Решенията на КЗК за разрешаване на концентрации

Висшият Административен съд се произнесе относно решенията на КЗК за разрешаване на концентрации vasВисшият Административен съд се произнесе относно решенията на КЗК за разрешаване на концентрации

ВАС: Решенията на КЗК за разрешаване на концентрации представляват и акт за установяване на публично държавно вземане и определената такса се дължи независимо дали уведомителят ще пристъпи към реални действия по осъществяване на сделката.

Със свое решение от 2011 г. КЗК разрешава на „Биндер“ АД да придобие контрол върху „Пътно поддържане Сливен“ ЕООД и определя такса съгласно Тарифата за държавните такси за производства по ЗЗК, ЗОП и ЗК. „Биндер“ АД обжалва пред ВАС, като излага доводи за липса на основание за събиране на държавната такса. Според жалбоподателя частта на решението на КЗК за определяне на дължимата такса за разрешената концентрация не представлява акт за установяване на публично държавно вземане по смисъла на ДОПК и не може да послужи за основание за принудително събиране.

ВАС изтъква, че актът на КЗК е постановен в изпълнение на специални регулаторни функции, възложени на административния орган, поради което, като правна последица, възниква задължение за заплащане на предвидената държавна такса. Тъй като вземането е определено както на изрично правно основание (Тарифата), така и на фактическо основание (частта от диспозитива за разрешаване на концентрацията), това, според съда, е достатъчна причина да възникне задължение за определяне и заплащане на предвидената в нормативния акт такса.

Определената такса за разрешаване на концентрация се дължи независимо от това дали уведомителят след издаването на акта ще пристъпи към реални правни и фактически действия по реално осъществяване на съответната сделка.

Може да харесате още...