БУА подписа споразумение с КЗП

БУА ) подписа споразумение с Комисия за защита на потребителите ( КЗП ) Българска уеб асоциация ( БУА ) подписа споразумение с Комисия за защита на потребителите ( КЗП )

Дора Василева Председател на УС на Българска уеб асоциация ( БУА ) и Веселин Златев Председател на Комисия за защита на потребителите ( КЗП ) подписаха споразумение за сътрудничество и съвместна дейност. Целта на споразумението е двете страни в сътрудничество да решават въпроси, свързани със създаване на условия за подобряване на търговските практики при осъществяване на търговска и рекламна дейност в Интернет, включително и защитата на потребителите в дигитална среда.
Едни от първите съвместни действия по споразумението ще бъде осъществяване на проект за подготовка на примерни образци за общи условия за използване на уеб сайтовете, с оглед унифицирането на търговските практики в интернет.

За реализиране на поставените цели на подписаното споразумение КЗП ще предостави на БУА обобщение на практиката си относно актуални въпроси на осъществяването на търговска и рекламна дейност в Интернет, а БУА ще направи достояние на членовете си тази информация.

Сътрудничеството между двете страни в дългосрочен план ще се изразява във взаимно предоставяне на експерти, включително и в работни групи, за разглеждане на проблеми, свързани с осъществяването на търговска и рекламна дейност в Интернет, защитата на потребителите в онлайн среда и да дават експертни становища по конкретни казуси във връзка с постъпили сигнали и жалби от потребители или доставчици на услуги в интернет.

КЗП ще оказва методическа помощ на БУА и съдействие чрез предоставяне на съществуваща информация и становища по тълкуването на разпоредби на потребителското законодателство във връзка с дейността на БУА и нейните членове и ще предоставя на асоциацията информация за решенията си по производствата във връзка с надзорната си дейност в електронната среда. Комисията ще кани експерти от БУА да участват в дискусиите при разрешаване на спорове между доставчиците на услуги и техните потребители.

Комисията се съгласява да подпомага БУА в усилията й за създаване на ясни нормативни правила в информационното общество, включително и чрез предлагане от страна на БУА на нова правна регламентация и изменение на действащи нормативни актове.

БУА ще сътрудничи на КЗП при популяризиране на помирителните комисии и ще изпраща медиатори с цел подпомагане процесите на разрешаване на спорове. Асоциацията ще предоставя при поискване от КЗП съгласувано мнение на членовете си по проекти на нормативни актове, както и на вътрешни указания и инструкции относно контролната дейност в областта на осъществяването на търговска и рекламна дейност в електронна среда.

В рамките на сътрудничеството се предвижда и организиране на съвместни мероприятия, изготвяне и разпространение на информационни издания по проблеми, свързани с Интернет търговията.

Може да харесате още...