Санкция за имитация на домейн

ВАС потвърди санкция за имитация на домейнВАС потвърди санкция за имитация на домейн

Върховният административен съд потвърди имуществена санкция от 39,058 лв., наложена от Комисията за защита на конкуренцията на «Тангра-АВ» ООД, гр. София.

През 2009 г. КЗК установи, че ответното дружество е регистрирало и използва домейн www.ataro-klima.com, изключително сходен с името на сайта на молителя «Атаро Клима» ЕООД, конкурент на ответника на пазара на вентилационна и климатична техника, – www.ataro.bg и повтарящ дословно неговото фирмено наименование. За извършеното нарушение Комисията наложи санкция от 2% от оборота на ответника за 2008 г., или 390 580 лв.

През 2010 г. ВАС потвърди установеното нарушение, като даде указания за ново произнасяне на Комисията по размера на имуществената санкция. Съобразно указанията на съда Комисията намали санкцията на 0,2% от оборота на дружеството.

В своето настоящо решение Върховният административен съд намира, че мотивите на КЗК за размера на наложената имуществена санкция са юридически обосновани и съобразени с доказателствата по делото. Съдът счита, че размерът на санкцията, изчислен като 0.2% от общия оборот за предходната финансова година, е правилно определен и кореспондира с характера на допуснатото нарушение. Размерът на санкцията според ВАС е съобразен с целта за превантивен и възпиращ ефект, като е преценен съобразно финансовото състояние на търговския субект в конкретната икономическа ситуация.

Решението е окончателно.

Имитация е предлагане на стоки или услуги с външен вид, опаковка, маркировка, наименование или други белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно произхода, производителя, продавача, начина и мястото на производство, източника и начина на придобиване или на използване, количеството, качеството, естеството, потребителските свойства и други съществени характеристики на стоката или услугата.

Може да харесате още...