ВАС потвърди злоупотреба с господстващо положение

ВАС потвърди злоупотреба с господстващо положение от страна на НЗОК ВАС потвърди злоупотреба с господстващо положение от страна на НЗОК

В свое производство от м. юли 2010 г. Комисията за защита на конкуренцията установи, че Национална здравноосигурителна каса е нарушила забраната за злоупотреба с господстващо положение, като е налагала на аптеките цени при продажба на лекарствени продукти от Лекарствения списък на НЗОК. За нарушението Комисията наложи имуществена санкция на Национална здравноосигурителна каса в размер на 30 000 лв. Производството бе образувано по искане от Български фармацевтичен съюз.

Проучването установи, че в периода 01.02.2008 г. – 01.06.2009 г. НЗОК едностранно е определяла значително по-нисък максимален размер на надценките на лекарствени продукти, частично заплащани от НЗОК, които аптеките могат да заложат при формиране на своите продажни цени, посредством издадено от нея Указание за работа с Лекарствен списък на НЗОК РД-16-3/10.01.2008 г. Извършеното е в отклонение на определения с Наредба максимално допустим размер на надценките на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Тъй като едностранно определената от НЗОК пределна цена на лекарствените продукти от Лекарствения списък е формирана не при спазване на нормативно определените за тази цел надценки, а при залагане от страна на НЗОК на занижен по нейна преценка размер на надценките за търговците на дребно, с това свое действие НЗОК на практика изменя Лекарствения списък, като същевременно определя нови пределни цени на лекарствата. Аптеките не участват по никакъв начин в „договарянето” на цените на съответните лекарствени продукти,  нито по някакъв друг начин реално влияят на процеса по определяне от страна на НЗОК на „новия” максимален размер на надценките, които самите те в последствия се оказват задължени да прилагат.

Върховният административен съд споделя изводите на КЗК, като отбелязва, че НЗОК, чрез монополното положение на субект, който направлява процеса на формиране на пределните цени за търговците на дребно и като единствен партньор, с който те могат да сключат договор, както и с оглед съчетаването на качеството на купувач, упражнява натиск в ситуация на привидно договорни отношения между касата и аптеките, тъй като последните приемат определените от касата цени на дребно. По същество това представлява пряко налагане на цени по вертикала на съответния пазар, поради което е налице експлоатативна злоупотреба във връзка с определянето на съществени условия за функционирането на пазара.

Решението е окончателно.

Може да харесате още...