BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH&CO.KG, F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, ASTRAZENECA AB със сертификат за допълнителна закрила

допълнителна закрилаВ Патентно Ведомство е постъпила заявка от фармацевтичната компания  BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH&CO.KG за удължаване срока на действие на сертификат за допълнителна закрила върху

НОВИ ЕСТЕРИ НА ТИЕНИЛКАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ С АМИНОАЛКОХОЛИ, ТЕХНИ КВАТЕРНЕРНИ ПРОДУКТИ, ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ СЪЕДИНЕНИЯ

Основният патент, въз основа, на който е издаден сертификата за допълнителна закрила е: Тиотропиев бромид монохидрат/Tiotropiumbromide monohydrate  (Int.Cl. C07D  451/10 (2006.01))

 Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин 10/2013

 

Патентно Ведомство издаде сертификат за допълнителна закрила върху

ГОТОВА ФОРМА НА 3-[(2-{[4-(ХЕКСИЛО-КСИКАРБОНИЛАМИНО-ИМИНО-МЕТИЛ)- ФЕНИЛАМИНО]-МЕТИЛ}-1H-БЕНЗАМИДАЗОЛ-5-КАРБОНИЛ)-ПИРИНИД-2-ИЛ-АМИНО]-ПРОПИНОВОКИСЕЛ-ЕТИЛЕСТЕР И НЕГОВИТЕ СОЛИ ЗА ОРАЛНО ПРИЕМАНЕ
на фармацевтична компания  BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH.

Основният патент, въз основа, на който е издаден сертификата за допълнителна закрила е: Лекарствен продукт – Дабагатран етексилат мезилат/Dagabatran etexilate mesylate (Int.Cl. C07D  401/12 (2012.01))

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин 7/2013

 

допълнителна закрила Roche-logoВ Патентно Ведомство е постъпила заявка от фармацевтичната компания  F. HOFFMANN-LA ROCHE AG за сертификат за допълнителна закрила върху

ЛЕЧЕНИЕ НА РАК С РЕКОМБИНАНТНО ХУМАНИЗИРАНО МОНОКЛОНАЛНО АНТИ-ERBB2 АНТИТЯЛО 2C4 (RHUMAB 2C4)

Основният патент, въз основа на който е заявен сертификата за допълнителна закрила е лекарствен продукт: Пертузумаб/ Pertuzumab (Int.Cl. A61K 39/395(2006.01))

 

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин 10/2013

AstraZeneca_LOGOВ Патентно Ведомство е постъпила заявка от фармацевтичната компания ASTRAZENECA AB за сертификат за допълнителна закрила върху

КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА СЪЕДИНЕНИЕТО ТРИАЗОЛО(4,5-D)ПИРИМИДИН

Основният патент, въз основа, на който е заявен сертификата за допълнителна закрила е лекарствен продукт: Тикагрелор/Ticagrelor (Int.Cl. C07D 487/04 (2006.01))

 

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин 10/2013

Може да харесате още...