Максимално оползотворяване на традиционни знания и умения на Европа

Европейската комисия поставя началото на обществена консултация за защитата на географски указания при неселскостопанските продукти

географски указанияСъс зелена книга Европейската комисия постави началото на консултация за евентуалното обхващане на неселскостопанските продукти от защитата на географски указания.

В днешния глобализиран свят потребителите търсят начини, за да установят автентичността и оригиналността на продуктите, като очакват, че качеството и рекламираните специфики не са мними.

Географското указание (ГУ) определя стоката като произхождаща от определена страна, регион или местност, като определено качество, репутация или друга характеристика на продукта се дължи на географския му произход, например вино бордо, муранско стъкло или пармска шунка. Произведените по традиционни методи или с географски произход, който им придава определени специфики, селскостопански продукти (сирене, вино, месо, плодове и зеленчуци и др.) могат да бъдат защитени на равнище ЕС (например сиренето пармезан). Неселскостопанските продукти обаче (керамика, мрамор, ножарски изделия, обувки, гоблени, музикални инструменти и др.) понастоящем не се ползват с допълнителна защита на географски указания — на равнище ЕС — към предоставената от националното законодателство.

Комисарят на ЕС по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „В ЕС изобилстват изделията, произвеждани въз основа на традиционни умения и методи, често залегнали в социо-културното наследство на дадена географска област – от бохемския кристал и шотландския тартан до карарския мрамор и обюсонските килими. Тези изделия са не само част от традиционните знания и умения на Европа, а имат и значителен икономически потенциал, който днес като че ли не се използва изцяло. Обхващането на тези продукти от защитата на ГУ на равнище ЕС може да доведе до значителни потенциални ползи за МСП и европейските региони. Така би могло да се запази уникалното ни и разнообразно наследство, като същевременно се допринесе съществено за създаването на работни места и за растежа в Европа.“

Зелената книга се състои от две части. В първата се пита за действащите средства за защита на национално равнище и на равнище ЕС, както и за потенциалните социо-икономически и културни ползи, които могат да бъдат извлечени чрез една подобрена защита на географски указания в ЕС. Във втората са включени повече технически въпроси, с които се търси мнението на заинтересованите страни за възможните варианти за защита на равнище ЕС на ГУ при неселскостопанските продукти. Възможните цели за новите мерки са в широк диапазон — от свързаните с минималните изисквания за защита на ГУ по Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) до предоставянето на допълнителни критерии за защита, подобно на включените в законодателството на ЕС за географските указания при селскостопанските продукти.

Всички заинтересовани страни — от потребителите на производителите и от дистрибуторите до местните органи на властта — се приканват да изпратят коментарите и предложенията си до 28 октомври 2014 г. Комисията ще публикува резултатите от допитването и ще ги вземе предвид при преценката си за целесъобразността от предприемането на по-нататъшни действия на равнище ЕС.

Контекст
ЕС е обвързан от правилата за защита на ГУ по силата на Споразумението ТРИПС, което се отнася до всички 159 членове на Световната търговска организация (СТО) и обхваща както селскостопански, така и неселскостопански продукти. Във всички членуващи в СТО държави географските указания трябва да бъдат защитени, за да не бъдат заблуждавани потребителите относно произхода на стоките и за да се предотврати нелоялната конкуренция. Членовете на СТО имат право да използват различни правни инструменти, за да постигнат тази цел. Някои членове на СТО, включително 14 държави членки на ЕС, имат специална нормативна уредба за защита на географски указания при неселскостопански продукти.

На равнище ЕС понастоящем са защитени ГУ за вино, спиртни напитки, ароматизирани вина и селскостопанските продукти и храни. До този момент обаче в ЕС няма хармонизирана или обединена защита на географски указания за неселскостопанските продукти. Вместо това се прилагат националните правни инструменти, което води до различни равнища на правна защита в Европа. За да защитят дадено ГУ в ЕС производителите на неселскостопански продукти трябва да подават иск във всяка държава членка, където е предвидена такава защита — което е неефективно за единния пазар на ЕС, или да прибягват до съдебни производства при нарушения.

Комисията изтъкна този проблем в съобщението си „Единен пазар за правата върху интелектуална собственост“ от 2011 г. и предложи задълбочен анализ на действащото в държавите членки нормативно уреждане на защитата на ГИ при неселскостопанските продукти и отражението му върху единния пазар.

През 2012 г. бе поръчано външно Проучване на защитата, на вътрешния пазар, на географските указания при неселскостопанските продукти. Неговите резултати, публикувани през март 2013 г., показват, че действащите правни инструменти на национално и европейско равнище, с които разполагат производителите, са недостатъчни. На 22 април 2013 г. Комисията организира и публично изслушване за обсъждане на резултатите от проучването и предоставяне на основа за широк дебат за необходимостта от по-ефективна защита на географски указания при неселскостопанските продукти на равнище ЕС.

Европейска комисия

Може да харесате още...