Глоба за Енерго – Про Мрежи

Глоба за Енерго - Про Мрежи заради злоупотреба с господстващо положение elektroГлоба за Енерго – Про Мрежи заради злоупотреба с господстващо положение

Комисията за защита на конкуренцията установи, че „Енерго – Про Мрежи“ АД (с предишно наименование „Е.ОН България Мрежи“ АД) е извършило нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, представляваща затрудняване на достъпа до пазара за производство на електроенергия, посредством забавяне процеса на присъединяване на производител на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/, която може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите. КЗК наложи на дружеството имуществена санкция в размер на  266 040 лв. (двеста шейсет и шест хиляди и четиридесет лева.

Производството е образувано по искане на „В2М“ ООД.

Разгледаното в хода на производството поведение на електроразпределителното дружество e свързано с процедурата по присъединяване на фотоволтаична централа на „В2М“ ООД, находяща се в община Добрич, към електроразпределителната мрежа на ответното дружество и по-специално със забавянето на процедурата и съответно на сключването на окончателен договор за присъединяване.

Проучването по преписката показва, че електроразпределителната мрежа, собственост на ЕРП дружеството, представлява „съществено съоръжение“, тъй като е инфраструктура, достъпът до която е необходимо условие за навлизане на участници на пазара за производство на електроенергия от ВЕИ.

КЗК установи, че приключването на всеки един от етапите на процедурата по присъединяване зависи от изпълнението от страна на разпределителното предприятие на нормативно установените му задължения във връзка с присъединяването и следователно забавянето на всеки един от взаимосвързаните етапи от процедурата  от страна на ЕРП възпрепятства нейното успешно приключване с подписване на окончателен договор за присъединяване и съответно за изграждането и съответно въвеждането в експлоатация  на енергийния обект на молителя.

В конкретния случай КЗК не установи, че са налице обективни причини за поведението на ЕРП.

КЗК счита, че в резултат от поведението на „Енерго – Про Мрежи“ АД (с предишно наименование Е.ОН България Мрежи АД), изразяващо се в необосновано забавяне на процедурата за присъединяване на „В2М” ООД, молителят е бил  възпрепятстван реално да започне да осъществява търговската си дейност на пазара за производство на електроенергия от ВЕИ.

Може да харесате още...