Делегиран Регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията

от 18 декември 2013 година
за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схеми за качество на селскостопанските продукти и храни (‘), и по-специално член 5, параграф 4, първа и втора алинея, член 12, параграф 7, първа алинея, член 16, параграф 2, член 19, параграф 2, първа алинея, член 23, параграф 4, първа алинея, член 25, параграф 3, член 49, параграф 7, първа алинея, член 51, параграф 6, първа алинея, член 53, параграф 3, първа алинея и член 54, параграф 2, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)           Регламент (ЕС) № 1151/2012 отмени и замени Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер (2) и Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (3). Регламент (ЕС) № 1151/2012 оправомощава Комисията да приема делегирани актове и актове за изпълнение. С цел да се осигури гладкото функциониране на схемите за качество на селскостопанските продукти и храни в новата правна рамка, някои правила следва да бъдат приети чрез използването на такива актове. Новите правила следва да заменят правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 509/2006 и (ЕО) № 510/2006, които бяха установени съответно в Регламент (ЕО) № 1898/2006 на Комисията от 14 декември 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закри­лата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (4) и Регламент (ЕО) № 1216/2007 на Комисията от 18 октомври 2007 г. за приемане на подробни правила за прилагането на Регла­мент (ЕО) № 509/2006 на Съвета относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер (5).

(2)           С цел да се вземе предвид специфичният характер, и по-специално физическите и материалните ограничения на производството на продукти от животински произход, чието наименование е регистрирано като защитено наимено­вание за произход, в продуктовата спецификация на такива продукти следва да се разрешават дерогации по отно­шение на набавянето на фуражи. Тези дерогации не трябва по никакъв начин да влияят върху връзката между геог­рафската среда и специфичното качество или характеристики на продукта, които се дължат основно или изключи­телно на тази среда.

(3)           С цел да се вземе предвид специфичният характер на някои продукти, в продуктовата спецификация на такива продукти следва да се разрешават ограничения по отношение на набавянето на суровини за защитени географски указания. Тези ограничения следва да бъдат обосновани в светлината на обективни критерии, които са в съответс­твие с общите принципи на схемата на защитените географски указания и които допълнително повишават съгласу­ваността на продуктите с целите на схемата.

(4)           С цел да се гарантира, че на потребителя се съобщава подходящата информация, следва да бъдат определени симво­лите на Съюза, предвидени за представяне на защитените наименования за произход, защитените географски указания и храните с традиционно специфичен характер.

(5)           С цел да се гарантира, че продуктовите спецификации на храни с традиционно специфичен характер предоставят само релевантна и кратка информация по темата и за да се избегнат прекомерно обемистите заявления за реги­страция или заявления за одобрение на изменение в продуктовата спецификация на дадена храна с традиционно специфичен характер, следва да бъде определено ограничение на обема на спецификациите.

о  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2) ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 1.

(3) ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(4) ОВ L 369, 23.12.2006 г., стр. 1.

(5) ОВ L 275, 19.10.2007 г., стр. 3.

(6)           С цел да се улесни процесът на подаване на заявления, следва да бъдат определени допълнителни правила за националните процедури за предявяване на възражения в случай на съвместни заявления, засягащи повече от една национална територия. Тъй като правото на възражение следва да бъде гарантирано на цялата територия на Съюза, следва да бъде предвидено задължение за провеждане на национални процедури за предявяване на възражения във всички държави членки, където има съвместни заявления.

(7)           За да са ясни стъпките в процедурата за предявяване на възражения, е необходимо да се определят точно проце­дурните задължения на заявителя, в случай че съответните консултации, проведени след подаване на мотивирано възражение, доведат до споразумение.

(8)           С цел да се улесни разглеждането на заявленията за изменение в спецификацията на даден продукт, следва да бъдат определени допълващи правила по отношение на проверката на заявленията за изменение, както и относно подава­нето и оценката на несъществените изменения. Поради спешния им характер временните изменения следва да бъдат изключени от стандартната процедура и не трябва да се подлагат на официално одобрение от страна на Комисията. На Комисията обаче следва да се предоставя пълна информация за съдържанието и обосновката на тези изменения.

(9)           С цел да се гарантира, че всички страни имат възможност да защитят своите права и законни интереси, следва да бъдат определени допълващи правила по отношение на процедурата по заличаване. Процедурата по заличаване следва да се приведе в съответствие със стандартната процедура за регистрация, предвидена в членове 49 — 52 от Регламент (ЕС) № 1151/2012. Следва също да се поясни, че държавите членки са сред юридическите лица, които могат да имат законен интерес при подаването на искане за заличаване съгласно член 54, параграф 1, първа алинея от посочения регламент.

(10)        С цел да се защитят законните интереси на засегнатите производители или заинтересовани страни, следва да продължава да бъде възможно единните документи относно защитените наименования за произход и защитените географски указания, регистрирани преди 31 март 2006 г. и за които не е бил публикуван единен документ, да се публикуват по искане на съответните държави членки.

(11)        Член 12, параграф 3 и член 23, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 предвиждат, че за продукти с произход от Съюза, които се предлагат на пазара под защитено наименование за произход, защитено географско указание или като храна с традиционно специфичен характер, символите на Съюза, свързани с тези продукти, трябва да бъдат включени в етикета и че съответните означения или съкращения могат да фигурират върху етикетите. В член 23, параграф 3, втора алинея се предвижда, че върху етикета на храни с традиционно специфичен характер, произведени извън Съюза, символът се поставя по желание. Тези разпоредби ще бъдат прило­жими едва от 4 януари 2016 г. Въпреки това в регламенти (ЕО) № 509/2006 и (ЕО) № 510/2006, които са отме­нени с Регламент (ЕС) № 1151/2012, се предвиждаше задължението да се поставя при етикетирането на продук­тите с произход от Съюза или символът, или пълното означение и беше предвидена възможност да се използва означението „храна с традиционно специфичен характер“ на етикета на храни с традиционно специфичен характер, произведени извън Съюза. В интерес на приемствеността между двата отменени регламента и Регламент (ЕС) № 1151/2012 задължението да се поставят при етикетирането на продуктите с произход от Съюза или символите на Съюза, или съответното означение, както и възможността да се използва означението „храна с традиционно специфичен характер“ на етикета на храни с традиционно специфичен характер, произведени извън Съюза, следва да се счита за принципно заложено в Регламент (ЕС) № 1151/2012 и вече приложимо. С цел да се гарантира прав­ната сигурност и с оглед защитата на правата и законните интереси на засегнатите производители или заинтересо­вани страни, условията за използване на символите и означенията върху етикета, както е посочено в регламенти (ЕО) № 509/2006 и (ЕО) № 510/2006, следва да продължат да се прилагат до 3 януари 2016 г.

(12)        От съображения за яснота и правна сигурност регламенти (ЕО) № 1898/2006 и (ЕО) № 1216/2007 следва да бъдат отменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Специфични правила за набавянето на фуражи и суровини

1. За целите на член 5 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 фуражът трябва да бъде набавян изцяло от определения геог­рафски район по отношение на продукти от животински произход, чието наименование е регистрирано като защитено наименование за произход.

Ако набавянето изцяло от определения географски район не е технически осъществимо, могат да се добавят фуражи с произход извън този район, при условие че качеството на продукта или характеристиките, дължащи се основно на геог­рафската среда, не са засегнати. Фуражите с произход извън определения географски район в никакъв случай не трябва да надвишават 50 % от сухото вещество на годишна основа.

2. Всички ограничения на произхода на суровините, посочени в продуктовата спецификация на продукт, чието наиме­нование е регистрирано като защитено географско указание, се обосновават от гледна точка на връзката, посочена в член 7, параграф 1, буква е), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

Член 2 Символи на Съюза

Символите на Съюза, посочени в член 12, параграф 2 и член 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, се опре­делят съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 3

Ограничение на продуктовата спецификация на храни с традиционно специфичен характер

Спецификацията на продукта, посочена в член 19 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, трябва да е кратка и не трябва да надвишава 5000 думи, освен в надлежно обосновани случаи.

Член 4

Национални процедури за предявяване на възражения по отношение на съвместни заявления

В случай на съвместни заявления съгласно член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 съответните национални процедури за предявяване на възражения се провеждат във всички засегнати държави членки.

Член 5

Задължение за уведомление относно постигнато съгласие по отношение на процедурата за предявяване на

възражения

Когато заинтересованите страни постигнат съгласие след консултациите, посочени в член 51, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, органите на държавата членка или на третата държава, от която е било подадено заявлението, уведомяват Комисията за всички обстоятелства, които са дали възможност да бъде постигнато съгласието, включително и за станови­щата на заявителя и на органите на държава членка или на трета държава, или други физически и юридически лица, които са подали възражение.

Член 6

Изменения в спецификацията на продукта

1.          Заявлението за изменение в спецификацията на даден продукт, както е посочено в член 53, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, което не е несъществено, съдържа изчерпателно описание и специфичните основания за всяко от измененията. В описанието се сравняват подробно, за всяко изменение, първоначалната спецификация на продукта и, където е уместно, първоначалният единен документ с предложената изменена версия.

Това е пълният комплект на заявлението. То съдържа всички изменения в спецификацията на продукта и, където е уместно, тези в единния документ, за които е поискано одобрение.

Заявление за изменение, което не е несъществено и не е в съответствие с първата и втората алинея, съответно не е допу­стимо. Комисията информира заявителя, ако заявлението бъде определено за недопустимо.

Одобрението от страна на Комисията на заявление за изменение в спецификацията на даден продукт, което не е несъще­ствено, се отнася единствено до измененията, включени в самото заявление.

2.          Заявленията за несъществено изменение в спецификацията на даден продукт, отнасяща се до защитени наименования за произход или защитени географски указания, се подават до органите на държавата членка, с която е свързан географ­ският район на защитеното наименование или указание. Заявленията за несъществено изменение на спецификацията на продукта по отношение на храни с традиционно специфичен характер се подават до органите на държавата членка, в която е създадена групата. Ако заявлението за несъществено изменение в спецификацията на продукта не идва от групата, която е подала заявлението за регистрация на наименованието или наименованията, за които се отнася спецификацията на продукта, държавата членка дава на групата възможност да представи коментари по заявлението, в случай че тази група все още съществува. Ако държавата членка реши, че изискванията на Регламент (ЕС) № 1151/2012 и на разпоредбите, приети в съответствие с него, са изпълнени, тя може да подаде цялата документация по заявлението за несъществено изме­нение до Комисията. Заявленията за несъществено изменение в спецификацията на даден продукт по отношение на продукти с произход от трети държави могат да бъдат подавани от група със законен интерес или директно до Комисията, или чрез посредничеството на органите на тази трета държава.

Заявлението за несъществено изменение предлага само несъществени изменения по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012. В него се описват тези несъществени изменения, посочват се накратко основанията за необходимостта от това изменение и се доказва, че предложените изменения могат да бъдат определени като несъществени в съответствие с член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012. В заявлението се сравняват, за всяко изменение, първоначалната спецификация на продукта и, където е уместно, първоначалният единен документ с предложената изме­нена версия. Това е пълният комплект на заявлението и съдържа всички изменения на спецификацията на продукта и, където е уместно, тези на единния документ, за който е поискано одобрение.

Несъществените изменения, посочени в член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012, се смятат за одобрени, ако Комисията не информира заявителя за противното в срок от три месеца от получаване на заявлението.

Заявление за несъществено изменение, което не отговаря на изискванията на втора алинея от настоящия параграф, не е допустимо. Мълчаливото одобрение, посочено в трета алинея от настоящия параграф, не се прилага по отношение на такива заявления. Ако заявлението бъде определено за недопустимо, Комисията информира заявителя в срок от три месеца от получаването му.

Комисията оповестява одобреното несъществено изменение на спецификацията на даден продукт, което не води до изме­нение на елементите, посочени в член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

3. Процедурата, предвидена в членове 49 — 52 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, не се прилага за измененията, отна­сящи се до временна промяна в спецификацията на продукта в резултат на налагането на задължителни санитарни и фито- санитарни мерки от страна на публичните органи или промени, свързани с природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, официално признати от компетентните органи.

Посочените изменения се съобщават на Комисията, заедно с основанията за тях, не по-късно от две седмици след одобре­нието. Временните изменения в спецификацията на даден продукт, свързани със защитено наименование за произход или защитено географско указание, се съобщават на Комисията от органите на държавата членка, с която е свързан географ­ският район на наименованието или указанието. Временните изменения в спецификацията на даден продукт, свързани с храните с традиционно специфичен характер, се съобщават на Комисията от органите на държавата членка, в която е уста­новена групата. Временните изменения, свързани с продукти с произход от трети страни, се съобщават на Комисията или от група със законен интерес, или от органите на съответната трета държава. Държавите членки публикуват временните изменения в спецификацията на продукта. В съобщенията относно временните изменения в спецификацията на даден продукт, свързана със защитено наименование за произход или защитено географско указание, държавите членки посочват единствено данните за публикацията. В съобщенията относно временно изменение в спецификацията на даден продукт, свързана с храна с традиционно специфичен характер, те прилагат временното изменение в спецификацията на продукта, така както е публикувано. В съобщенията относно продуктите с произход от трети страни одобрените временни изме­нения в спецификацията на продукта се изпращат на Комисията. Доказателства за санитарните и фитосанитарните мерки и копие от документа за признаване на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия се предоставят във всички съобщения за временни изменения от държавите членки и от третите държави. Комисията оповестява публично тези изменения.

Член 7 Заличаване

1.          Процедурата, предвидена в членове 49 — 52 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, се прилага mutatis mutandis за зали­чаването на регистрация, както е посочено в член 54, параграф 1, първа и втора алинея от същия регламент.

2.          Държавите членки имат право да подават искане за заличаване по собствена инициатива в съответствие с член 54, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

3.          Искането за заличаване се оповестява публично съгласно член 50, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

4.          Мотивирани възражения срещу заличаване са допустими само ако доказват непрекъсната търговска употреба на регистрираното наименование от заинтересованото лице.

Член 8 Преходни разпоредби

1. По отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, регистрирани преди 31 март 2006 г., Комисията, по искане на държава членка, публикува в Официален вестник на Европейския съюз единен документ, предоставен от тази държава членка. Тази публикация е придружена от позоваване на публикацията на специ­фикацията на продукта.

2. До 3 януари 2016 г. се прилагат следните правила:

а)  за продукти с произход от Съюза, при които регистрираното наименование се използва върху етикета, то трябва да бъде придружено от съответния символ на Съюза или от съответното означение, посочено в член 12, параграф 3 или член 23, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1151/2012;

б)  за продукти, които са произведени извън Съюза, означението, посочено в член 23, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, се поставя по желание на етикета на храни с традиционно специфичен характер.

Член 9 Отмяна

Регламент (ЕО) № 1898/2006 и Регламент (ЕО) № 1216/2007 се отменят.

Член 10 Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5 се прилага само за процедурите за предявяване на възражения, за които тримесечният срок, установен в член 51, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012, не е изтекъл към датата на влизане в сила на настоящия регла­мент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2013 година.

За Комисията Председател José Manuel BARROSO

ПРИЛОЖЕНИЕ

Символ на Съюза за „защитено наименование за произход“

Символ на Съюза за „защитено географско указание

Символ на Съюза за „храна с традиционно специфичен характер“

 

Може да харесате още...