Съществено забавяне работата на Патентно Ведомство след въвеждане на електронното подаване на заявки за марки

заявки за маркиСветовна практика е при въвеждането на електронно подаване на обекти на индустриалната собственост да се постигне оптимизация работата на административния орган и да се облекчат максимално заявителите и на тази основа да се постигне съкращаване на сроковете за регистрация.

За да се постигнат тези цели в офисите за интелектуална собственост в света се организарат работни комитети на потребителите, експертите и IT специалисти. Набелязват се програми и стъпки за извършването на тези дейности и се пристъпва към реализацията им. В същото време се провежда широка разяснителна кампания.

От направеното в българското патентно ведомство до момента установяваме, че планирането липсва и всичко е въпрос на хаотични действия или бездействия, подпомагани от необходимостта за усвояване на определен финансов проект, без мисъл за същността на процесите.

В настоящия момента системата за подаване на заявки не е напълно внедрена, не е интегрирана с другите действащи регистри и системи и не работи надежно. Използвахме системата с три заявки и демонстрирахме възникващите проблеми – в началото липсваше адекватна реакция у ръководството и най-вече в лицето на г-жа Зорка Милева; в последствие се прие предложението ни за провеждане на обучение за представите по индустриална собственост ( това обучение трябваше да се планирате много по-рано и да се организира преди пускането на системата), от 3 Декември след намеса на Председателя на Ведомството забелязвам и включването на технически съпорта (за който до момента не бе мислено), който потвърди проблемите и започна да мисли за решаването им.

В същото време оставаме учудени от безхаберието на ръководството по отношение на нормативната уредба на новата система за заявяване на марки – липсват промени в НАРЕДБА за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения и т.н.

Всичко това и най-вече неподготвеността на Патентно ведомство доведоха до съществено забавяне работата на ПВ след въвеждане на електронното подаване на заявки за марки! Като пример за това забавяне – заявка подадена чрез системата за електронно подаване на заявки на  20.11.2013, е вписана едва на 02.12.2013 във входящия регистър на марките. Според нас това е недопустимо двуседмично забавяне!

Преди въвеждане на системата за електронно подаване на заявки ние отивахме подавахме заявката на хартиен носител или по факса и веднага имахме входящ номер, по който оформяхме пълномощното си и извършвахме плащания към държавния бюджет. Днес патентното ведомство, ръководено от проф. Камен Веселинов, въвежда уж облекчаваща система, но в същото време забавя експертизата за установяване на дата на подаване с 2 седмици, забавя събирането на държавни такси; забавя подготовката на останалите необходими документи и не е въведен алтернативен начин за електронно плащане на дължимите държавни такси.

Поради възникващите множество проблеми за пореден път считаме, че е необходимо да се създаде работен кометет с участието на зайнтерисованите страни по въвеждане на система за електронно подаване на обекти на индустриална собственост и да се отстранят в ускорен порядък всички известни и възникващи недоразумения в работата на електронната система за подаване на заявки (още по-вече че този процес е подпомогнат от ЕС с програмно и финансово осигуряване).

Автор: инж. Иван Иванов

Може да харесате още...