частично възстановяване на разходите за превод на различни етапи на производството на ЕПВ посредством намаляване на таксите. Това положение би важало и за патенти на ЕС. По отношение на установени в държавите- членки на ЕС заявители за патент на ЕС трябва обаче да се вземат необходимите мерки не само за частично, а за пълно възстановяване на разходите за превод до фиксирана максимална стойност. Разходите за това допълнително възстановяване биха се финансирали от събираните от ЕПВ такси за патенти на ЕС. Тези мерки би трябвало да се определят от специалния комитет към Административния съвет на Европейската патентна организация, съставен от представители на ЕС и на всички държави-членки.

Предложение за
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) НА СЪВЕТА
относно разпоредбите за превод за патента на Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално
член 118, втора алинея от него,
като взе предвид предложението на Европейската комисия,
след като предаде проекта на законодателния акт на националните парламенти,
като взе предвид становището на Европейския парламент[21],
като действа в съответствие със специална законодателна процедура, като има предвид, че:
(1) Патентът на Европейския съюз (наричан по-долу „патент на ЕС“) бе създаден по силата на Регламент xx/xx относно патента на Европейския съюз[22]. В съответствие с член 118, първа алинея от Договора регламентът предвижда единна патентна защита в целия Европейски съюз и въвеждане на централизирани режими за издаване на разрешения, координация и контрол на равнището на Съюза.
(2) Разпоредби относно превода на патента на ЕС, които са разходоефективни, опростени и гарантират правна сигурност, следва да стимулират нововъведенията, да са от полза особено за малки и средни предприятия (МСП) и да допълват Съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Мисли първо за малките!“ — „Small Business Act“ за Европа[23]. С тези разпоредби относно превода достъпът до патента на ЕС и до патентната система като цяло следва да стане по-лесен, по-евтин и по-малко рискован.
(3) Тъй като Европейското патентно ведомство (наричано по-долу „ЕПВ“) е отговорно за издаване на европейски патенти, включително патенти на ЕС,
разпоредбите относно превода за патента на ЕС следва да се основават на сегашната процедура, прилагана от ЕПВ. Тези разпоредби следва да целят постигане на необходимия баланс между интересите на икономическите оператори и обществения интерес по отношение на разходите по процедурата и наличието на техническа информация.
(4) В случай на спор относно патент на ЕС легитимно изискване е патентопритежателят да предостави пълен превод на патента на ЕС на официален език на държавата-членка, в която или е извършено предполагаемото нарушение или е местожителството на редполагаемия нарушител. Патентопритежателят трябва също така да предостави пълен превод на патента на ЕС на езика на производството в компетентния съд в Европейския съюз по искане на въпросния съд. Тези преводи следва да се предоставят за сметка на патентопритежателя.
(5) За улесняване на достъпа особено на МСП до патента на ЕС заявители, чийто език не съвпада с един от официалните езици на ЕПВ, следва да могат да подават своите заявления на който и да е друг официален език на Европейския съюз. Като допълнителна мярка за заявители, получаващи патенти на ЕС и чието местожителство или основно място на стопанска дейност е в държава-членка,
чийто официален език не съвпада с един от официалните езици на ЕПВ, от датата на прилагане на настоящия регламент следва да бъде въведена система за допълнително възстановяване на разходите, свързани с превода от този език на езика на производството в ЕПВ, извън вече въведената система за европейските патенти.
(6) С цел да се спомогне за наличието на патентна информация и за разпространението на технологични знания, от датата на прилагане на настоящия регламент следва да се въведе система за машинен превод на описанията на патенти на ЕС на всички официални езици на ЕС. Този машинен превод следва да служи само за информация и да няма никакви правни последици.
(7) Тъй като съществените разпоредби, приложими за патента на ЕС като право на интелектуална собственост, са уредени с Регламент xx/xx относно патента на ЕС и се допълват от разпоредбите относно превода, предвидени в настоящия
регламент, настоящият регламент следва да се прилага от датата на влизане в сила на Регламент xx/xx.
(8) В съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора за Европейския съюз, целта на действието, което трябва да се предприеме, а именно създаването на единен и опростен режим за превод на патента на ЕС, може да бъде постигната само на европейско равнище. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не
надхвърля необходимото за постигането на тази цел.
(9) Настоящият регламент не засяга правилата относно езиковия режим на институциите на Съюза, установени съгласно член 342 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и Регламент 1/1958 на Съвета за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1 Предмет
Настоящият регламент въвежда разпоредби относно превода, приложими към патент на
Европейския съюз.
Член 2 Определения
За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
а) „патент на Европейския съюз“, наричан по-долу „патент на ЕС“ означава патент, определен в Регламент xx/xx относно патента на Европейския съюз;
б) „патент на ЕС“ включва описанието, претенциите и евентуалните чертежи.
Член 3 Публикуване на патент на ЕС
1. След публикуване на патент на ЕС в съответствие с член 14, параграф 6 от изменената Конвенция за издаване на европейски патенти от 5 октомври 1973 г. (наричана по-долу „ЕПК“), не се изискват допълнителни преводи.
2. Текстът на патента на ЕС на официалния език на Европейското патентно ведомство, посочен като език на производството в член 14, параграф 3 от ЕПК, се счита за автентичния текст.
Член 4 Превод в случай на спор
1. В случай на спор относно патент на ЕС патентопритежателят предоставя по искане и по избор на предполагаем нарушител пълен превод на патента на официален език на държавата-членка, в която или е извършено предполагаемото нарушение или е местожителството на предполагаемия нарушител.
2. В случай на спор относно патент на ЕС патентопритежателят предоставя по искане на компетентния съд в Европейския съюз в хода на правното производство пълен превод на патента на езика на производството в съда.
3. Разходите за превода, посочен в параграфи 1 и 2, се поемат от патентопритежателя.
Член 5 Доклад за прилагането на настоящия регламент
Не по-късно от пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент Комисията представя на Съвета доклад за действието на разпоредбите относно превода за патента на ЕС и, при необходимост, прави предложения за изменение на настоящия
регламент.
Член 6 Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Той се прилага от [дата на влизането в сила на Регламент xx/xx относно патента на Европейския съюз].
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договорите.
Съставен в Брюксел,
За Съвета
Председател


1 Споразумение за прилагането на член 65 от ЕПК, OJ EPO, 2001, 550.
2 Bruno van Pottlesberghe de la Potterie and Didier François, the Cost factor in Patent Systems, Université Libre de Bruxelles Working Paper WP-CEB 06-002, Brussels 2006, вж. стр. 17 и последващи
3 Предложение за Регламент на Съвета относно патент на Общността – COM(2000) 412.
4 Законодателна резолюция на Европейския парламент по предложението за Регламент на Съвета относно патент на Общността – COM(2000) 412 – C5-0461/2000 – 2000/0177(CNS) (ОВ C 127E, 29.5.2003 г., стр. 519–526).
5 Документ на Съвета 7159/03.
6 Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета — COM(2007) 165.
7 Документ на Съвета 17229/09.
8 Документ на Съвета 16113/09/ добавка 1.
9 Европа 2020 „Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ – COM(2010) 2020.
10 Заключения на Европейския съвет, 25—26 март 2010 г., док. EUCO 7/10.
11 „Нова стратегия за единния пазар — в служба на европейската икономика и европейското
общество“ — Доклад до председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу от Марио
Монти, 9 май 2010 г.
12 Документът за консултацията, отговорите на заинтересованите страни и доклад за
предварителните констатации от консултацията са на разположение в интернет на адрес http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/consultation_en.htm.
13 Документ 6874/03 на Съвета, 2490-то заседание на Съвета — Конкурентоспособност (вътрешен
пазар, промишленост и научни изследвания), Брюксел ,3 март 2003 г.
14 Документите и заключенията на конференцията са на разположение на: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/rights/index_en.htm.
15 Вж. документ № 6985/08 на Съвета от 28 февруари 2008 г. и документ № 8928/08 на Съвета от 28
април 2008 г.
16 „Small Business Act“ за Европа — доклад за резултатите от откритата консултация, 22 април
2008 г., наличен на www.ec.europa.eu/enterprise/newsroom.
17 UEAPME Expectations on the Proposal for a European Small Business Act („Очакванията на UEAPME по отношение на предложението за Европейски законодателен акт за малките предприятия“), 14 декември 2007 г., наличен на www.ueapme.com. Отговор на консултацията относно „Small Business Act“ за Европа, 2 април 2008 г., наличен на http://www.eurochambres.eu.
18 Понастоящем 88,9 % от заявителите на европейски патенти подават своето патентно заявление
на английски, френски или немски. Заявителите от Европа използват тези езици за подаване на своето заявление в 93 % от случаите.
19 За информация вж. http://cordis.europa.eu/home_en.html.
20 Член 14, параграф 4 от ЕПК; правило 6, параграф 1 от Правилника за прилагане.
21 ОВ С, г., стр. .
22 ОВ С, г., стр. .
23 COM(2008) 394.

Може да харесате още...