Решение на КЗК по спор между Белла България АД и Златно Брезово ЕООД

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 128
София,
02.02.2017 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Юлия Ненкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Кюмюрджиев

ЧЛЕНОВЕ:
Анна Янева
Георгица Стоянова
Красимир Витанов
Красимир Зафиров
Пламен Киров

при участието на секретар-протоколиста Захари Сръндев, разгледа в редовно заседание, проведено на 02.02.2017 г., преписка № КЗК-552/2016 г., с наблюдаващ проучването Пламен Киров – член на КЗК.

В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по преписка № КЗК- 552/2016 г., на основание чл. 94, ал. 1, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) по искане на „Белла България” АД (Белла) срещу „Златно Брезово” ЕООД, съдържащо твърдения за евентуално извършени нарушения по чл. 36, ал. 4 и чл. 29 от ЗЗК и искане за постановяване на прекратяване на нарушенията, налагане на предвидените в закона санкции и възлагане на направените в производство разноски.

I СЪЩНОСТ НА ИСКАНЕТО НА „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ” АД

„Белла България” АД принадлежи към икономическата група „Импала Инвест“ Б.В. (Impala Invest B.V.), учредено съгласно законодателството на Кралство Нидерландия, вписано под № 34277796 в Търговския регистър към Търговската палата на Амстердам („Импала“).

Молителят произвежда и разпространява различни видове тестени изделия, между които точени кори с търговска марка „Белла“ и „Фамилия“ в различни разновидности и разфасовки. Производството на тестени изделия (банички, бутер тесто, точени кори) е извършвано от „Унибел“ АД (Унибел) до юни 2016 г., когато Унибел се преобразува чрез вливане в Белла, като в резултат на това корпоративно преобразуване цялото имущество на Унибел преминава към Белла, което е негов универсален правоприемник, а Унибел е прекратено без ликвидация. След вписване на преобразуването и съответно вливането на Унибел в Белла, молителят извършва самостоятелно дейност по производство и по разпространение на различни видове тестени изделия, в това число и на точени кори.

Ответното дружество „Златно Брезово“ ЕООД произвежда и разпространява различни тестени продукти, като фини точени кори, пълнозърнести кори и дърпани кори на сач, под търговските наименования „Златна царица“ и „Брезово“.

Според молителя и двете дружества – страни в производството, са търговски дружества, които се квалифицират като „предприятия” по смисъла на § 1, т. 7 от ДР към ЗЗК. Релевантна в случая е стопанската им дейност, свързана с производство и търговия с тестени продукти на 1 В публикуваната версия на това решение, някои от данните са заличени в съответствие с чл. 55, ал. 2 от ЗЗК, с който не се допуска разгласяването на търговски тайни или други защитени от закон тайни на страните. Заличените данни са отбелязани с (……)* територията на Република България и в частност производството и разпространението на точени кори в различни разновидности и разфасовки, която дейност ги поставя в конкурентни отношения помежду им и обосновава приложението на правилата на глава VII от ЗЗК.

В искането се посочва, че съгласно практиката на КЗК, релевантният продуктов пазар може да бъде определен като пазар за производство и реализация на тестени изделия. С оглед извършването на дейност от страна на ответника по производство и разпространение на точени кори, дружеството счита, че релевантният продуктов пазар следва да бъде дефиниран по-тясно и да обхваща само дейността по производство и реализация на точени кори.

В искането се посочва, че доколкото молителят произвежда и разпространява точени кори в различни разновидности и разфасовки под марките „Белла“ и „Фамилия“, а ответникът от своя страна, произвежда и разпространява точени кори под търговско наименование „Златна царица“ и „Брезово“, дейността им безспорно ги поставя в конкурентни отношения и е обективна предпоставка за прилагането на глава VII от ЗЗК. Въпреки наличието на различни разновидности на точените кори (фини точени кори, пълнозърнести кори, дърпани кори на сач и др.), поради еднаквото им предназначение и малката разлика в съществените характеристики на отделните разновидности, следва да се приеме, че търсенето и предлагането на точени кори е еднородно и съответно пазарът за производство и реализация на точени кори е единен. Вземайки предвид тази особеност, всички изчисления на пазарен дял които са предоставени от молителя, се отнасят за този общ пазар на производство и реализация на точени кори, без разграничение по отделни разновидности. Според Белла условията за производство и търговия с точени кори са еднородни за цялата територия на Република България, тъй като няма териториални ограничения пред доставките до магазини за продажби на дребно, разположени на територията на цялата страна. С оглед на изложеното, дружеството счита, че географският обхват на съответния пазар следва да бъде определен като национален.

Твърдение за извършено нарушение на чл. 36, ал. 4 от ЗЗК
В искането се сочи, че от месец декември 2015 г. ответното дружество започва да разпространява в търговската мрежа точени кори под марките „Златна царица“ и „Брезово“ в различни разновидности и разфасовки, като в периода декември 2015 г. – януари 2016 г. продуктите се разпространяват преимуществено в единични опаковки от 0,5 кг. Съгласно предоставени от молителя данни от „Нилсън България“ ЕООД1 – през месец януари 2016 г. средната цена на дребно в търговската мрежа на един килограм точени кори с марка “Златна царица” е в размер на 3.34 лв. (три лева и тридесет и четири стотинки).

Според приложеното изследване продуктите на ответника с марка „Златна царица“ са ценово позиционирани по-ниско от продуктите на молителя с марка “Белла” и по- високо от повечето от останалите продукти – точени кори, които се разпространяват в търговската мрежа в България. Според данните на „Нилсън България“ ЕООД през месец януари 2016 г. пазарният дял на продуктите с марка „Златна царица” достига до 11 %, като съгласно оценката на молителя пазарното поведение на ответника към този момент съответства на нормалните търговски практики. Посочва се, че декември и януари са двата месеца с най-високо търсене на точени кори поради множеството празнични дни, които традиционно са свързани с приготвянето от домакинствата на продукти от точени кори (главно баници). В този период търсенето често е по-голямо от предлагането, поради което е сравнително лесно новонавлизащ участник да спечели пазарен дял без да е необходимо да прилага агресивна ценова стратегия, дори и ако предлаганите от него продукти не превъзхождат или дори, ако са с по-лошо качество от това на продуктите на установените производители.

В края на месец януари 2016 г. ответникът възприема нова пазарна стратегия, като започва масово предлагане на произвежданите от него точени кори в промоционални пакети от типа 1+1 („Промоция 1+1“). При посочената промоция две единични бройки от съответния продукт са пакетирани в една търговска опаковка, като така пакетираните две бройки от съответния продукт се продават заедно на цената на една бройка извън промоция. При този вид промоция крайната цена на единица продукт е с 50% по-ниска от цената извън промоция. Молителят счита, че поради големия размер на отстъпката, този вид промоция е сравнително рядко срещан в сектора на търговията с хранителни стоки, тъй като производителите работят с нисък марж и намаление на крайната цена от 50% почти сигурно означава, че продажбите в промоция се извършват под себестойността на разходите за производство и разпространение. Такъв размер на отстъпка се предлага в този сектор, главно от търговци на дребно и само за кратки периоди от време, като основната причина за прилагане на тази отстъпка е бързо освобождаване от хранителни продукти, чиито срок за годност предстои да изтече.

Според молителя прилаганата от ответника търговска практика се отличава от нормалната промоционална активност, поради следните съображения:

На първо място се извършва за продължителен период от време, ответникът стартира първата си промоция на 25.01.2016 г., като подобен тип промоции се провеждат с особено голям интензитет до средата на месец май. След това честота на промоциите спада, но тази търговска практика не е прекратена.

Характерно за прилаганата от ответника търговска стратегия е, че промоцията се предлага последователно в различни търговски вериги за различни по продължителност периоди от време, като във всеки един момент се провежда в повече от една търговска верига, а често и в няколко вериги едновременно. По този начин считано от 25.01.2016 г. до настоящия момент, продуктите на ответника непрекъснато, или с кратки прекъсвания се предлагат като Промоция 1+1 в търговската мрежа.

На второ място, въпреки че промоцията не се прилага към всички продажби на ответника в цялата търговска мрежа, обстоятелството че тя се провежда непрекъснато в различни търговски вериги води до това, че значителна част от продажбите на ответника през разглеждания период са реализирани именно от стоки, които се предлагат в Промоция 1+1 – т.е. при продажби на единична цена 50% под регулярната.

Според молителя дълготрайното и повсеместно прилагане на промоцията оказа незабавен и траен ефект върху продажбите на ответника. Спрямо базата на месец януари 2016 г. (последния месец преди началото на масовото предлагане на промоцията), през който ответникът е реализирал продажби в обем 53.3 тона точени кори, съставляващи около 11% от общия пазар на реализация на точени кори, през месец февруари 2016 г. – първият пълен календарен месец, през който се прилага мащабно промоцията – общото количество точени кори реализирани от ответника нараства на 85 тона, а пазарният му дял достига до 31% – т.е. пазарният дял почти се утроява само в рамките на месец. През месец март и през месец април 2016 г. пазарният дял на ответника се запазва в диапазона 30-31%, като количествата реализирани от него точени кори са съответно 110 тона и 72 тона. Според Белла България статистическите данни сочат за трайна реализация на голям обем от стоки през целия период февруари – април 2016 г.

Молителят няма данни за внедряване на нови производствени технологии от ответника, които да водят до съществено изменение на качеството на неговата продукция. Така за периода от началото на месец февруари 2016 г. до настоящия момент единственото изменение, което се наблюдава при реализацията на продуктите на ответника, е масовото приложение на Промоцията. С оглед на което молителя счита, че значителното увеличаване на общите количества точени кори реализирани от ответника, както и значителното подобряване на неговите пазарни позиции, се дължи единствено на прилаганата от него Промоция.

Посочва се, че молителят не разполага с информация относно точните разходи на ответника за производство и реализация на точени кори, тъй като тази информация е търговска тайна на ответника. С оглед на обосноваване на твърденията за нарушение на чл. 36 ал. 4 ЗЗК, дружеството представя подробна справка относно разходите му за производство, както и за реализация на продукт точени кори за съответния период. Белла счита, че представените данни за разходите за производство и реализация на нейните продукти са относими и могат да бъдат приети за насочващи относно разходите на конкурентно предприятие извършващо дейност по производство и разпространение на точени кори, което е поне толкова ефективно колкото него. В подкрепа на това твърдение се отбелязва, че точените кори са сравнително хомогенен продукт и няма възможност да бъдат произвеждани по няколко различни начина, които да предполагат големи разлики в производствените разходи, произтичащи от различни методи на производство. Също така суровините, които се използват при производството на точени кори, са борсови стоки, или стоки, които се предлагат на сравнително близки цени, независимо от доставчиците. 3

Посочва се, че между различните производители съществуват различия в производствения капацитет и пазарен подход, но такива различия не биха могли да обосновават големи разлики в цените на крайния продукт.

Според Белла, в периода декември 2015 г. – април 2016 г. ответникът провежда мащабна и много агресивна рекламна кампания, с цел популяризиране на предлаганите от него продукти, която със сигурност е довела до по-високи разходи за маркетинг и реклама от тези на молителя. Макар и с относително по-ниска интензивност спрямо периода февруари 2016 г. -април 2016 г., маркетинговите активности на ответника продължават и към настоящия момент, като разходите за маркетинг и реклама вероятно продължават да са по- високи от тези на молителя.

На следващо място според молителя, ответникът произвежда и разпространява единствено точени кори и е навлязъл на пазара сравнително скоро, поради което не би могъл да постигне оптималните нива на разходи по производство и реализация, посочени от Белла. Въпреки това обаче, средната продажната цена на рафт на един килограм точени кори „Златна царица” в Промоция 1+1 (т.е. един килограм продукт) за посочения период е 1.56 лева (един лев и петдесет и шест стотинки). Тъй като тази стойност представлява крайна цена на дребно в търговската мрежа, то в нея са включени както разходи на ответника за производство и реализация на продукта, така и печалбата на търговеца на дребно, а също така и на дистрибутори, ако ответника не осъществява дистрибуцията лично. Следователно, цената, на която ответникът извършва продажби към търговците на дребно или към дистрибуторите си, е още по-ниска.

Според молител, ответникът не реализира печалба от продажбите на точени кори в Промоция 1+1, доколкото на практика тези продажби би следвало да генерират нетна загуба за ответника. Ако бъде взето предвид цялото продадено от ответника количество точени кори за периода февруари 2016 г. – април 2016 г., става ясно, че той не успява да компенсира загубите си от Промоциите, дори чрез реализираните продажби на регулярни цени, тъй като средните нива на цените на дребно на предлаганите от него продукти постоянно спадат.

Така например през месец януари 2016 г. средната цена на дребно на продуктите на ответника е била 3.34 лева (три лева и тридесет и четири стотинки), докато през м. февруари пада на 2.64 лева (два лева и шестдесет и четири стотинки), през м. март вече е 2.20 лева (два лева и двадесет стотинки), а през м. април пада на 1.95 лева (един лев и деветдесет и пет стотинки). Това постоянно намаление според Белла се обяснява както с намаляването на средната цена на един килограм точени кори, предлагани в Промоция 1+1, така и с увеличаването на броя на промоциите и съответно увеличаване на относителния дял на точените кори реализирани от ответника чрез продажби в Промоция 1+1.

Също така, големият брой на едновременни Промоции 1 + 1, както и големите количества стоки, продавани чрез този маркетингов подход, водят до общо намаление на средните цени, предлагани от ответника, като печалбите му от продажби на регулярна цена не успяват да компенсират загубите на ответника от продажбите в Промоция 1+1. Отчитайки, че цената за продажба на едро прилагана от ответника е много по-ниска от цената на дребно, то може да се приеме и че за всеки един от месеците февруари, март и април средните му продажбени цени на едро също са били под разходите му за производство и реализация, тоест цялото количество стоки, реализирано от ответника, е продадено на загуба и „Златно Брезово” ЕООД не успява да покрие разходите му за производство и реализация.

По отношение на критерия продажба на значителни количества стоки
Сочи се, че съгласно практиката на КЗК количествата на продадените стоки следва да са толкова значителни, че да са от естество да предизвикат пренасочване на търсенето към съответното предприятие, което може да доведе до нерентабилност на стоките/услугите на конкурентите. В практиката си по приложение на този текст от закона КЗК е възприела подход за оценка на всеки конкретен случаи, с оглед особеностите на съответния пазар.

Тъй като в настоящия случай става дума за бързо оборотни стоки, които се купуват често и потребителят обичайно е ценово ориентиран, то понятието значителни количества следва да бъде установено при сравняване на общите количества, продадени от този продукт на съответния пазар и количествата, продадени от ответника на цена под разходите за производство и реализация.

Според молителя реализираните под себестойност близо една трета от продуктите на ответното дружество, предлагани на пазара в цялата страна, определено представлява „значителни количества стоки“, по смисъла на чл. 36, ал. 4 ЗЗК.

От представените данни на „Нилсън България“ ЕООД е видно, че през месец януари 2016 г. ответникът е продал 53 тона точени кори. През месец февруари, когато започва масовото прилагане на Промоцията 1+1 и съответно продажбата на стоки на цени под разходите за производството и реализацията им, общото количество точени кори, реализирани от ответника, рязко скача на 85 тона, а през месец март достига 110 тона, което представлява повече от двойно увеличение на продадените количества в сравнение с месец януари 2016 г. През месец април 2016 г. ответникът реализира 72 тона точени кори, като намалението спрямо месец март съответства на намалението на общото количество точени кори, реализирани на българския пазар (намаление от 366 тона през месец март до 234 тона през месец април). Независимо от месечните флуктуации в реализираните от ответника количества и в общия обем на пазара, за периода от месец февруари до месец април 2016 г. ответникът запазва устойчив пазарен дял от 30-31 %, което представлява почти трикратно увеличение на пазарния му дял спрямо месец януари 2016 г.

Според Белла, дори и да се приеме, че през месец януари 2016 г. ответникът е реализирал продажби без предлагането на стоки на цени под себестойност в обем от 53 тона, което представлява около 11% от общия обем на пазара, то увеличението, което има в продадените количества през февруари, март и април, следва да се дължи единствено на прилагането на Промоцията 1+1 и съответно продажбата на стоките под разходите за производството и реализацията им. Обстоятелството, че прилаганата от ответника търговска практика е в състояние да доведе до такава значителна промяна в пазарната позиция на ответника също подкрепя твърдението, че продажбите на стоки под себестойност чрез Промоция 1+1 са значителни по своето количество и тази практика ефективно е довела до пренасочване на потребителското търсене към продуктите на ответника.

По отношение на критерия продажба на стоки за продължителен период от време
Дружеството посочва, че КЗК приема, че той трябва да е толкова дълъг, че да е от естество да предизвика пренасочване на търсенето към съответното предприятие, което може да доведе до нерентабилност на стоките/услугите на конкурента. Това условие често е изследвано заедно с условието за значителни количества от стоките, като, ако бъде доказано, че стоките са се предлагали за значителен период, то се приема и че са в значителни количества. Също така, в практиката си КЗК приема, че следва да се отчита обстоятелството, че стоките или услугите могат да бъда сезонни и търсенето им да е съсредоточено в определен период от годината, което не означава че през останалите периода търсенето е намалено или този продукт не се предлага.

Молителя изтъква, че, ответникът започва предлагането на стоки в Промоция 1+1 от края на месец януари 2016 г., като масовото предлагане на стоки в Промоцията продължава с различна интензивност и до настоящия момент. От началото на месец юни до към настоящия момент интензивността на тази практика е по-ниска, като се наблюдават кратки прекъсвания, най-вероятно с оглед настъпването на летния сезон и общото намаляване в търсенето на продукта точени кори, но не е прекратена. С оглед установяване на мащаба на предлагане на Промоцията, дружеството предоставя информация за продължителността на всяка промоция за периода от 25.01.2016 г. до 01.06.2016 г.

Позицията на дружеството е, че извършването на продажби чрез промоционални кампании е нормална, желана и разрешена от закона търговска практика. Но в настоящия случай според него е видно, че този търговски способ се използва от ответника единствено с цел да бъде прикрито предлагането на стоки на цени под разходите за тяхното производството и реализацията, като посредством последователните и многократни промоции в различни търговски вериги и търговци на дребно, тази практика бива прилага за продължителен период от време без прекъсване, или с кратки прекъсвания. Според молителя независимо, че промоциите при различните търговци не се извършват едновременно, а в последователни и застъпващи се периоди от време, следва да се приеме, че това представлява един общ период, започнал на 25.01.2016 г. и продължаващ до настоящия момент, в който ответникът предлага и продава на вътрешния пазар значителни количества от продукта точени кори на цени, под разходите за производството и реализацията им.

По отношение на критерия нелоялно привличане на клиенти
В практика си КЗК е посочвала, че самият факт на реализация на значителни количества от 5 стоки за продължителен период от време на цена под разходите за производство е укоримо от гледна точка на правилата на лоялната конкуренция и води до извод за осъществено нарушение на забраната, въведена със специалната норма на глава VII и е в състояние да пренасочи потребителското търсене поради наличие на ценово предимство, с което да допринесе за осъществяването на целта на нарушението по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК, а именно нелоялно привличане на клиенти.41

Според молителя, прилагането на нелоялната практика за период повече от 5 месеца е довела до привличането на голяма част от клиентите в тази продуктова категория и съответно до траен отлив на клиенти от останалите конкуренти. Съгласно представената информация, след началото на нелоялната практика ответникът е увеличил пазарният си дял от около 11% през м. януари 2016 г. до около 30-31% през всеки един от следващите месеци февруари, март и април. Белла счита, че увеличаването на пазарния дял на ответника е за сметка на намаляване на пазарното присъствие на всички останали конкуренти на пазара.

Сочи се, че при някои от предприятията, извършващи дейност на съответния пазар, практиките, прилагани от ответника, са довели до спад в реализираните продажби, което създава реална опасност за дейността на тези предприятия и съответно, ако нелоялната практика продължи, би довела до излизането им от пазара. Молителят посочва, че също така за разглеждания период от време цените на дребно на всички производители са спаднали значително, като голяма част от тях са принудени да продават на цени около себестойността за тяхното производство и реализация, което има особено силно неблагоприятно въздействие върху по-малките производители и застрашава както тяхното съществуване, така и ефективната конкуренция и продуктовото разнообразие на този пазар.

Според молителя, чрез това свое поведение ответникът не просто ограничава потенциалната конкуренция, а води до нейното пълно изключване, тъй като разходите за навлизане на пазар, както и последващите разходи за производство и реализация на продукта, не биха могли да бъдат покривани от потенциалните приходи от продажба на продукта. Поради това всеки потенциален конкурент би се отказал от навлизане на пазар поради изначална невъзможност да възстанови разходите си, които би направил за навлизането на пазара.

Твърдение за извършено нарушение на чл. 29 от ЗЗК
Сочи се, че съгласно трайната практика на КЗК нормата на чл. 29 от ЗЗК има самостоятелно приложение и не е обвързана със задължителното наличие на обстоятелства по някой от следващите текстове на закона. Изричното обособяване на най-характерните и най-често срещани форми на нелоялна конкуренция в чл. 30-37 от ЗЗК не е лимитативно, като не изключва възможността с други действия или бездействия в противоречие с добросъвестната търговска практика да се увредят или да се поставят в опасност от увреждане интересите на конкурентите в отношенията помежду им, т. е. да бъдат изпълнени визираните в чл. 29 предпоставки. Така предвиждането на специални състави не изключва самостоятелното приложение на чл. 29 от ЗЗК, а само го ограничава до случаите, когато нарушението не може да се квалифицира по чл. 30-37 от ЗЗК.

Молителят счита, че ако КЗК установи, че ответникът не е извършил нарушение на чл. 36 ал. 4 от ЗЗК поради липсата на някоя от законово изискуемите предпоставки, то при условието на алтернативност ответникът е извършил нарушение на общата норма на чл. 29 от ЗЗК.

Според молителя действието на ответника има силен ефект, като неговият пазарен дял се увеличава от 11% през месец януари до близо 31% през месец март и април. Това многократно увеличение се дължи единствено на продажбата на стоки под разходите за производството и реализацията им, тъй като няма никакви други фактори, които да са променени през месеците февруари – април и да са спомогнали за многократното увеличение на пазарния дял на ответника.

Също така, възприетата от ответника пазарна стратегия има негативен ефект върху целия пазар, като за да издържат на конкуренцията му, всички участници на пазара за производство и реализация на точени кори намаляват цените си. Промяна в цените съществува и при другите производители, като според дружеството продължаването на практиката на продажби от страна на ответника под себестойност сравнително бързо ще доведе до излизане на част от по-малките 6 производители от пазара, поради невъзможност да реализират достатъчно приходи, които да покриват разходите им за производство и реализация, както и да реализират определено ниво на печалба, което е основната цел на всяка стопанска дейност. От друга страна, ако конкурентите на пазара не следват цените, наложени от ответника, то това отново ще доведе до прекратяване на дейността и излизането им от пазар поради постепенната загуба на пазарен дял.

Според молителя използваната от ответника недобросъвестна търговска практика уврежда в голяма степен интересите на конкурентите му на целия пазар, тъй като би могла да доведе до излизането от пазара на основни участници вследствие на което потребителите биха били лишени от право на избор.

Отправена е молба КЗК след като разгледа изложените обстоятелства и приложените доказателства и се убеди в тяхната основателност, да образува производство за установяване на извършено нарушение по чл. 36, ал. 4 ЗЗК и/или по чл. 29 от ЗЗК срещу „Златно Брезово“ ЕООД и да постанови прекратяване на нарушението, да наложи предвидените в закона санкции и на основание чл. 69, ал. 4 ЗЗК да възложи на „Златно Брезово“ ЕООД, понесените от „Белла България“ АД, разноски във връзка с административното производство, включително адвокатско възнаграждение.

ІІ. СТАНОВИЩЕ НА „ЗЛАТНО БРЕЗОВО“ ЕООД

Със становище вх. № към КЗК -552/05.10.2016 г. „Златно Брезово“ ЕООД посочва, че не е извършило нарушение на чл. 36, ал. 4, чл. 29 или друг член от ЗЗК.

Според дружеството, искането на „Белла България“ АД (Белла) представлява очевидно недобросъвестен опит на най-големия производител на хранителни продукти в страната, в т.ч. на кори, да пресече в зародиш всеки опит за реална конкуренция с него на пазара в страната. Ответното дружество счита, че следва да представи на КЗК реалната картина на пазара, за да се разбере действителния контекст на искането на Белла и търсения с него резултат. Сочи се, че „Унибел“ АД, част от групата на Белла, а понастоящем самото Белла, в продължение на дълги години е де-факто монополист в производството на кори в България. Останалите производители в страната са много по- малки предприятия, които не могат да се конкурират, както по отношение на производствения мащаб, така относно маркетинговите възможности на Белла. Това положение позволява на молителя да регулира предлагането на кори, а оттам и техните цени по начин, който в най-голяма степен съответства на неговите интереси. В резултат същото е в състояние да налага високи, непазарни, цени на продукцията си, без да има какъвто и да е стимул да се конкурира, да развива нови продукти и да търси начини да отговори по-добре на желанията и нуждите на клиентите. В тази ситуация на малките производители е отредена роля на оцеляващи и следващи големия играч на пазара.

Посоча се, че „Златно Брезово“ ЕООД е ново предприятие, което стъпва на пазара през декември 2015 г. Дружеството изпитва огромни трудности и продължава да изпитва в резултат на положението именно на Белла на този пазар. Въпреки тези трудности, за няколко месеца на своето съществуване на пазара ответното дружество успява да покаже желание и готовност да се конкурира с пазарния лидер, не само по отношение на цените, а и като въведе на пазара нови категории продукти.

Според ответното дружество пазарът на точени кори не трябва да се разглежда като пазар на „един продукт“ по единствената причина, че монополистът предлага и продава само един продукт на него – а именно фини точени кори. (…)* С пускането на двата продукта са разработени и специални листовки, които обясняват предимствата на продуктите и които се добавят към всяка опаковка. Двата продукта създават съвсем нов сегмент на потребление, в който впоследствие се включва и молителя със свои продукти.

Според дружеството конкуренцията от страна на един нов производител дава реални ползи за пазара, дори в рамките на няколко месеца. Посочва се, че при опита си да навлезе на пазара ответникът среща големи трудности поради отказа на множество клиенти, особено в традиционната търговия и локални ключови клиенти, както и дистрибутори, да включат продуктите му в асортимента си. Този отказ в определени случаи е бил аргументиран със забрани или стимули, предоставяни от Белла, да не бъдат продавани продукти на „Златно Брезово“ ЕООД. В резултат 7 дори и до настоящия момент, (…)*, дистрибуторите, които продават корите на Белла, отказват да предлагат както в складовите си бази, така и да дистрибутират корите на дружеството. На ответното дружество се е наложило да предлага продуктите си основно чрез дистрибутори, които досега не са се занимавали с разпространение на кори, което очевидно изисква създаване на изцяло нов канал за разпространение и значително е забавило навлизането му на пазара. Поради което, основен канал за навлизане на пазара и запознаване на клиентите с продуктите на ответника са големите търговски вериги (т.нар. национални ключови клиенти), които са в най-малка степен податливи на упражняваното от Белла влияние и сила на пазара. Според ответното дружество, моделът на търговия на веригите обаче, изисква предоставянето на атрактивни промоционални предложения, особено за нови и непознати на пазара продукти, които да позволят на потребителите да се запознаят с тях. Подобен подход е обичаен за пазара за всеки новонавлизащ продукт и нова марка, която стъпва на пазара и без тях този продукт би останал маргинализиран, поради непознаването му от потребителите, което според дружеството е и крайната цел на Белла по отношение на продуктите на „Златно Брезово“ ЕООД.

От искането става очевидно че, ако „Златно Брезово“ ЕООД спазва това което Белла му предписва като „нормални търговски практики“, то молителят му отрежда дял не по-голям от 11% и всичко по-високо от този дял трябва да е в резултат на „не-нормални“ търговски практики. С други думи подтекстът на тази теза е, че пазарът е запазен за Белла, което по собственото му описание се ползва от „непостижими“ за друг предимства и икономии от мащаба, а на предприятие като „Златно Брезово“ ЕООД е отредена ролята на малък пазарен играч, чиито дял не може да надхвърля 11 %. Освен че този дял изцяло не отговаря на действителното положение за ответното дружество на пазара в съответния момент (той надценява действителния дял на дружество значително), Белла пропуска да съобрази, че този дял се дължи в не малка степен на собственото му влияние върху пазара и трудностите, които дружеството изпитва в опитите си да навлезе на него.

На следващо място, Белла се опитва да наложи на „Златно Брезово“ ЕООД своето виждане как то трябва да формира себестойността си, как да ценообразува, което в крайна сметка означава и какви цени да предлага (в т.ч. по отношение на промоционални предложения). Цялото искане на молителя е базирано на тази концепция, която за ответника е очевидно противоконкурентна. Ответникът не може да се съгласи, че един нов пазарен участник трябва да е задължен да следва себестойността на пазарния монополист или неговото ценообразуване. Ако това беше така, то нямаше да има смисъл за него изобщо да стъпва на този пазар или в най-добрия случай би му била отредена ролята на един маргинален играч, който може само да оцелява на пазара, но не и да се конкурира реално с пазарния лидер. Посочва се, че е налице точно обратното – „Златно Брезово“ ЕООД се стреми да се конкурира с Белла с по-ниска себестойност на продуктите и не-монополно ценообразуване, което да позволи на клиентите да получат иновативни продукти на по-добри цени. В тази връзка виждането на молителя как „Златно Брезово“ ЕООД трябва да формира себестойността на продукцията си е неприложимо към него и всички разсъждения относно специфичните разходи на Белла и твърдените от тях икономии от мащаба са приложими само и единствено за молителя.

Ответникът се спира на довода на молителя за увеличения „пазарен дял“ на „Златно Брезово“ ЕООД, подкрепен с различни цифрови данни, които правят искането на Белла да изглежда привидно достоверно. Според ответникът тази теза е изградена въз основа на непълна и превратно представена информация, от което ясно личи неодобросъвестния и манипулативен подход на молителя със съзнателна цел да заблуди Комисията относно действителното пазарно положение:

Цялата представена пазарна информация, на която се базират изводите и отправените обвинения, е на базата данни на „Нилсън България“ ЕООД. Същевременно тази информация не е представителна за целия пазар. За категорията „Точени Кори“ „Нилсън България“ ЕООД не извършва ритейл одит (преглед) на целия пазар (т.е. статистически обосновано проучване чрез включване на извадка от различни видове и местоположения търговски обекти, в т.ч. обекти от традиционна търговия), а предоставя съвсем различна услуга, която няма никаква представителност по отношение на действителната ситуация на пазара.

Данните, които е ползвал молителят, вероятно са извлечени от т.нар. KAM база данни на „Нилсън България“ ЕООД, която представлява данни, предоставени само от някои големи търговски вериги (например доколкото е известно на дружеството, в тази база липсват национални вериги като втората по големина в страната – Лидл, регионални търговски вериги и др.) и не 8 включва каквито и да е обекти от т.нар. „традиционна търговия“, т.е. квартални магазини и супермаркети, които не са част от включените в базата данни на „Нилсън България“ ЕООД търговски вериги.

Молителят обаче никъде не е уточнил тази подробност, като така съзнателно заблуждава КЗК, като представя тази ограничена по отношение представителност информация като релевантна за цялото потребление в страната – по отношение на пазарни дялове, количества, цени към краен потребител и обем на пазара.

Обектите, за които при „Нилсън България“ ЕООД постъпват данни в така наречия модул KAM, са под 1000, за разлика от над 20 000 обекта в цялата страна с охладена площ, в които се продават точени кори.

Посочва се че по изложените по-горе причини, свързани със създадените затруднения за достигане да обектите на традиционната търговия чрез дистрибутори с опит и контакти при предлагането на кори, продажбите на „Златно Брезово“ ЕООД със сигурност са несравнимо по- малки от тези на Белла в магазините, необхванати от базата данни на „Нилсън България“ ЕООД, в т.ч. в обектите на традиционната търговия, която представлява по оценки на различни източници около 70% от пазара на ежедневни потребителски стоки.

На национално ниво съществува друг източник на информация, който следи на месечна база потреблението на домакинството и това е GFK потребителски панел. Ако молителят имаше намерение да представи адекватна пазарна информация, а не да манипулира данни в свой интерес и да заблуждава, щеше да закупи и представи именно данни от GFK. Тези данни представят потреблението в българското домакинство на национално ниво, реалната средна цена, на която са закупени точени кори.

По тази причина дружеството счита, че цялата пазарна информация, която е използвана в аргументацията за представяне както на пазарни резултати, така и на средни цени за периоди, е съзнателно манипулирана и невярна.

Според дружеството е обичайно пазарните дялове да се изчисляват най-малко на база годишен период, в национален мащаб и то по начин, който отразява действителното положение в т.ч. в канала на традиционната търговия, който е основният канал за разпространение на точени кори в страната. Стъкмяването на погрешен общ обем на пазара неминуемо води и до изкривени изводи за дяловете на молителя и на ответното предприятие.

Сочи се, че ако бъде направено едно обективно и икономически издържано проучване на дяловете на страните за целия пазар, ще стане ясно, че от началото на неговата дейност и досега делът на „Златно Брезово“ ЕООД остава несравнимо по-малък от този на Белла и в никакъв случай не се измерва с величини от порядъка на 30%. Със сигурност предлаганите от „Златно Брезово“ ЕООД продукти в пакет 1+1 представляват незначителна част от реализираните на пазара ежегодно количества точени кори и по никакъв начин и в никаква степен не са в състояние да засегнат който и да е негов конкурент, в каквато и да е степен.

Според ответното дружество, очевидно молителят не прави разлика между промоциите осъществявани от търговските вериги и тези осъществявани от „Златно Брезово“ ЕООД. Всеки търговец на едро и дребно, веднъж закупил продуктите на предприятието, е свободен да ги продава на каквито цени прецени и в каквито периоди желае. В тази връзка ответникът счита, че изцяло неправилна е направената констатация за продължително предлагане на т.нар. от молителя „Промоция 1 + 1“ от „Златно Брезово“ ЕООД. Всъщност визираните от молителя промоции са такива, провеждани от търговци на дребно и не молителят, а тези търговци на дребно са предлагали пакети 1 + 1 в този период. Опитът да бъде размита границата между действията на „Златно Брезово“ ЕООД и действията на търговци на дребно е характерен за цялостния манипулативен подход при изложение на искането.

Посочва се, че данните, съдържащи се в базата данни на „Нилсън България“ ЕООД, не касаят продажбите на производителите, а касаят продажбите на участващите в базата търговски вериги – те не представят времево реална представа за продажбите от производител към търговец на дребно или едро.

С оглед на изложеното и представените със становището данни и доказателства, дружеството счита, че не е реализирало значителни количества стоки за продължително време на цени, по-ниски от разходите за производството и реализацията им, с цел нелоялно привличане на клиенти и действията му по никакъв начин не са в противоречие с добросъвестната търговска практика и не 9 засягат и не могат да засегнат защитените от закона интереси на неговите конкуренти.

Според ответникът, предлагането на пакет от продукти от вида 1+1 и то в ограничен период от време във връзка с навлизането на пазара на нов производител с нови продукти не представлява недобросъвестна търговска практика. Дружеството намира, че това е нормално пазарно поведение, което е от полза за пазара, конкуренцията и потребителите.

Сочи се, че не отговаря на истината и твърдението, че промоция от вида вземи 2, плати 1 е рядко срещана в сектора на търговия с хранителни стоки, тъй като намаление на крайната цена от 50% почти сигурно би означавало, че продажбите в промоция се извършват под себестойността на разходите за производство и разпространение. Според „Златно Брезово“ ЕООД от приложените материали е видно, че са налице множество примери за подобен вид оферти и то именно в областта на хранителните продукти и направеното предположение е очевидно невярно, защото изхожда от непълно разбиране за формирането на разходите за производство и реализация, понятието марж и значението му при предлагане на продукти в промоционални пакети. От приложената със становището брошура е видно, че с такова предложение се предлагат над 40 вида хранителни продукти и то при един търговец. Промоции от същия вид се провеждат в магазини от традиционна търговия и за продукти на молителя.

В заключение дружеството счита, че действията му напълно съответстват на нормалните пазарни практики на пазара на хранителни продукти. Те не целят нелоялно привличане на клиента, а са израз на съвсем нормална конкуренция и опит за преодоляване на създадените от положението на молителя пречки пред стъпването на му на пазара в България. Интересите на Белла не са увредени и пазарната му позиция остава многократно по-силна от тази на „Златно Брезово“ ЕООД.

IІІ. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА
Въз основа на извършеното проучване – събрани информация и доказателства от страните и становище на ответната страна по настоящото производство, се установиха следните релевантни факти:

IІІ.1. Идентификация на страните в производството:

1.1. „Белла България” АД, ЕИК: 115141090, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. „Цариградско шосе“, № 101, ет. 8, с предмет на дейност: вътpeшнa и външнa тъpгoвcкa дeйнocт, eкcпopт, peeкcпopт нa вcички видoвe cтoки, бapтepни cдeлки, кoмиcиoнepcтвo, пocpeдничecтвo, пpeдcтaвитeлcтвo, aгeнтcкa и мeнaжepcкa дeйнocт; тpaнcпopтни и тaкcимeтpoви уcлуги в cтpaнaтa и чужбинa c вcички видoвe тpaнcпopт; cпeдитopcкa дeйнocт нa пътници и тoвapи в cтpaнaтa и чужбинa c вcички видoвe тpaнcпopт; xoтeлиepcтвo, pecтopaнтьopcтвo; туpиcтичecкa дeйнocт в cтpaнaта и чужбинa; opгaнизиpaнe нa шoу cпeктaкли, кoнкуpcи и кoнцepти; peклaмнa, инфopмaциoннa и издaтeлcкa, импpecapcкa и пpoдуцeнтcкa дeйнocт; пoкупкo-пpoдaжбa нa нeдвижими имoти; cтpoитeлcтвo и cтpoитeлнo peмoнтни paбoти; тъpгoвия c вcички видoвe cтoки, вcички видoвe уcлуги и дeйнocти в cтpaнaтa и чужбинa; oкaзиoн, бутик; пpeдcтaвитeлcтвo нa мecтни и чужди физичecки и юpидичecки лицa и вcички видове дeйнocти и уcлуги, нeзaбpaнeни oт зaкoнa.
Дружеството се представлява от Жорж Веселинов и Елза Маркова, заедно и поотделно.

1.2. „Златно Брезово“ ЕООД, ЕИК: 203732769, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Брезово, гр. Брезово, ул. „Зелениковско шосе“, № 1 и с предмет на дейност: земеделска и животновъдна дейност, производство на фуражи и храни за животни, производство, преработка и продажба на селскостопанска и животновъдна продукция, складова и лизингова дейност, вътрешна и външна търговия; вътрешен и международен транспорт на пътници и товари, покупка и продажба на недвижими имоти; производство и продажба на хранителни стоки; строителство; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всички други дейности, незабранени от закона.
Дружеството се представлява и управлява от управителя Видол Камбуров.

IІІ.2. Установени факти:
1. „Белла България” АД осъществява стопанска дейност, свързана с производство и разпространение на тестени продукти, в това число и точени кори в различни разновидности, 10 предлагани под марките „Белла“ и „Фамилия“, както следва2 :

– Фини точени кори с марка „Белла“ в опаковка от 400 г – произвеждани и разпространявани от 1999 г. на територията на страната, а от 2004 г. дружеството осъществява износ и на територията на Румъния.
– Екстра фини точни кори за баклава и сладкиши с марката „Белла“ в опаковка от 350г – произвеждани и разпространявани от ноември 2014 г. на територията на страната, а от януари 2015 г. дружеството осъществява износ и на територията на Румъния.
– Пълнозърнести кори с марката „Белла“ в опаковка от 400 г и 400 г+100г гратис – произвеждани и разпространявани от април 2016 г. на територията на страната.
– Фини точени кори с марката „Фамилия“ в опаковка от 500г – произвеждани и разпространявани от 2003 г. на територията на страната.
– Дърпани кори на сач с марката „Фамилия“ в опаковка от 400г – произвеждани и разпространявани от юли 2014 г. на територията на страната.

2. До 28.06.2016 г.3 производството на посочените разновидности на точени кори под марките „Белла“ и „Фамилия“ е извършвано от „Унибел“ АД. Същото е част от икономическата група, към която принадлежи и „Белла България” АД. След тази дата „Белла България” АД извършва дейност на пазара на производство и разпространение на посочените точени кори в различни разновидности под марките „Белла“ и „Фамилия“ на територията на страната.

3. „Златно Брезово“ ЕООД осъществява търговска дейност на територията на страната, свързана с производство и разпространение на тестени продукти, по-конкретно точени кори в различни разновидности под марките „Златна царица“ и „Брезово“ от края на месец ноември 2015 г. до настоящия момент, видно от представени договори и фактури от „Златно Брезово“ ЕООД с писмо вх. № към КЗК -552/05.10.2016 г.

4. „Златно Брезово“ ЕООД осъществява разпространение на произвежданите от него кори с марки „Златна царица“ и „Брезово“ от декември 2015 г. – август 2016 г. на територията на страната и в чужбина чрез следните канали на разпространение4 :

– продажби на ключови клиенти (търговски вериги и производители на тестени изделия);
– дистрибутори (търговци на едро, които реализират стоката към обекти от модерна и традиционна търговия) и
– чрез износ.

5. „Златно Брезово“ ЕООД произвежда и разпространява на територията на страната следния асортимент от точени кори в различни разновидности под марките „Златна царица“ и „Брезово“, поединично и в промоционални пакети от продукти (1+1), както следва:

5.1. Единични пакети с марки „Златна царица“ и „Брезово“ в периода от декември 2015 г. – август 2016 г., както следва:
(…)*
5.2. Промоционални пакети от продукти (1+1) с марки „Златна царица“ и „Брезово“ в периода от януари – август 2016 г., както следва:
(…)*

6. „Златно Брезово“ ЕООД разпространява промоционални пакети от продукти (от типа 1+1) с марки „Златна царица“ и „Брезово“ на територията на страната в периода януари – август 2016 г., единствено на следните търговски вериги и търговци: (…)* видно от представени от „Златно Брезово“ ЕООД фактури за продажба на посочените пакети с писмо вх. № към КЗК -522/21.10.2016 г.

7. „Златно Брезово“ ЕООД разпространява промоционални пакети от продукти (от типа 1+1) на следните минимални и максимални продажни (доставни) цени (в лв. без ДДС)5 , както следва: (…)*

Видно от представени детайлна информация и справки от „Златно Брезово“ ЕООД и извършения анализ6 при формиране на разходите за производство и реализация, продажните цени и реализираните количества на всеки един от процесните промоционални пакети от продукти (от типа 1+1), предлагани от ответното дружество в периода от месец януари – юли 2016 г. на територията на страната, се установи следното:

8.1. Механизмът на формиране на разходите за производство и реализация на промоционални пакети от продукти (от типа 1+1), предлагани от „Златно Брезово“ ЕООД в периода от януари – август 2016 г. е следния: 7
(…)*

8.2. Съгласно извършен анализ на представените доказателства, подробна справка – калкулация за формиране на разходите за производство и реализация на промоционалните пакети от продукти (от типа 1+1) се установи:

При определяне дали продажбата на даден продукт се извършва по цени, по-ниски от разходите за производството и реализацията му през изследвания период – от януари до юли 2016 г. по отношение на процесните промоционални пакети от продукти (от типа 1+1), следва да бъдат анализирани всички разходи за производство и реализация и правилно да бъдат разпределени за съответния продукт. Горепосоченият метод на разпределение и калкулиране на преките и непреки разходи при определяне разходите за производство и реализация на процесните пакети е приложен и анализиран в следващите подточки – от 8.2.1. до 8.2.6.

8.2.1. Промоционален пакет от продукти (от типа 1+1) – (…)* на територията на страната:

Таблица №1Белла Българияфигура

Видно от представената детайлна информация и извършена калкулация, се установи, че посоченият продукт се предлага на пазара в периода от февруари – март 2016 г., като минималната продажна (доставна) цена в размер на (…)* лв. (без вкл. ДДС) превишава разходите за производство и реализация на продукта в размер на (…)* лв., като превишението е в размер съответно на (…)* лв., което представлява (…)* % от минималната продажна (доставна) цена.

Следователно за разглеждания период „Златно Брезово“ ЕООД извършва продажби на промоционален пакет от продукти (от типа 1+1) – (…)* на цена над разходите за производство и реализация.

8.2.2. Промоционален пакет от продукти (от типа 1+1) – (…)*, предлаган в периода от март – август 2016 г. на територията на страната:

Таблица №2
фигурафигура
Видно от представената детайлна информация и извършена калкулация, се установи, че посоченият продукт се предлага на пазара в периода от февруари – март 2016 г., като минималната продажна (доставна) цена в размер на (…)* лв. (без вкл. ДДС) превишава разходите за производство и реализация на продукта в размер на (…)* лв., като превишението е в размер съответно на (…)* лв., което представлява (…)* % от минималната продажна (доставна) цена.

Следователно за разглеждания период „Златно Брезово“ ЕООД извършва продажби на промоционален пакет от продукти (от типа 1+1) – (…)* на цена над разходите за производство и реализация.

8.2.3. Промоционален пакет от продукти (от типа 1+1) – (…)*, предлаган в периода от януари – февруари 2016 г. на територията на страната:

Таблица № 3
фигура
Видно от представената детайлна информация и извършена калкулация, се установи, че посоченият продукт се предлага на пазара в периода от февруари – март 2016 г., като минималната продажна (доставна) цена в размер на (…)* лв. (без вкл. ДДС) превишава разходите за производство 14 и реализация на продукта в размер на (…)* лв., като превишението е в размер съответно на (…)* лв., което представлява (…)* % от минималната продажна (доставна) цена.

Следователно за разглеждания период „Златно Брезово“ ЕООД извършва продажби на промоционален пакет от продукти (от типа 1+1) – (…)* на цена над разходите за производство и реализация.

8.2.4. Промоционален пакет от продукти (от типа 1+1) – (…)*, предлаган в периода от януари – април 2016 г. на територията на страната:

Таблица № 4
фигура
Видно от представената детайлна информация и извършена калкулация, се установи, че посоченият продукт се предлага на пазара в периода от февруари – март 2016 г., като минималната продажна (доставна) цена в размер на (…)* лв. (без вкл. ДДС) превишава разходите за производство и реализация на продукта в размер на (…)* лв., като превишението е в размер съответно на (…)* лв., което представлява (…)* % от минималната продажна (доставна) цена.

Следователно за разглеждания период „Златно Брезово“ ЕООД извършва продажби на промоционален пакет от продукти (от типа 1+1) – (…)* на цена над разходите за производство и реализация.

8.2.5. Промоционален пакет от продукти (от типа 1+1) – (…)*, предлаган в периода от февруари – май 2016 г. на територията на страната:

Таблица № 5
фигура
Видно от представената детайлна информация и извършена калкулация, се установи, че посоченият продукт се предлага на пазара в периода от февруари – март 2016 г., като минималната продажна (доставна) цена в размер на (…)* лв. (без вкл. ДДС) превишава разходите за производство и реализация на продукта в размер на (…)* лв., като превишението е в размер съответно на (…)* лв., което представлява (…)* % от минималната продажна (доставна) цена.

Следователно за разглеждания период „Златно Брезово“ ЕООД извършва продажби на промоционален пакет от продукти (от типа 1+1) – (…)* на цена над разходите за производство и реализация.

8.2.6. Промоционален пакет от продукти (от типа 1+1) – (…)*, предлаган в периода от февруари – април 2016 г. на територията на страната:

Таблица № 6
фигура
Видно от представената детайлна информация и извършена калкулация, се установи, че посоченият продукт се предлага на пазара в периода от февруари – март 2016 г., като минималната продажна (доставна) цена в размер на (…)* лв. (без вкл. ДДС) превишава разходите за производство и реализация на продукта в размер на (…)* лв., като превишението е в размер съответно на (…)* лв., което представлява (…)* % от минималната продажна (доставна) цена.

Следователно за разглеждания период „Златно Брезово“ ЕООД извършва продажби на промоционален пакет от продукти (от типа 1+1) – (…)* на цена над разходите за производство и реализация.

От горния анализ е видно, че разходите за производство и реализация на процесните пакети, предлагани от „Златно Брезово“ ЕООД в периода на предлагането им, не надвишават минималната продажна (доставна) цена на същите продукти. Следователно продажбата им се извършва на цени, по-високи от разходите за производство и реализация на тези продукти в периода на предлагането им.

ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Процесен период

Комисията приема за процесен към анализа на поведението на „Златно Брезово“ ЕООД, съобразно изложените в искането твърдения и събраните в хода на проучването доказателства, периода на предлагане и продажба на промоционални пакети от продукти (от типа 1+1) с марки „Златна царица“ и „Брезово“, от януари до август 2016 г.

Приложимост на Глава Седма от ЗЗК
В глава VІІ от ЗЗК е уредена защитата на предприятията срещу поведение, което представлява нелоялна конкуренция. За да се изследва и докаже осъществяване на който и да е от конкретните състави на нелоялна конкуренция, е необходимо да бъдат установени кумулативно посочените в чл. 29 от ЗЗК елементи, а именно: наличие на стопанска дейност, отношения на конкуренция между страните по преписката и действие или бездействие, противоречащо на добросъвестната търговска практика, което уврежда или създава опасност от увреждане интересите на конкурентите в отношенията помежду им.

Искането в настоящото производство е подадено от „Белла България” АД в качеството му на търговец, осъществяващ дейност по производство от юни 2016 г.8 и разпространение на точени кори за баница в различни разновидности и разфасовки под марките „Белла“ и „Фамилия“ на територията на страната от ноември 1999 г. до настоящия момент.

Както се установи ответното дружество „Златно Брезово“ ЕООД извършва търговска дейност на територията на страната, свързана с производство и разпространение на тестени продукти, по-конкретно точени кори в различни разновидности и разфасовки под марките „Златна царица“ и „Брезово“ от края на месец ноември 2015 г. до настоящия момент.

С оглед на което в настоящото решение Комисията следва да анализира наличието или липсата на конкурентни отношения между „Белла България” АД и „Златно Брезово“ ЕООД, тъй като твърденията за увреждане на интересите от страна на конкурент не могат да бъдат разглеждани общо, а предполагат конкретни отношения на конкуренция, определяне на съответен пазар, на който стопанските субекти осъществяват дейност, съобразно изложените в искането твърдения и установените факти.

Страните в производството „Белла България” АД и „Златно Брезово“ ЕООД осъществяват стопанска дейност и са „предприятия” по смисъла на § 1, т. 7 от ДР към ЗЗК. Доколкото молителя в настоящото производство започва да произвежда тестени продукти едва от юни 2016 г., релевантна за настоящото производство е търговската им дейност свързана с разпространението на точени кори в различни разновидности и разфасовки под марките „Белла“, „Фамилия“ и съответно „Златна царица“ и „Брезово“, която дейност ги поставя в конкурентни отношения помежду им и обосновава приложението на правилата на глава VII от ЗЗК.

По отношение географския пазар Комисията приема, че територията, на която „Белла България” АД и „Златно Брезово“ ЕООД предлагат стоките си точени кори в различни разновидности е територията на цялата страна, предвид установените факти.

Предвид горното, в настоящия случай може да се приеме, че са изпълнени изискванията за приложимостта на Глава VІІ от ЗЗК.

Доколко действията на ответното дружество „Златно Брезово“ ЕООД се осъществяват в противоречие с добросъвестната търговска практика и увреждат или могат да увредят интересите на конкурентите в отношенията помежду им следва да се прецени с оглед изложените твърдения за евентуално извършени от негова страна нарушения по чл. 29, чл. 36, ал. 4 от ЗЗК, и съобразно установените в хода на проучването относими факти.

По чл. 36, ал. 4 от ЗЗК
Правната норма забранява продажбите на вътрешния пазар на значителни количества стоки за продължително време на цени, по-ниски от разходите за производството и реализацията им, с цел нелоялно привличане на клиенти. При това, законодателят не е поставил изискване за настъпване на вредоносен резултат. Самото поддържане на цени, които не покриват разходите за производство и реализация, е възприето като недобросъвестно търговско поведение, достатъчно, за да бъде квалифицирано като нарушение на закона.

За да е нарушена специалната разпоредба на чл. 36, ал. 4 от ЗЗК, е необходимо кумулативно да са установени всички елементи от фактическия състав.

В искането са изложени твърдения за извършено нарушение от страна на „Златно Брезово“ ЕООД чрез предлагане на промоционални пакети от продукти (от типа 1+1) в различни разновидности с марки „Златна царица“ и „Брезово“ на цени, по-ниски от разходите за производството и реализацията им.

Съгласно събраните по производството доказателства се установява, че „Златно Брезово“ ЕООД предлага посочените в т. 5 от установените факти пакети. Следователно е налице първият елемент от фактическия състав на нормата, а именно продажба на посочените по-горе пакети, предмет на настоящото проучване. С оглед изложените от страна на „Белла България” АД твърдения и пълнотата на правния анализ, Комисията разгледа всеки един от предлаганите от ответното дружество промоционални пакети от продукти (от типа 1+1) с марки „Златна царица“ и „Брезово“ – (…)* като анализира разходите за производство и реализация (себестойността) на всеки един от тях, въз основа на представените от страна на ответното дружество справки за разходите за производството и реализация и ги съпостави поотделно на продажните им цени на които се предлагат на пазара в процесния период. Съгласно извършения във фактическата част на решението анализ, посочените в т. 8 от установените факти промоционални пакети (1+1) се предлагат от ответното дружеството единствено на търговски вериги и търговци. Същите не се разпространяват на дребно към крайни потребители от ответното дружество. Доколкото не се събраха доказателства за участието на „Златно Брезово“ ЕООД в провеждането на промоции с процесните пакети (1+1) на пазара на дребно, определянето на търговските обекти в които се предлагат, както и техните цени на дребно, КЗК приема направените от страна на ответното дружеството възражения в тази посока, че след закупуване на продуктите на ответното дружество от съответния търговец, същият е свободен да ги продава на каквито цени и в какъвто период прецени. Съобразно анализа по т. 8 от установените факти, КЗК прима като цена на изследваните промоционални пакети по смисъла на чл. 36, ал. 4 от ЗЗК, продажната (доставна) цена на ответното дружество към търговските вериги и търговци, а не посочените в искането продажни цени на дребно към крайни потребители. Както се установи ответното дружество предлага разновидностите от пакети (1+1) под марките „Златна царица“ и „Брезово“ на различни продажни (доставни) цени, поради което КЗК приема в анализа си най- ниските предлагани (доставни) цени без ДДС на всеки един от анализираните пакети на пазара в периода на неговото предлагане.

Във връзка с напарваното възражение от страна на ответното дружество относно използвания от молителя механизъм на ценообразуване, КЗК приема, че не може директно да бъде приложен същия към ценообразуването на ответното дружество, доколкото всеки търговец има свободата да избира механизма и моделите, по които калкулира и разпределя разходите си, стига същите да отговарят на нормативните изисквания.

В конкретния случай, съгласно предоставената от страна на ответното дружество калкулация и извършения анализ в т. 8 от установените факти, най-ниските продажни цени на анализираните промоционални пакети покриват разходите на „Златно Брезово“ ЕООД за производството и реализацията им. Видно от извършения анализ, превишението на минималната продажна (доставна) цена над разходите за производство и реализация на всеки един от анализираните пакети е както следва: (…)*

Доколкото фактическият състав на чл. 36, ал. 4 от ЗЗК е сложен по своята същност и за съставомерността на нарушението се изисква кумулативното изпълнение и на четирите елемента, съдържащи се в нормата, в настоящия случай се установява по безспорен начин, че в периода на предлагането им „Златно Брезово“ ЕООД не извършва продажби на промоционални пакети (1+1), под разходите за производството и реализацията им, то е безпредметен анализът с оглед установяването на останалите изискуеми по разпоредбата – критериите „продължителен период от време” и „значителни количества стоки”. Предвид гореизложеното, Комисията приема, че поведението на ответното дружество е изцяло съобразено със забраната по чл. 36, ал. 4, поради което в настоящия случай не се констатира и съставомерната за разпоредбата цел.

В заключение следва да се посочи, че в настоящото производство приложените от страна на молителя данни за развитието на участниците на пазара за продажба на точени кори, предоставени 19 от „Нилсън България“ ЕООД, са неприложими към предмета на проучването по смисъла на нормата на чл. 36, ал. 4 от ЗЗК. В настоящото решение предмет на анализа по смисъла на специалната норма от ЗЗК е поведението на „Златно Брезово“ ЕООД във връзка с продажбата на точени кори с марките „Златна царица“ и „Брезово“, като се взема предвид конкретните разходи за производство и реализация, както и продажната (доставна) цена към търговци и търговски вериги, на която ответното дружество продава посочените продукти.

Въз основа на гореизложеното Комисията счита, че не е изпълнен съставът на нарушението по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК от страна на „Златно Брезово“ ЕООД.

По чл. 29 от ЗЗК
Разпоредбата забранява всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите в отношенията помежду им.

Безспорно е, че нормата на чл. 29 от ЗЗК има самостоятелно приложение и не е обвързана със задължителното наличие на обстоятелства по някой от следващите текстове на закона. Изричното обособяване на най-характерните и най-често срещани форми на нелоялна конкуренция в чл. 30-37 от ЗЗК не е лимитативно и не изключва възможността с процесното поведение на ответното предприятие да е в противоречие с добросъвестната търговска практика и да уврежда или застрашава интересите на конкурентите в отношенията помежду им, т. е. да бъдат изпълнени визираните в чл. 29 предпоставки. Така предвиждането на специални състави не изключва самостоятелното приложение на чл. 29 от ЗЗК, а само го ограничава върху случаите, когато нарушението не може да се квалифицира по чл. 30-37 от ЗЗК.

Във връзка с изложените в искането твърдения в настоящото решение е обсъдено поведението на „Златно Брезово“ ЕООД с оглед разпоредбите на чл. 36, ал. 4 от ЗЗК.

Доколкото в искането не са изложени твърдения за противоправно поведение от страна на „Златно Брезово“ ЕООД, което е различно от разгледаното по-горе Комисията счита, че предлагането на промоционални пакети (1+1) от страна на „Златно Брезово“ ЕООД, не противоречи на добросъвестната търговска практика и не е от естество да увреди или да създаде възможност за увреждане на интересите на конкурентите по недобросъвестен начин. Следва да бъде отчетено, че предлагането на посочените промоционални пакети се осъществява от нов участник на пазара, навлизането на който е от полза както за конкуренцията и така и за потребителите.

Предвид изложеното, Комисията приема, че „Златно Брезово“ ЕООД не е осъществило нарушение по чл. 29 от ЗЗК и не следва да се ангажира отговорността на дружеството.

Относно искането за възлагане на разноски от страна на „Белла България” АД
Във връзка с искането за възлагане на разноски, направени от „Белла България” АД, следва да се отбележи, че съгласно чл. 69, ал. 4 от ЗЗК, когато КЗК постанови решение за установяване на извършено нарушение по закона, възлага на нарушителя направените по производството разноски, ако са поискани от другата страна. Ако не бъде установено нарушение, както е в настоящия случай, разноските остават за страните така, както са направени. Доколкото в настоящото производство не се установиха извършени нарушения от страна на „Златно Брезово“ ЕООД искането за възлагане на разноски на молителя следва да бъде оставено без уважение.

С оглед на изложеното и на основание чл. 98, ал. 1, т. 3 и чл. 69, ал. 4 от ЗЗК, Комисия за защита на конкуренцията

Р Е Ш И:

  1. УСТАНОВЯВА, ЧЕ НЕ Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ по чл. 29, и по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК от страна на Златно Брезово“ ЕООД, ЕИК: 203732769, със седалище и адрес на управление, гр. Брезово, ул. „Зелениковско шосе“, № 1.
  2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Белла България” АД за възлагане на направените в хода на производството разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
…………………………………..
Юлия Ненкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
…………………………………..
Димитър Кюмюрджиев

ЧЛЕНОВЕ:
……………………………
Анна Янева
……………………………
Георгица Стоянова
…………………………………..
Красимир Витанов
……………………………………
Красимир Зафиров
……………………………………
Пламен Киров

 

1 дружество специализирано в извършване на изследвания на пазарите за производство и разпространение на различни видове стоки и услуги

2 Дружеството разпространява част от посочените продукти от края на месец ноември 1999 г. до настоящия момент. По отношение на производството и разпространението на всеки един от посочените разновидности са представени фактури от 2015 г. и 2016 г. от „Белла България” АД с писмо вх. № към КЗК -552/08.09.2016 г.

3 На тази дата е вписано преобразуване на „Унибел“ АД чрез вливане в „Белла България“ АД, видно от приложен договор за преобразуване чрез вливане от 27.04.2016 г.. В резултат на корпоративното преобразуване, цялото имущество на „Унибел“ АД преминава към „Белла България“ АД, което става негов универсален правоприемник, а „Унибел“ АД е прекратено без ликвидация;

4 Видно от представени от „Златно Брезово“ ЕООД информация и доказателства, с писмо вх. № към КЗК-552/05.10.2016 г.;

5 Видно от представени с писмо вх. № към КЗК-552/05.10.2016 г. от „Златно Брезово“ ЕООД – 345 бр. фактури за извършени продажби на процесните продукти към търговци и търговски вериги посочените в т. 6 от установените факти;

6 При анализа са взети предвид представените от „Златно Брезово“ ЕООД с писма вх. № към КЗК -552/21.10.2016 г. и № към КЗК -552/12.01.2017 г. справки за продажните цени, извършени разходи, представени фактури и реализирани количества на всеки един от процесните промоционални продукти за периода от месец януари 2016 г. до август 2016 г. вкл.;

7 Съгласно предоставената информация от „Златно Брезово“ ЕООД с писмо вх. № към КЗК -552/21.10.2016 г.;

8 До юни 2016 г. производството на тестени изделия (банички, бутер тесто, точени кори) е извършвано от „Унибел“ АД. След преобразуване чрез вливане на „Унибел“ АД в Белла, което става универсален правоприемник, а Унибел е прекратено без ликвидация, производството на тестени изделия се осъществява от Белла.

Може да харесате още...