ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ

европейски патентВ своята цялост в днешно време патентната защита в рамките на Европейския съюз (ЕС) може да бъде получена от два основни източника – чрез националните патентни ведомства, намиращи се в държавите-членки на ЕС, или директно от Европейското патентно ведомство (ЕPO) спрямо разпоредбите от Европейската патентна конвенция (ЕPC). Поради фактът, че при издаване на европейски патент от ЕPО, той трябва да бъде валидиран във всяка отделна държава-членка на ЕС, за която се изисква защита, при което много често се изисква допълнително предоставянето на превод на патента на официалния език на дадената страна, цялостната патентна система на ЕС е често възприемана за изключително скъпоструваща и ненужно сложна.[1] Поради тази причина eвропейските институции разработиха идеята за създаване на единен европейски патент, който след издаване, да бъде еднакво валиден в страните от Европейския съюз, да бъде превеждан само на три езика (английски, френски, немски) и да бъде подвластен на юрисдикцията на специално създаден съдебен орган. Важно е да се отбележи, че единният европейски патент, или т.н. патент на Общността, се различава от европейския патент, тъй като веднъж издаден, европейския патент придобива по-скоро териториална валидност в една от 38 страни, които са подписали ЕPC.
В своята същност създаването на единна патентна защита в ЕС не е новопоявило се явление. Напротив, за пръв път Европейската комисия предлага Регламент на Съвета относно съдаването на патент на Общността през август 2000 г.[2] През 2002 г., Европейският парламент приема Законодателна резолюция[3] по горецитираното Предложение за регламент. Въпреки че през 2003 г. Съветът приема общ подход с политическа насоченост[4], окончателно споразумение по този въпрос не е постигнато. След години на затишие, през април 2007 г. дискусиите по темата биват възобновени след приемане на Комуникацията от Европейската комисия към Европейския парламент  и Съвета[5], в която се споменава ангажиментът за създаване на единен европейски патент.  През декември 2009 г. Съветът издава своите Заключения относно усъвършенстването на патентната система в ЕС[6], както и общи насоки, касаещи предложението за Регламент относно патент на Общността[7].
Въпреки положените усилия за учредяване на единен европейски патент, с влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. се създават и някои спънки за практическото приложение на тази идея, тъй като Договорът съдържа по-конкретизирани правни основания в областта на правата върху интелектуалната собственост в ЕС. Това е така, тъй като въз основа на чл. 118 (1) от Договора за функционирането на европейския съюз, Европейският парламент и Съветът, които са институциите, действащи в съответствие с обикновенната законодателна процедура, трябва да постигнат съгласие върху изготвянето на мерки относно създаването на права върху интелектуалната собственост в ЕС. В допълнение на това чл. 118 (2) посочва конкретно правно основание върху езиковите разпоредби на тези права, които трябва да бъдат установени от Съвета след консултация с Европейския парламент. В този ред на мисли следва, че разпоредбите, касаещи превода на патенти от единната патентна система, трябва да бъдат регламентирани в индивидуални регламенти.
Взимайки предвид тези особености на Договора от Лисабон, Европейската комисия прие Предложение за регламент на Съвета, касаещо разпоредбите за превод на патента на Европейския съюз[8] на среща в края на месец юни 2010 г. На специално заседание на Съвета по конкурентноспособност[9] в началото на месец декември същата година, става ясно, че не може да бъде постигнато единодушно решение относно разпоредбите за превод на патенти на Общността, тъй като Италия и Испания са страните, изразяващи несъгласие с факта, че техните национални езици не са включени към официалните езици за превод. Поради стагнацията на преговорите, Европейската комисия формулира конкретно Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета[10] от 11.1.2011 г. Спрямо    чл. 1 от Предложението за Регламент и с Решение 2011/167/ЕС на Съвета, държавите-членки на ЕС, имат правото да осъществяват засилено сътрудничество относно създаването на единнa патентна защита. В чл. 3 (2) от Предложението е посочено, че единният европейски патент притежава единен характер и като такъв, предопределя еднаква защита и действие във всички държави-членки на ЕС. Действието на единния европейски патент е предопределено в Глава II на Предложението, където са изброени правото на забрана на прякото и непряко използване на изобретението (респективно чл. 6 и чл. 7), както и са посочени ограничения на действието на европейски патенти с единно действие (чл. 8). Специален раздел е предопределен и за европейския патент с единно действие като обект на собственост (Глава III).
На проведената среща на високо равнище на 29 юни 2012 г., Европейският съвет даде зелена светлина за бъдещето на единната европейска патентна система. В следствие на това се очакваше, че Европейския парламент ще гласува положително за приемането на Предложението на своята пленарна сесия в периода на 2-5 юли 2012 г.[11] В последния възможен момент обаче, Съветът изрази желание три от основните разпоредби в Предложението да бъдат премахнати. В резултат на така развилите се събития, Европейският парламент отложи взимането на решение по въпроса за единната европейска патентна система на по-късен етап.


[1] Стр. 2 http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/20110413-proposal-enhanced-cooperation_en.pdf

[2] COM (2000) 412 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0412:FIN:EN:PDF.

[3]COM (2000) 412-C5-0461/2000- 2000/0177(CNS)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002AP0163:EN:NOT.

[4 7159/03 на Съвета на ЕС http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/03/st07/st07159.en03.pdf.

[5]COM (2007)165 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0165:FIN:en:PDF.

[6]17229/09 на Съвета на ЕС http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/09/st17/st17229.bg09.pdf.

[7] 16113/09 на Съвета на ЕС http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/09/st16/st16113.bg09.pdf.

[8]COM (2010) 350 http://www.europeanlawmonitor.org/eu-regulations-2010/com-2010-350-proposal-for-a-council-regulation-eu-on-the-translation-arrangements-for-the-european-union-patent.html.

[9]17668/10 на Съвета на ЕС http://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXIV/EU/04/34/EU_43481/imfname_10008246.pdf.

[10]2011/0093(COD) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?id=590965.

[11] http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/eu-unitary-patent-%E2%80%93-a-historical-breakthrough?lang=en.

Може да харесате още...