hfhfhfhfhfh

Бестал ООД извършва нелоялна дейност

Бестал ООД извършва нелоялна търговска дейност по отношение на СТИЛМЕТ АД

Бестал ООД извършва нелоялна търговска дейност по отношение на СТИЛМЕТ АД

КЗК УСТАНОВЯВА, ЧЕ Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ на чл. 35, ал. 1 от ЗЗК от страна на „Бестал” ООД и НАЛАГА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ на дружеството в размер 9562 (девет хиляди петстотин и шейсет и два) лева.

Нарушението се състои в имитация на известния и добре наложил се бренд в строителството ETALBOND. Тази санкция е втора санкция налагана на нарушетеля Бестал от КЗК. Пръвия път дружеството беше санкционирано с 5000 лева, а санкцията беше потвърдена от Върховния Административен Съд.

По преписката Стилмет бяха представлявани пред КЗК от екипа на IP Consulting.

Нелоялна конкуренция по смисъла на Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ) може да е всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите ( чл. 29 от ЗЗК ).

Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ), Закона за обществените поръчки ( ЗОП ) и Закона за концесиите ( ЗК ). Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ) и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите – членки на Европейския съюз по реда на Регламент ( ЕО ) № 1/2003 и Регламент ( ЕО ) № 139/2004.

Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

Може да харесате още...