ВИЕНСКА СПОГОДБА, УЧРЕДЯВАЩА МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБРАЗНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА МАРКИТЕ

Виенска спогодба

(ПРИЕТА ВЪВ ВИЕНА НА 12 ЮНИ 1973 Г., ИЗМЕНЕНА НА 1 ОКТОМВРИ 1985 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г.

Договарящите страни съгласно чл. 19 от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г., ревизирана в Брюксел на 14 декември 1900 г., във Вашингтон на 2 юни 1911 г., в Хага на 6 ноември 1925 г., в Лондон на 2 юни 1934 г., в Лисабон на 31 октомври 1958 г. и в Стокхолм на 14 юли 1967 г., се споразумяха, както следва.

Учредяване на Специален съюз.

Член 1

Приемане на международна класификация Страните, за които се прилага тази спогодба, образуват Специален съюз и приемат обща класификация на образните елементи на марките (наричана по-нататък „класификация на образните елементи“).

Определяне и депозиране на класификацията на образните елементи

Член 2

(1) Класификацията на образните елементи се състои от списък на категориите, разделите и секциите, в които са класирани образните елементи на марките, придружена при необходимост от обяснителни бележки.

(2) Един автентичен екземпляр от тази класификация на английски и френски език е подписан от генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост (наричани по-нататък съответно „генерален директор“ и „организация“) и депозиран при него, докато тази спогодба остава открита за подписване.

(3) Промените и допълненията, визирани в чл. 5, ал. 3, т. 1, се съдържат също в един автентичен екземпляр на английски и френски език, подписан от генералния директор и депозиран при него.

Езици на класификацията на образните елементи

Член 3

(1) Класификацията на образните елементи е изготвена на английски и френски език. Текстовете на двата езика са с идентично значение.

(2) Международното бюро на организацията (наречено по-нататък „международно бюро“) утвърждава след консултация със заинтересуваните правителства официалните текстове на класификацията на образните елементи на тези езици, които Асамблеята, визирана в чл. 7, би могла да посочи съгласно ал. 2, буква „а“, т. 6 от същия член.

Прилагане на класификацията на образните елементи

Член 4

(1) При наложените от тази спогодба изисквания обсегът на класификацията на образните елементи е зависим от приложението й в страна от Специалния съюз. По-специално класификацията на образните елементи не обвързва страните от Специалния съюз по отношение обхвата на правна закрила на марката.

(2) Компетентните администрации на страните от Специалния съюз имат право да прилагат класификацията на образните елементи като основна или допълнителна система.

(3) Компетентните администрации на страните от Специалния съюз включват в официалните документи и публикации на регистрациите и подновяванията на марките, символите на категориите, разделите и секциите, в които следва да се класират образните елементи на тези марки.

(4) Тези класове се предхождат от указание „класификация на образните елементи“ или от установена от комитета на експертите, визиран в чл. 5, абревиатура.

(5) Всяка страна може в момента на подписване или депозиране на документа за ратификация или присъединяване да декларира, че запазва правото си да не вписва класификационните символи изцяло или в частност секциите в официалните документи и публикации на регистрациите или подновяванията на марките.

(6) Ако страна от Специалния съюз повери регистрацията на марките на междуправителствена организация, тя се задължава да предприеме необходимите мерки тази организация да прилага класификацията на образните елементи съгласно този член.

Комитет на експертите

Член 5

(1) Учреден е комитет на експертите, в който участва всяка страна от Специалния съюз.

(2) а) Генералният директор може, а и по искане от страна на комитета на експертите трябва да кани страните, които не членуват в Специалния съюз, които са членки на организацията или Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, да участват в съвещанията на комитета на експертите чрез наблюдатели.

б) Генералният директор може, а и по искане от страна на комитета на експертите трябва да кани представители на други междуправителствени и международни неправителствени организации да вземат участие в обсъжданията, представляващи интерес за тях.

(3) Комитетът на експертите:

1. изменя и допълва класификацията на образните елементи;

2. отправя към страните от Специалния съюз препоръки, улесняващи използването на класификацията на образните елементи и стимулиращи прилагането на единна методика;

3. взема всякакви други мерки, които, без да оказват финансово влияние върху бюджета на Специалния съюз или организацията, са от такова естество, че да улесняват прилагането на класификацията на образните елементи в развиващите се страни;

4. е упълномощен да учредява подкомитети и работни групи.

(4) Комитетът на експертите приема свой вътрешен правилник. Последният дава възможност за участие в съвещанията на подкомитетите и на работните групи към комитета на експертите на междуправителствени организации съгласно ал. 2, буква „б“ на този член, които могат активно да съдействат за развитието на класификацията на образните елементи.

(5) Предложенията за изменения и допълнения към класификацията на образните елементи могат да се правят от компетентната администрация на всяка страна от Специалния съюз, международното бюро, междуправителствените организации, представени в комитета на експертите, съгласно ал. 2, буква „б“ на този член, и всички страни или организации, поканени от комитета на експертите, за да направят специално такива предложения. Предложенията се предават на международното бюро, което ги предоставя на членовете на комисията на експертите и на наблюдателите не по-късно от два месеца преди откриване на сесията на комисията на експертите, на която ще се обсъждат.

(6) а) Всяка страна, членка на комисията на експертите, има право на един глас.

б) Комитетът на експертите взема своите решения при обикновено мнозинство на участващите в гласуването страни.

в) Всяко решение, за което според една пета от участващите в гласуването страни се приеме, че налага промени в основната структура на класификацията на образните елементи или че ще доведе до трудоемка работа, свързана с прекласиране, трябва да се приеме с мнозинство от три четвърти от участващите в гласуването страни.

г) Въздържането от гласуване не се счита за глас.

Съобщаване, влизане в сила и публикуване на промените и допълненията и други решения

Член 6

(1) За всички решения на комитета на експертите, свързани с изменения или допълнения към класификацията на образните елементи, както и препоръките на комитета на експертите, международното бюро уведомява компетентните ведомства на страните от Специалния съюз. Измененията и допълненията влизат в сила шест месеца след датата на изпращане на съобщенията.

(2) Международното бюро включва в класификацията на образните елементи измененията и допълненията, които са влезли в сила. Съобщенията за измененията и допълненията се публикуват в периодичните издания и се определят от Асамблеята съгласно чл. 7.

Асамблея на Специалния съюз

Член 7

(1) а) Специалният съюз има Асамблея, състояща се от страните на Специалния съюз.

б) Правителството на всяка страна от Специалния съюз е представено от един делегат, който може да бъде подпомаган от заместници, съветници и експерти.

в) Всяка междуправителствена организация съгласно чл. 5, ал. 2, буква „б“ може да бъде представлявана от един наблюдател на съвещанията на Асамблеята и ако Асамблеята реши, на съвещанията на комитетите и работните групи, учредени от нея.

г) Разноските на всяка делегация се поемат от правителството, което я е изпратило.

(2) а) В съответствие с разпоредбите на чл. 5 Асамблеята:

1. разглежда всички въпроси, свързани с поддържането и развитието на Специалния съюз и прилагането на тази спогодба;

2. дава на международното бюро директивите за подготовка на конференциите за ревизия;

3. изучава и одобрява докладите и дейността на генералния директор, свързани със Специалния съюз, и му дава всички необходими указания, отнасящи се до правомощията на Специалния съюз;

4. приема програмата, двугодишния бюджет на Специалния съюз и одобрява неговите финансови отчети;

5. приема правилника за финансиране на Специалния съюз;

6. взема решение за изработване на официални текстове на класификацията на образните елементи на други езици, освен на английски и френски език;

7. учредява комитети и работни групи за реализиране задачите на Специалния съюз;

8. определя съгласно ал. 1, буква „в“ на този член кои страни, неучастващи в Специалния съюз, и кои междуправителствени и международни неправителствени организации могат да се допуснат като наблюдатели на неговите заседания;

9. изпълнява всички други задачи на Специалния съюз;

10. изпълнява всички други задачи, които произтичат от тази спогодба.

б) По въпросите, представляващи интерес и за други съюзи към организацията, Асамблеята взема решение след консултации с координационния комитет на организацията.

(3) а) Всяка страна – членка на Асамблеята, има право на един глас.

б) Половината от страните – членки на Асамблеята, представляват кворум.

в) Ако не е налице необходимият кворум, Асамблеята може да взема решения, с изключение на решения по своята дейност. Международното бюро съобщава тези решения на страните – членки на Асамблеята, които не са присъствали, като ги поканва в срок три месеца, считано от датата на съобщението, да гласуват писмено или да се въздържат. Ако при изтичането на този срок броят на страните членки, които са изразили по този начин своя глас или своето въздържание, е поне равен на страните, които не са достигали за кворум на сесията, тези решения влизат в сила при условие, че вече е постигнато необходимото мнозинство.

г) Съгласно условията на чл. 11, ал. 2 решенията на Асамблеята изискват две трети от подадените гласове.

д) Въздържането от гласуване не се счита за глас.

е) Един делегат може да представлява само една страна и може да гласува само от нейно име.

(4) а) Асамблеята заседава един път на две години на редовна сесия, свикана от генералния директор, при липсата на изключителни обстоятелства през същия период и на същото място както за Генералната асамблея на организацията.

б) Асамблеята заседава на извънредна сесия, свикана от генералния директор по молба на една четвърт от страните – членки на Асамблеята.

в) Дневният ред на всяка сесия се подготвя от генералния директор.

(5) Асамблеята приема свой вътрешен правилник.

Международно бюро

Член 8

(1) а) Административните задачи на Специалния съюз се изпълняват от международното бюро.

б) Международното бюро подготвя заседанията и осигурява секретариат на Асамблеята, на комитета на експертите и на всички останали комитети или работни групи, учредявани от Асамблеята или комитета на експертите.

в) Генералният директор ръководи Специалния съюз и той го представлява.

(2) Генералният директор и всеки служител, назначен от него, участва без право на глас във всички заседания на Асамблеята, комитета на експертите и всички останали комитети или работни групи, учредени от Асамблеята или комитета на експертите. Генералният директор или служител, назначен от него, изпълнява функциите на секретар на тези органи.

(3) а) В съответствие с директивите на Асамблеята международното бюро подготвя конференциите за ревизия на спогодбата.

б) Международното бюро може да се консултира с междуправителствени и международни неправителствени организации по подготовката на конференции за ревизия.

в) Генералният директор и лицата, назначени от него, участват в разискванията на тези конференции без право на глас.

(4) Международното бюро изпълнява всички други задачи, които му се възложат.

Финанси

Член 9

(1) а) Специалният съюз има свой бюджет.

б) Бюджетът на Специалния съюз включва приходите и разходите на Специалния съюз, неговото участие в бюджета на общите разходи на съюзите, както и при необходимост сумата, предоставена за бюджета на конференцията на организацията.

в) Разходите, които не могат да се припишат само на Специалния съюз, но са на един или повече други съюзи, ръководени от организацията, трябва да се считат за общи разходи на съюзите. Делът на Специалния съюз в общите разходи е пропорционален на интереса на Съюза в направените разходи.

(2) Бюджетът на Специалния съюз се изготвя съгласно изискванията за координация с бюджетите на другите съюзи, ръководени от организацията.

(3) Бюджетът на Специалния съюз се финансира от следните източници:

1. вноските на страните от Специалния съюз;

2. таксите и сумите от други услуги, извършени от международното бюро от името на Специалния съюз;

3. приходите от продажбата или право на собственост на публикации на международното бюро от името на Специалния съюз;

4. дарения, завещания и помощи;

5. наеми, лихви и други приходи.

(4) а) За определяне на споменатата в ал. 3, т. 1 на този член вноска всяка страна от Специалния съюз принадлежи към същия клас, към който е вписана в Парижкия съюз за закрила на индустриалната собственост, и плаща годишните си вноски въз основа на същия брой единици, определен за съответния клас в този съюз.

б) Годишната вноска на всяка страна от Специалния съюз възлиза на сума, която е в същото съотношение към общата сума, внасяна в бюджета на Специалния съюз от всички страни, в каквото съотношение е броят на нейните единици към общия брой единици на всички страни участнички.

в) Вноските са дължими ежегодно на 1 януари.

г) Страна, закъсняла с плащанията на своите вноски, не може да упражни своето право на глас в нито един орган на Специалния съюз, ако дължимата сума е равна или по-голяма от общата сума на дължимите вноски за две пълни предишни години. Независимо от това на тази страна може да се даде възможност да запази правото си на глас в рамките на даден орган, доколкото това налагат изключителни и неизбежни обстоятелства.

д) Съгласно финансовия правилник, в случай че бюджетът не е одобрен преди началото на новата бюджетна година, той остава същият като този от предишната година.

(5) Размерът на таксите и сумите, дължими за другите услуги, предоставени от международното бюро от името на Специалния съюз, се определя и отчита от генералния директор пред Асамблеята.

(6) а) Специалният съюз разполага с работен капитал, образуван от еднократните вноски на всяка страна – членка на Специалния съюз. Ако фондът е недостатъчен, Асамблеята взема решение за неговото увеличаване.

б) Размерът на първоначалната вноска или увеличаването на вноската за посочения фонд за всяка страна е пропорционален на приноса на тази страна към бюджета за годината, през която се взема решение за увеличаването на този фонд.

в) Делът и условията на плащане се определят от Асамблеята по предложение на генералния директор след консултация с координационния комитет на организацията.

(7) а) В споразумението за местопребиваването, сключено със страната, на чиято територия пребивава организацията, се предвижда, че ако оборотният фонд е недостатъчен, тази страна му предоставя аванси. Размерът на тези аванси и условията, при които се дават, са предмет на отделни споразумения между страната и организацията.

б) Страната, посочена в буква „а“, и организацията имат право да денонсират задължението за даване на аванси чрез писмено уведомление. Денонсирането има действие три години след края на годината, през която то е било съобщено.

(8) Финансовият контрол се осъществява от една или повече страни – членки на Специалния съюз, или от външни контрольори съгласно финансовия правилник. Те се назначават от Асамблеята.

Ревизия на спогодбата

Член 10

(1) Тази спогодба може да се ревизира периодично на специални конференции на страните от Специалния съюз.

(2) Свикването на конференциите за ревизия се решава от Асамблеята.

(3) Членове 7, 8, 9 и 11 могат да бъдат изменяни както на конференциите за ревизия, така и съгласно разпоредбите на чл. 11.

Изменение на някои разпоредби на спогодбата

Член 11

(1) Предложенията за изменение на чл. 7, 8, 9 и този член могат да се правят от всички страни на Специалния съюз или от генералния директор. Тези предложения се съобщават на страните от Специалния съюз от генералния директор най-малко 6 месеца преди обсъждането от Асамблеята.

(2) Всяко изменение на членовете, посочени в ал. 1, се одобрява от Асамблеята. Одобрението изисква три четвърти от подадените гласове при условие, че всякакво изменение на чл. 7 и на тази алинея изисква четири пети от подадените гласове.

(3) а) Всяко изменение на членовете, посочени в ал. 1, влиза в сила един месец след писмено уведомление за приемане, получено от генералния директор от три четвърти от старите – членки на Специалния съюз, по време, когато изменението е прието.

б) Всяко прието изменение на тези членове обвързва всички страни, които членуват в Специалния съюз в момента, когато това изменение влиза в сила; обаче изменение, което увеличава финансовите задължения на страните от Специалния съюз, обвързва само тези страни, които са съобщили за приемането на това изменение.

в) Всяко изменение, прието съгласно ал. 3, буква „а“ на този член, обвързва всички страни, които са станали членове на Специалния съюз след влизане в сила на това изменение.

Условия, при които страните могат да членуват в спогодбата

Член 12

(1) Всяка страна – членка на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, може да се присъедини към тази спогодба чрез:

1. подписване на спогодбата и депозиране на документ за ратификация, или

2. депозиране на документ за присъединяване.

(2) Документите за ратификация и присъединяване се депозират при генералния директор.

(3) Разпоредбите на чл. 24 от Стокхолмската редакция на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост се прилагат към тази спогодба.

(4) Алинея 3 на този член в никакъв случай не трябва да се тълкува като налагаща признаването и мълчаливото съгласие на страна от Специалния съюз само поради факта, че става дума за територия, на която тази разпоредба действа по заявка на друга страна, по силата на посочената разпоредба.

Влизане в сила на спогодбата

Член 13

(1) По отношение на първите пет страни, които са депозирали своите документи за ратификация или присъединяване, тази спогодба влиза в сила три месеца след депозирането на петия документ за ратификация или присъединяване.

(2) По отношение на всяка друга страна без тези, за които спогодбата е влязла в сила съгласно чл. 1, тази спогодба влиза в сила три месеца след датата, на която нейната ратификация или присъединяване са били съобщени на генералния директор, освен ако в документа за ратификация или присъединяване е указана по-късна дата. В този случай спогодбата влиза в сила по отношение на тази страна на така посочената дата.

(3) Ратификацията или присъединяването водят до автоматично приемане на всички клаузи и право на всички предимства съгласно тази спогодба.

Срок на действие на спогодбата

Член 14

Срокът на действие на тази спогодба е същият, както при Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост.

Денонсиране

Член 15

(1) Всяка страна може да денонсира тази спогодба чрез уведомяване на генералния директор.

(2) Денонсирането влиза в сила една година след деня, в който генералният директор е получил уведомлението.

(3) Възможността за денонсиране, предвидена от този член, не може да се упражни от никоя страна преди изтичане на срок от пет години, считано от датата, на която тя е станала член на Специалния съюз.

Спорове

Член 16

(1) Всеки спор между две или повече страни от Специалния съюз относно тълкуването или прилагането на тази спогодба, който не може да се разреши чрез преговори, може да се отнесе от всяка една от заинтересуваните страни до Международния съд чрез подаване на иск съгласно изискванията на съда, освен ако заинтересуваните страни не се споразумеят за друго. Международното бюро трябва да бъде информирано от страната ищец за възникналия спор, отнесен до съда, и да запознае с него останалите страни от Специалния съюз.

(2) Всяка страна може при подписване на тази спогодба или при депозиране на документа за ратификация или присъединяване да декларира, че не се счита обвързана с разпоредбите на чл. 1. Когато възниква спор между страна, направила такава декларация, и всяка друга страна от Специалния съюз, разпоредбите на чл. 1 не са приложими.

(3) Всяка страна, направила декларация съгласно разпоредбите на ал. 2, може във всеки един момент да я оттегли чрез уведомление, адресирано до генералния директор.

Подписване, езици, депозитни функции, уведомление

Член 17

(1) а) Тази спогодба се подписва в един-единствен екземпляр на английски и френски език, като и двата текста са с идентично значение.

б) Тази спогодба остава открита за подписване във Виена до 31 октомври 1973 г.

в) Оригиналният екземпляр на тази спогодба, когато вече не е открита за подписване, се депозира при генералния директор.

(2) Официалните текстове са изготвени от генералния директор след консултация със заинтересуваните правителства на други езици, определени от Асамблеята.

(3) а) Генералният директор предава две копия от подписания текст на тази спогодба на правителствата на всички страни, които са го подписали, и при поискване на правителството на всяка друга страна.

б) Генералният директор предава две копия на всички изменения на тази спогодба на правителствата на всяка страна от Специалния съюз и при поискване на правителствата на всяка друга страна.

в) Генералният директор предава при поискване на правителствата на всяка страна, подписала тази спогодба или която се е присъединила към нея, два екземпляра от класификацията на образните елементи на английски и френски език.

(4) Генералният директор регистрира тази спогодба при Секретариата на Организацията на обединените нации.

(5) Генералният директор уведомява правителствата на всички страни – членки на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, за:

1. подписването съгласно чл. 1;

2. депозирането на документите за ратификация или присъединяване съгласно чл. 12, ал. 2;

3. датата, на която влиза в сила тази спогодба съгласно чл. 13, ал. 1;

4. отправените декларации съгласно чл. 4, ал. 5;

5. декларациите и уведомленията съгласно чл. 12, ал. 3;

6. декларациите съгласно чл. 16, ал. 2;

7. оттеглянето на всички декларации съгласно чл. 16, ал. 3;

8. приемането на измененията на тази спогодба съгласно чл. 11, ал. 3;

9. датите, на които влизат в сила тези изменения;

10. денонсиранията, получени съгласно чл. 15.

Може да харесате още...