Горубсо-Мадан стана собственост на Върба-Батанци

Горубсо-Мадан стана собственост на Върба-Батанци

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия, чрез придобиване на едноличен контрол от страна на „Върба-Батанци“ АД, гр. Златоград, върху „Горубсо-Мадан“ АД.

Сделката цели запазване и развитие на рудодобива в Маданския рудоносен басейн, един от най-перспективните в страната.Горубсо-Мадан стана собственост на Върба-Батанци

Предметът на дейност на придобиващото дружество е добив и преработка на подземни богатства, строителна, монтажна, търговска и транспортна дейност и др. Основната дейност на „Горубсо-Мадан“ АД е добив и преработка на оловно-цинкови руди, производство и продажба на оловни и цинкови концентрати, както и минно строителство. Горубсо-Мадан стана собственост на Върба-Батанци

Операцията ще окаже въздействие върху пазарите на производство и продажба на оловен и цинков концентрат, олово и цинк. Търговията с концентрати се осъществява на световно ниво и цените се определят на база международни котировки. На международните пазари са създадени правила и регулации за покупко-продажбата на концентрати, които се прилагат и в България. Установените пазарни дялове в световен мащаб на участниците в концентрацията са незначителни. На пазарите е налице свободна конкуренция, тъй като съществуват възможности за договаряне и доставка на необходимите количества концентрати за всеки производител на метал в България и по света, независимо от местонахождението на производителя на суровината. Вертикалните отношения на участниците в концентрацията нямат потенциала да ограничат доставката на концентрати от внос и следователно не могат да доведат до нарушаване на конкуренцията между местните производители и вносителите на концентрати.Горубсо-Мадан стана собственост на Върба-Батанци

КЗК счита, че сделката няма  да доведе до възпрепятстване на конкуренцията на който и да е  български пазар, поради което следва да бъде безусловно разрешена.

Може да харесате още...