ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪД – нарушават ли се правата върху базите с данни чрез използване на мета търсачки (meta search engine)

На 19 декември 2013 година ЕС постанови решение по зададени му преюдициални въпроси относно приложението на Директива 96/9/ЕО  за правна закрила на базите данни и в частност – правна закрила на базите данни според член 7, параграфи 1 и 5 и нарушават ли се права върху база с данни чрез използване на специализирана метатърсачка (дело C‑202/12).

Съгласно член 7, параграфи 1 и 5 от Директивата:

„1. Държавите членки предвиждат право на производителя на база данни, която показва, че е налице количествено или качествено съществена инвестиция за придобиването, проверката или оформлението на съдържанието, да не допуска извличане и/или повторно използване на цялата или на съществена част, в количествено или качествено отношение, от съдържанието на тази база данни.

2. За целите на настоящата глава:

a)      „извличане“ означава постоянното или временното пренасяне на цялата или на съществена част от съдържанията на база данни върху друг носител по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма;

б)      „повторно използване“ означава каквато и да е форма на публично представяне на цялата или на съществена част от съдържанието на база данни чрез разпространение на копия, даване под наем, чрез on line или други форми на предаване. Първата продажба на копие от базата данни в Общността от носителя на правото или с негово съгласие изчерпва правото на контрол върху препродажбата на това копие в Общността.

Публичното заемане не се счита за извличане или повторно използване.

5. Нееднократното и системното извличане и/или повторно използване на несъществените части от съдържанията на бази данни, изискващи действия, които противоречат на нормалното използване на тази база данни или които неоснователно увреждат законните интереси на производителя на базата данни, не са разрешени“.

Преюдициалните въпроси, на които отговаря ЕС в решението си са:

„1)      Следва ли член 7, параграф 1 от Директива[…] [96/9] да се тълкува в смисъл, че е налице повторно използване (предоставяне) от трето лице на цялата или на съществена в качествено или количествено отношение част от съдържанието на предлагана в уебсайт (онлайн) база данни, ако това трето лице дава възможност на потребителите да правят търсения „в реално време“ в цялата или в съществена част от съдържанието на база данни чрез специална метатърсачка, като заявката за търсене на потребителите се изпълнява „в преведен вид“ в търсачката на уебсайта, в който се предлага базата данни?

2)      При отрицателен отговор: различно ли е положението, ако след получаването на резултатите от заявката за търсене това трето лице изпраща на всеки потребител много малка част от съдържанието на базата данни или му я показва на своя собствен уебсайт, като използва неговия формат?

3)      Различен ли е отговорът на първия и на втория въпрос, ако това трето лице осъществява непрекъснато споменатите действия и ако чрез своята търсачка изпълнява ежедневно общо 100 000 заявки за търсене на потребители „в преведен вид“, и ако предоставя по описания по-горе начин получените от тези търсения резултати на различни потребители?

4)      Следва ли член 7, параграф 5 от Директива[…] [96/9] да се тълкува в смисъл, че е недопустимо нееднократното и системно повторно използване на несъществени части от съдържанието на базата данни, изискващо действия, които противоречат на нормалното използване на тази база или които неоснователно увреждат законните интереси на производителя на базата, или в тази връзка е достатъчно нееднократното или системното повторно използване?

5)      В случай че се изисква нееднократното и системно повторно използване:

a)      Какво е значението на думата „системно”?

б)      Налице ли е системно повторно използване, когато то се извършва по електронен път?

в)      От значение ли е обстоятелството, че при това се използва специална метатърсачка по описания по-горе начин?

6)      Следва ли член 7, параграф 5 от Директива[…] [96/9] да се разбира в смисъл, че предвидената в него забрана не се прилага, когато в отговор на всяка заявка за търсене трето лице непрекъснато предоставя на отделни потребители на своята метатърсачка само несъществена част от съдържанието на базата данни?

7)      При утвърдителен отговор: важи ли това и когато кумулативният ефект от непрекъснатото повторно използване на тези несъществени части води до положение, при което на тези отделни потребители, взети заедно, се предоставя съществена част от съдържанието на базата данни?

8)      Следва ли член 7, параграф 5 от Директива[…] [96/9] да се тълкува в смисъл, че в случай на действия, за които не е било дадено разрешение и които водят до положение, при което поради кумулативния ефект от повторното използване на потребителите се предоставя цялата или съществена част от съдържанието на защитена база данни, предвидените в [тази разпоредба] изисквания са изпълнени, или освен това трябва да се посочи и докаже, че тези действия противоречат на нормалното използване на базата данни или неоснователно увреждат законните интереси на производителя на базата данни?

9)      Следва ли да се приеме, че извършването на горепосочените действия засяга сериозно инвестицията на лицето, създало базата данни?“.

Главното производство, по което се стига да преюдициалното запитване е инициирано от Wegener ICT Media BV и Wegener Mediaventions BV (Wegener), които предявяват иск за нарушение срещу – Innoweb BV ( Innoweb).

Wegener ICT Media BV и Wegener Mediaventions BV поддържат интернет сайт www.autotrack.nl (наричан по-нататък „AutoTrack“). Посредством сайта Wegener предоставя достъп до онлайн каталог с обяви за продажба на коли. Този каталог съдържа списък с 190 000 до 200 000 коли, който се обновява ежедневно. Около 40 000 от тези обяви се съдържат само в сайта AutoTrack. Останалите обяви могат да се намерят и в други сайтове с обяви. С помощта на търсачката на сайта AutoTrack интернет потребителят може да извършва целенасочено търсене за дадена кола въз основа на различни критерии.

Innoweb поддържат интернет сайт www.gaspedaal.nl (наричан по-нататък „GasPedaal“), в който се предлага специална метатърсачка за продажбата на коли. „Метатърсачките“ използват търсачките на други уебсайтове, като препращат заявките за търсене на своите потребителите към тези други търсачки, по което се различават от общите търсачки, като например Google. Наименованието „специална“ означава, че метатърсачката е специализирана с оглед на предназначението си да предоставя възможност за търсене по една или няколко определени теми. GasPedaal представлява такава специална метатърсачка за извършване на търсене в обявите за продажба на коли, доколкото с една-единствена заявка за търсене, подадена в GasPedaal, интернет потребителят може едновременно да търси в няколко каталога с обяви за продажба на коли, съдържащи се на сайтовете на трети лица, сред които се намира AutoTrack.

Намерените в AutoTrack резултати — т.е. колите, отговарящи на избраните от крайния потребител критерии — които също така се съдържат сред получените в други сайтове резултати, се обединяват в един запис с линкове към всичките източници, в които е била намерена тази кола. След това се създава уебсайт със списъка от така получените и обединени резултати, който представя съществената информация относно всяка кола, и по-специално годината на производство, цената, километража и нейна миниатюрна снимка. Този уебсайт се съхранява около 30 минути на сървъра на GasPedaal и се изпраща на потребителя или му се представя на уебсайта на GasPedaal, като се използва форматът на последния сайт.

GasPedaal изпълнява на ден около 100 000 заявки за търсене в AutoTrack. По този начин обект на търсене са ежедневно около 80 % от съдържащите се в каталога на AutoTrack различни комбинации от марки или модели. При всяко търсене обаче GasPedaal показва единствено много малка част от съдържанието на този каталог. Съдържанието на тези данни се определя от потребителя при всяка заявка за търсене въз основата на критерии, въведени от него в GasPedaal.

Поради изложените по-горе обстоятелства Wegner счита, че  Innoweb нарушава техните sui generis права върхутяхната база с данни. В искът си те претендират съдът да се разпореди за преустановяване на нарушението. Искът е уважен по същество в първоинстанционното производство.

Innoweb обжалва това решение пред Апелативния съд в Хага (Gerechtshof te ‘s‑Gravenhage). Апелативният съд спира делото и отправя, посочените по-горе въпроси към ЕС като преюдициално запитване.

След разглеждане на делото ЕС формулира следните отговори:

Член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни трябва да се тълкува в смисъл, че оператор, който предоставя онлайн в интернет специална метатърсачка като разглежданата в главното производство, извършва повторно използване на цялата или на съществена част от съдържанието на защитена съгласно член 7 база данни, когато тази специална метатърсачка:

–        предоставя на крайния потребител формуляр за търсене, който по същество има същите функционални характеристики като формуляра на базата данни,

–        превежда „в реално време“ заявките на крайните потребители в търсачката, с която разполага базата данни, така че обект на изследване са всичките данни на тази база, и

–        представя на крайния потребител намерените резултати, използвайки формàта на своя уебсайт, като обединява повторенията в един-единствен запис, но по ред, който се основава на критерии, съпоставими с критериите, използвани от търсачката на съответната база данни за представяне на резултатите.“

Решението като цяло е позитивно за притежателите на права върху бази с данни, като ще има за резултат преструктуриране на функционалността на редица мета търсачки, които ще трябва да се съобразят с него,за да избегнат нарушението на права.

Автор: адв. Аглика Иванова,

Партньор в консултантска агенция IP Consulting – www.ipconsulting.eu

Координатор на сайта за авторско право www.copyrights.bg

През последните десет години адв. Иванова специализира Интелектуална собственост в България и чужбина и има богат опит в сферата на правоприлагането.

За контакт: office@ipconsulting.eu

Може да харесате още...