Бестал ООД извършва нелоялна дейност

Бестал ООД извършва нелоялна търговска дейност по отношение на СТИЛМЕТ АД

Бестал ООД извършва нелоялна търговска дейност по отношение на СТИЛМЕТ АД

КЗК УСТАНОВЯВА, ЧЕ Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ на чл. 35, ал. 1 от ЗЗК от страна на „Бестал” ООД и НАЛАГА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ на дружеството в размер 9562 (девет хиляди петстотин и шейсет и два) лева.

Нарушението се състои в имитация на известния и добре наложил се бренд в строителството ETALBOND. Тази санкция е втора санкция налагана на нарушетеля Бестал от КЗК. Пръвия път дружеството беше санкционирано с 5000 лева, а санкцията беше потвърдена от Върховния Административен Съд.

По преписката Стилмет бяха представлявани пред КЗК от екипа на IP Consulting.

Нелоялна конкуренция по смисъла на Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ) може да е всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите ( чл. 29 от ЗЗК ).

Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ), Закона за обществените поръчки ( ЗОП ) и Закона за концесиите ( ЗК ). Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ) и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите – членки на Европейския съюз по реда на Регламент ( ЕО ) № 1/2003 и Регламент ( ЕО ) № 139/2004.

Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

Може да харесате още...