Бюджетна програма – 2000.01.03 „Закрила на обектите на индустриална собственост“

Цели на бюджетната програмата

 1. Навременно и качествено предоставяне на правна закрила на обектите на индустриалната собственост, разглеждане на спорове и подобряване ефективността на административно – наказателната защита на търговските марки и промишлените дизайни;
 2. Предоставяне на информационни услуги и повишаване осведомеността на обществеността за системата за закрила на индустриалната собственост с цел насърчаване на иновационните процеси в страната.
 3. Осъществяване на представителство на страната в международните спогодби и сътрудничеството по индустриална собственост.
Целеви стойности по показателите за изпълнение

бюджетна програма

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата
 • Липса на съдействие от страна на държавните органи и институции;
 • Липса на интерес от страна на неправителствените, стопанските и бизнес организации;
 • Липса на заинтересованост от МСП и академичните среди;
 • Непредвидено влошаване на инвестиционния климат в страната, в резултат на промяна във външнополитическата и икономическа ситуация;
Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за планирането по отделните показатели на програмата за закрила на обектите на индустриалната собственост се базира на официалните тримесечни, шестмесечни и годишни отчети, отчетите за изпълнение на дейностите и предоставените продукти и услуги във ведомството и годишния отчет на институцията, справки във ведомствените регистри и бази данни, периодични технически и финансови доклади за изпълнението на проектите по договор за сътрудничеството със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и проекти във връзка със сътрудничеството с Европейското патентно ведомство (ЕПВ).

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)
 1. Разработване и изпълнение на политика в областта на индустриалната собственост

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата

 • Участие в разработването и изпълнението на политики съгласно законоустановените функции на Патентно ведомство на Република България по членството на България в ЕС и в международни организации по индустриална собственост;
 • Актуализиране и привеждане в съответствие с международните изисквания на националните закони и допълнителните нормативни актове, регулиращи обектите на индустриалната собственост;
 • Изготвяне на проекти на нови нормативни актове и актове за изменение в областта на закрилата на индустриалната собственост;
 • Поддържане на активно сътрудничество с други страни в областта на индустриалната собственост;
 • Участие в международни проекти в областта на индустриалната собственост: Двустранни споразумения със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Европейското патентно ведомство; участие във форуми на Световната организация за интелектуална собственост
 1. Предоставяне на правна закрила на обектите на индустриална собственост.

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата

 • Приемане и обработка на заявките за издаване на патенти, сертификати за допълнителна закрила, сортове растения или породи животни, регистрации на полезни модели, на марки, географско означение, промишлени дизайни, топология на интегрална схема, извършване на проучване и експертиза на заявките;
 • Разглеждане на искания за признаване на действието на международни регистрации на марки по реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея, посочващи територията на Република България, и на искания за регистрация на дизайн по реда на Хагската спогодба за територията на България;
 • Приемане на заявки за регистрация на марка на ЕС и дизайн на Общността, за регистрация на дизайн по реда на Хагската спогодба и постъпили заявки за регистрация на национални марки по реда на Мадридската спогодба и Протокола, заявки за европейски патент и по Договора за патентно коопериране;
 • Вземане на решения за предоставяне на закрила или решения за отказване предоставянето на закрила;
 • Издаване на патенти за изобретения и свидетелства за регистрация на полезни модели, сертификати за допълнителна закрила, за сортове растения или за породи животни, свидетелства за промишлени дизайни, марки, наименования за произход и други защитни документи, свързани със закрила на обектите на индустриална собственост;
 • Разглеждане на спорове по решенията на експертизата, искания за обявяване недействителност на защитни документи и за предоставяне и прекратяване на принудителни лицензии;
 • Постановени решения по жалби и искания за обявяване на недействителност на защитни документи или за предоставяне и прекратяване на принудителни лицензии;
 • Процесуално представителство по защита на издадените административни актове;
 1. Информационно обезпечаване на обществеността и популяризиране на правната закрила на индустриалната собственост и насърчаване на иновативността.

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата

 • Поддържане на регистри и информационни системи за обектите на индустриалната собственост;
 • Извършване на публикации и издаване на ежемесечен бюлетин, международен обмен на бюлетини, патентни документи и на данни за заявени и защитени обекти на индустриалната собственост;
 • Предоставяне на информационни услуги за обектите на индустриалната собственост;
 • Национални и вътрешноведомствени планове и програми за внедряване автоматизирани системи и електронни регистри;
 • Разработка и внедряване на информационни системи по сътрудничеството с Европейското патентно ведомство – ЕПВ;
 • Поддръжка на внедрените информационни системи по проекти Договора за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост в Аликанте, Испания.
 1. Защита при нарушение на права върху индустриална собственост.

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата

 • Извършване на проверки и издаване на наказателни постановления за нарушени права върху марки и дизайни;
 • Оказване на експертна помощ в досъдебни, съдебни производства и по прилагане на гранични мерки за нарушение на правата върху интелектуалната собственост;
 • Осъществяване на борба с нарушенията на права върху индустриална собственост в сътрудничество с партньорски организации.

Дейности по договор за сътрудничество с EUIPO (СЕСИС)

В резултат на съвместна дейност между Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) всяка година се подписва споразумение за сътрудничество, който включва участие на експертите от ведомството както в продължаващи, така и в нови проекти (дейности).

Подписаното споразумение с EUIPO (СЕСИС) за 2023 г. включва шест основни групи дейности (ЕСР-проекти), насочени към синхронизиране на Европейската мрежа за марки и дизайни и сътрудничество по т.н. „европейски проекти за сътрудничество“. Целта на тези проекти е сближаване на съществуващите или създаване на нови общи практики в областта на закрилата на марки и дизайни, модернизиране и опростяване на националните системи за комуникация с потребителите чрез развитие на онлайн услугите, функционално надграждане на електронните регистри и системи, както и продължаващо популяризиране прилагането на правата върху обектите на индустриална собственост (за марки и дизайни).

Дейностите по сътрудничеството се предвижда да продължават да се изпълняват и през периода 2024- 2026 година

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се изпълнява от Патентно ведомство.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорност за изпълнението на програмата носи ръководството на Патентно ведомство на Република България.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (хил.лв.)

индустриална собственостобекти на индустриална собственост


Източник: Министерство на икономиката и индустрията

 

 

 

Може да харесате още...