hfhfhfhfhfh

“Водене” на кореспонденция с Патентно ведомство по заявки за марки, дизайни, патенти или полезни модели

патентно ведомствоНа сайта на Патентно ведомство е публикувано “Съобщение относно водене на кореспонденция по заявки за марки, дизайни, патенти или полезни модели”. Не е посочено с какъв норамтивен или поднормативен акт се въвежда това “водене на кореспонденция”. Посочено е, че публикацията – в секция “новини” е “съобщение”. До колко едно “съобщение” е обвързващо за ползвателите на услугите на Патентно ведомство – не е разяснено и инструкции в тази насока не са предоставени.

За целите на информираност на заинтересованите лица представяме публикацията в цялост:

I. Водене на кореспонденция по пощата, с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор, факс и e-mail.

1. Кореспонденцията от Патентно ведомство на Република България до страните в производството или до техния представител се изпраща по пощата, с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор. За дата на получаване се счита датата, посочена в обратната разписка при получаване на кореспонденцията от страна на адресата.

2. В случай, че адресатът е отказал да приеме кореспонденцията се счита, че същата е редовно връчена и сроковете се изчисляват от датата, на която е отказано приемането.

3. Кореспонденцията, изпратена по e-mail, се счита за получена с постъпването й в информационна система на адресата, която не е под контрола на автора съгласно чл. 10 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), което се удостоверява чрез получаване на обратна разписка от сървъра на адресата. Обратната разписка се получава при подателя на кореспонденцията.

4. Кореспонденцията, изпратена по факс се счита за получена от адресата при наличието на факс-репорт за успешно изпращане до факса на адресата.

5. Когато връчването на кореспонденцията по посочените по-горе начини е без резултат, съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване на адресата по телефон, ако е известен такъв, като му се съобщава, че може да получи кореспонденцията в 7-дневен срок, след изтичането на който същата се смятат за връчена и сроковете, определени в нея започват да текат. Устното уведомяване се удостоверява писмено с Протокол, подписан от лицето, извършило съобщаването и двама свидетели, който се прилага към преписката.

6. Когато са изчерпани всички по-горе посочени способи за връчване на кореспонденция от страна на Патентно ведомство на Република България без резултат, на официалната интернет страница на ведомството, раздел „Публикации“, в секция „Протоколи за неполучена кореспонденция“ и на таблото за съобщения се качва съобщение, което съдържа указание за производството, данни за обекта (наименование и номер), името и адреса на лицето, подало жалбата или искането, или на представителя по индустриална собственост, вида на кореспонденцията, действията, които следва да се извършат, както и сроковете за тяхното извършване. Сроковете, определени в кореспонденцията, започват да текат от датата на сваляне на протокола за неполучена кореспонденция от официалната интернет страница на ведомството и таблото за съобщения.

II. Водене на кореспонденция чрез Портала за електронни услуги и чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“

1. В случай че съобщението е прочетено в 7-дневен срок от изпращането му, информацията за това се разпечатва и прилага в досието на обекта. Сроковете се броят от датата на изтегляне в портала или в ССЕВ.

2. В случай че съобщението не е прочетено в 7-дневен срок, считано от деня след изпращането му, копие от кореспонденцията се изпраща по реда, посочен в раздел I, т. 1-6, най-късно на следващия работен ден. Уведомленията за вписване на промяна в името или адреса се изпращат без обратна разписка.

3. Когато кореспонденцията е изпратена по реда на I, т. 1-6, но междувременно е прочетена в Портала за електронни услуги и/или в ССЕВ, сроковете се броят от по-ранната дата.

4. Когато кореспонденцията е изпратена по пощата с обратна разписка, и същата не е получена, след което е публикувана в секция „Неполучена кореспонденция“ на сайта на Патентно ведомство на Република България, и междувременно след направената публикация е прочетена в портала за електронни услуги и/или в ССЕВ, сроковете се броят от по-ранната дата.

III. Редът, установен в II не се прилага за производства по опозиции, спорове, административнонаказателни производства и жалби до съда. Като при невъзможност кореспонденцията да бъде изпратена по електронен път поради възникнали технически причини, същата се изпраща по пощата с обратна разписка.

Може да харесате още...