Детската безопасност

Детската безопасност – споделена отговорност и грижа, detska_bezopasnostКомисия за защита на потребителите като официален партньор на Държавната агенция за закрила на детето обявява старта на Национална кампания 2014 г. на тема:

„ Детската безопасност – споделена отговорност и грижа ”

Националната кампания е инициатива на Държавната агенция за закрила на детето и е посветена на правата на детето и осигуряване на безопасна среда за живот и развитие на децата в Република България. Кампанията се организира в партньорство с държавните институции, органи по закрила на детето, граждански организации, и с активното съдействие и участие на общините. Мотото на кампанията е „ДА ПРЕДПАЗИМ ЖИВОТ! ДА ПРОМЕНИМ МИСЛЕНЕТО!
Целите на кампанията са:
Да повлияе на национално ниво за повишаване на обществената ангажираност по отношение на намаляване степента на наранявания на децата при пътни инциденти и битов травматизъм и превенция на рисковете.
Да помогне за предотвратяване на детските наранявания чрез повишаване на информираността, знанията и уменията за справяне с проблема.
Да подкрепи разработването и наблюдението на планове за действия на местно и национално ниво, ограничаващи нараняванията при децата.
Да ускори приемането, прилагането и изпълнението на програми за безопасността на децата, основани на доказани добри практики на европейско и национално равнище.
В рамките на кампанията и във връзка с предстоящия й старт 23.04.2014 г. са предвидени следните мероприятия:

Национален конкурс за детска рисунка и фотография/ фотоколаж на тема „ПОБЕДИ ОПАСНОСТТА!” Целта на конкурса е като провокира интереса да предотврати и да намали случаите на инциденти и битов травматизъм при децата на възраст от 5 до 18 години, като самите деца идентифицират и осъзнаят възможните опасности и начините да ги избегнат.Чрез конкурса ще се насочи вниманието на родителите и обществото към темата за детската безопасност;

Национален конкурс за реализирани през 2014г. инициативи, програми и проекти по превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на децата на тема: „В ПОДКРЕПА НА ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ”. Целта на конкурса е да акцентира върху инцидентите и битовия травматизъм при децата, насочвайки общественото внимание към темата за детската безопасност и да насърчи реализирането на инициативи, програми и проекти за превенция на рисковете от злопулуки и наранявания на деца, развивайки социални и емоционални умения и мислене, както при децата, така и при всички възрастни около тях.

Провеждане на работни срещи на тема: „В ПОДКРЕПА НА ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ” с цел популяризиране на кампанията и насърчаване на инициативи и програми за превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца, както и необходимостта от предприемане на действия за отстраняване на опасносттите в бита и жизнената среда на децата.
На форумите ще участват представители на областните и общински администрации, регионални инспекторати по образование, териториални структури на МВР, МЗ, ДАЗД, граждански организации, медии и др.

Включване на темата „Осигуряване правото на живот и развитие на детето в сигурна и безопасна среда”, като нова стратегическа цел в Националната програма за закрила на детето за 2014 г. Извеждане на приоритетни области и изготвяне на годишен план с конкретни мерки и дейности, които ще бъдат предприети от страна на отговорните институции.

Детската безопасност е споделена отговорност и грижа на институциите, отговорни за потребителската защита в РБългария. Защитата на децата като най-рискова група потребители е приоритетна и за Комисията за защита на потребителите като специализиран контролен орган, упражняващ общия надзор и контрол върху вътрешния пазар на стоки и услуги в т. ч. и по спазване на изискванията за обща безопасност.

Сред най-важните цели на потребителската защита е да бъде предпазено детето като потребител от възможно увреждане на здравето и живота при употребата на придобитите стоки и предложените услуги. На пазара могат да бъдат предлагани единствено безопасни стоки и услуги.
Родителите трябва да пазаруват „без страх”, затова всеки трябва да има достатъчно ясна и обективна информация за пазара.

В България има изградена бариера срещу опасните стоки. От 2005 година България участва в Европейската система за бърз обмен на информация за наличие на пазара на опасни за потребителите стоки RAPEX. Дейността на КЗП като контактна точка за Република България по система RAPEX е една от бариерите срещу опасните стоки на Българския пазар и особено стоките предназначени за деца.

Чрез своя Интернет сайт www.kzp.bg КЗП поддържа Регистър на стоките и услугите, представляващи риск за здравето и безопасността на потребителите. Същият съдържа информация за откритите на българския пазар от контролните органи доказано опасни стоки и услуги. Чрез регистъра се предоставя информация за вида на стоката, описание /снимков материал/, страната на произход, рискът който съдържа стоката при ползване.

Създаден е и се поддържа и регистър „Мини RAPEX”. В него се съдържа информация за откритите на европейския пазар опасни стоки. Регистърът също е публикуван на интернет страницата на КЗП и е достъпен на български език. Информацията за разкритите опасни стоки в другите страни-членки на ЕС има задачата да помогне на потребителя да направи по-лесно избора си и да го предпази от придобиването на опасни за живота и здравето му стоки.

Може да харесате още...