ВАС отмени санкция на Е.ОН

ВАС отмени санкция на Е.ОН Продажби АД Комисията за защита на конкуренциятаВАС отмени санкция на Е.ОН Продажби АД

През м. март 2011 г. Комисията за защита на конкуренцията установи, че Е.ОН България Продажби АД необосновано е отказало да доставя електрическа енергия в имота на „Готар Инвестмънт” ООД, като напълно блокира дейността му в цех в гр. Нови Пазар, в периода 11.09.2008 г. – 29.11.2009 г., по причина неизпълнени чужди задължения за плащане на потребена ел. енергия от предишен собственик на имота. КЗК наложи на дружеството имуществена санкция от 3 204 225 лева.

Разследването на КЗК установи, че задълженията за плащане на електрическата енергия в имота започват да се трупат от началото на 2005 година от предишен собственик, като за период по-кратък от две години са натрупани близо 30 000 лв. неплатени задължения. През цялото това време ответникът не предприема действия за предотвратяване по-нататъшно увеличение на просрочваните към него задължения или събиране на неплатените суми. Впоследствие дружеството продължава да бездейства по отношение на своите вземания, като този период от време достига до три години. Възползвайки се от господстващата си позиция на съответния пазар то цели единствено удовлетворяването на своя интерес – заплащане на цената на вече потребена електроенергия, без значение кой точно ще бъде платецът.

През м. май 2011 г. тричленен състав на ВАС намалява санкцията на 716 246 лв. Съдът взима под внимание факта, че за същото нарушение “Е.ОН България Продажби” АД е поело задължения за преустановяване на нарушенията на пазара и дори след този момент – 29.04.2010 г. – дружеството е продължило да злоупотребява с господстващото си положение на пазара по отношение на “Готар Инвестмънт” ООД чак до 4.06.2010 година.

В своето окончателно решение 5-чл. състав на Върховния административен съд постановява, че в конкретното производство КЗК няма право да налага имуществена санкция и отменя изцяло същата на основание, че за сходно поведение на ответното дружество Комисията е приела поемането от негова страна на задължения за възстановяване на конкуренцията. Според съда предложението за поемане на задължения е станало правно задължение и засяга занапред целия съответен пазар.
Източник: http://www.cpc.bg

Може да харесате още...