Бъдещата политика на ЕС в областта на интелектуалната собственост

интелектуалната собственостСъветът на Европейския съюз е приел заключения относно ключови елементи на бъдещата политика на ЕС в областта на интелектуалната собственост.

Тези заключения следва да се разглеждат като приноса на Съвета към текущата работа в рамките на Комисията по план за действие на ЕС в областта на интелектуалната собственост, който се очаква да бъде представен скоро.

В тези заключения Съветът изтъква значението на една силна, ефикасна, прозрачна и балансирана система за защита на интелектуалната собственост и необходимостта от последователна цялостна стратегия за гарантиране както на защитата, така и на справедливия достъп до иновации.

Що се отнася до непатентоспособността на растителни или животински продукти, получени изключително чрез биологични по своята същност процеси, Съветът приветства новостите в рамките на Европейската патентна организация.

Освен това Съветът отчита необходимостта от укрепване на системите за защита на географските указания в ЕС. Той има готовност да обмисли въвеждането на система за защита sui generis на неселскостопанските продукти въз основа на задълбочена оценка на въздействието на потенциалните разходи и ползи.

Комисията се насърчава да предприеме редица конкретни действия в борбата срещу фалшифицирането и пиратството, включително като привлече за допълнително участие онлайн платформите и останалите доставчици на хостинг услуги.

Накрая Съветът приканва Комисията да представи предложения за преразглеждане на правната рамка за защита на промишлените дизайни. При това преразглеждане следва по-специално да се разгледат:

а) допълващите се отношения между системите за защита на промишлените дизайни на общностно, национално и регионално равнище,

б) достъпността на тези системи, напр. чрез изясняване и доразвиване на предмета на защита и изискванията за защита на дизайните,

в) последиците от използването на новите технологии,

г) транзитирането през територията на ЕС на нарушаващи право върху промишлен дизайн стоки, дори когато тези стоки не са предназначени за пускане на пазара на Съюза, и

д) дали подлежат на защита части от съставни продукти, използвани с цел ремонт съгласно законодателството в областта на дизайна.

Съвет на ЕС – Прессъобщение

Може да харесате още...