Отхвърлено възражение срещу регистрация на европейска марка NARIN

европейска маркаПритежател на по-ранна марка на Общността е подал възражение срещу заявлението за регистрация като европейска търговска марка на словната марка ‘NARIN’ за стоките и услугите от класове 29, 30 и 35. Във възражението си ищецът се позовава на чл. 8(1)(b) от Регламента за търговски марки на Общността CTMR, базирайки се на няколко по-ранни права.
Заключението на Отдела по спорове на Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар OHIM е, че съществува вероятност от объркване на потребителите по отношение на всички стоки и услуги, срещу които е насочено възражението. Все пак, тъй като според оспореното решение знака е бил заявен за всички стоки от азбучния списък на класове 29 и 30 от Ницската класификация, по време на производството са сравнени допълнителните стоки с по-ранните такива и е счетено, че те не са сходни. В резултат на това, Отделът по спорове позволява оспорения знак да бъде регистриран за допълнителните стоки.
Опонентът обжалва това решение и иска от Борда да откаже регистрацията на европейската марка в нейната цялост. В изложението на своите аргументи, той твърди, че Отделът по спорове погрешно е счел, че възражението се основава само на по-ранните стоки от класове 29 и 30. Не е взето предвид посочването и на стоките от класове 3, 5, 31, 32 и 33 на другото по-ранно право.
Становището на Апелативния борд е, че сравняването на стоки и услуги в оспореното решение е излязло извън обхвата на опозицията. Всъщност, тя е напълно успешна, тъй като е удовлетворена по отношение на всички стоки и услуги, срещу които е била подадена. Във връзка със случая, Бордът припомня, че, както следва от чл. 41(1) CTMR, във връзка с основанията за подаване на възражения, заложени в чл.8 CTMR, възражение може да бъде подадено само срещу стоките и услугите, както са публикувани, което е отразено и в Правило 13(4) CTMIR, където се предвижда нов опозиционен период, ако има промяна в публикуването на заявлението. Според Борда да се позволи възражението да излезе извън обхвата, както е дефиниран от опонента в неговото заявление, представлява съществено процесуално нарушение.
Следователно, Апелативният борд потвърждава обжалването и анулира оспореното решение до степента, в която се одобрява заявлението за регистрация на европейска марка по отношение на стоките, които не са изрично посочени в оспорената търговска марка.

Източник: OHIM

Може да харесате още...